вход Вход РегистрацияТема: Облік операцій з грошовими коштами в касі.

Мета роботи – навчитися документально оформлювати в програмі 1С:Підприємство касові операції. Формувати необхідні звіти: лист з касової книги, журнал-ордер, головну книгу та інші.

Теоретична частина

У процесі роботи організації виникають ситуації, коли потрібні наявні грошові кошти для проведення негайних розрахунків з покупцями (клієнтами) або постачальниками, для оплати деяких витрат, для виплати заробітної плати своїм співробітникам. Для здійснення розрахунків готівкою кожна організація повинна мати касу і вести касову книгу за установленою формою.

Готівка може надходити в касу організації з обслуговуючого банку або від покупців. Видача готівки підзвіт здійснюється, як правило, з каси організації за умови повного звіту конкретної підзвітної особи по раніше виданим підзвіт сумам грошей. Готівка видається підзвіт співробітникам організації на витрати, зв'язані зі службовими відрядженнями в межах сум грошей, встановлених окремими постановами Кабінету Міністрів України, а також поточного виробничого нестатку.

Особи, які одержали готівку підзвіт, зобов'язані надати в бухгалтерію організації звіт про витрачені суми грошей. Основними документами, що оформляють прихід і витрату наявних коштів із каси організації, є прибуткові і видаткові касові ордери.

Для обліку наявності і руху грошових коштів у програмі використовується рахунок 30 «Каса» у розрізі субрахунків 301 «Каса в національній валюті» і 302 «Каса в іноземній валюті» і в розрізі субконто Наші грошові рахунки, що має тип довідника Рахунки нашої фірми. У Плані рахунків програми для субрахунку 302 встановлена ознака ведення валютного обліку.

Надходження коштів у касу

Прийом готівки в касу організації оформляється прибутковими касовими ордерами, підписаним головним бухгалтером або уповноваженим ним особою.

Для автоматичного оформлення операцій, зв'язаних із надходженням наявних коштів у касу організації в програмі передбачений документ Прибутковий касовий ордер. Створення нового документа здійснюється вибором із меню Документи\Каса\Прибутковий касовий ордер.

Документ Прибутковий касовий ордер може реєструвати декілька різних за змістом господарських операцій. Вид операцій вибирається в реквізиті Вид операції в закладці Основні і може приймати наступні значення:

1. Прихід грошей з підзвіту - надходження в касу коштів від підзвітної особи. У цьому випадку в якості кореспондуючого рахунка використовується субрахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

2. Оплата замовлення покупцем - надходження грошей від покупця за уже відвантажений товар або як передоплату по Рахунку-фактурі. Як кореспондуючий рахунок використовується субрахунок рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

3. Надходження грошей із банку - надходження грошей із одного з розрахункових рахунків фірми. Кореспондуючий рахунок 31 «Рахунки в банках».

4. Інші операції - надходження грошей у касу з будь-якого іншого джерела, кореспондуючий рахунок може бути будь-яким.

Видача готівки з каси

Видача готівки з кас організацій здійснюється по видаткових касових ордерах або платіжних відомостях із накладенням на ці документи штампа з реквізитами видаткового касового ордера. Документи на видачу грошей повинні бути підписані керівником, головним бухгалтером організації або особами, які на це уповноважені.

Для оформлення господарських операцій по витраті коштів із каси організації в програмі призначений документ Видатковий касовий ордер. Цей документ цілком аналогічний документові Прибутковий касовий ордер, має ті ж реквізити, але в обліку відображає за допомогою проводок протилежну операцію - витрату грошей.

Формування касової книги

Усі надходження і видачі готівки організації враховуються в касовій книзі. Кожна організація має касу, веде касову книгу, що повинна бути пронумерована, прошнурована й опечатана сургучевої печаткою. Кількість аркушів у касовій книзі завіряється підписами керівника і головного бухгалтера.

Записи в касову книгу здійснюються касиром відразу ж після одержання або видачі грошей по кожному ордері. Крім того, щодня наприкінці робочого дня касир підраховує підсумок за день, виводить залишок грошей у касі на наступне число і передає в бухгалтерію як звіт касира другий відривний лист (копію записів у касовій книзі за день) із прибутковими або видатковими касовими документами під розписку в касовій книзі.

Для формування звіту по касовим операціям у програмі призначений звіт Касова книга. Даний звіт програма формує на підставі проводок із рахунком 30 «Каса».

Для складання звіту варто вибрати меню Звіти/Касова книга.

У формі варто вказати період (дату), за яку необхідно сформувати звіт, номер листа касової книги і касу, для якої буде сформований дійсний звіт. Відзначте, що при довільному періоді формування звіту він буде сформований програмою на кожний касовий день окремим листком касової книги.

Каса вибирається з довідника Рахунки нашої фірми, у такий спосіб можна одержати звіт касової книги для кожної каси окремо. Наприклад, для каси в гривнях або для каси в доларах. Якщо реквізит Каса залишити не заповненим, то програма сформує звіт по всіх касах у гривневому покритті. Крім того, якщо як період вказати один день, то додатково можна вказати суму, виплачену з каси організації на заробітну плату.

Для формування звіту Касова книга необхідно натиснути на кнопку ОК або Сформувати. Сформований звіт відкривається у виді табличного документа, що потім може бути виведений на друк.

Сформований звіт Касова книга буде містити залишки на початок дати по 30 рахунку по обраній касі (або по всіх касах організації), усі проводки по 30 рахунку по обраній касі за цю дату, а також підсумкові обороти і залишок на кінець дня.

Завдання до лабораторної роботи

У січні 2001 у касі підприємства були здійснені такі операції:

№пп Найменування господарських операцій, документів Коресп. рахунки Сума,

 

грн.

Дт Кт
1 Прибутковий касовий ордер за №76 від 03.01.2001: надійшли гроші в касу з розрахункового рахунку. 4000.00
2 Прибутковий касовий ордер за №77 від 03.01.2001: надійшла виручка від реалізації товарів. 2000.00
3 Видатковий касовий ордер за №54 від 03.01.2001: видана заробітна плата. 3500.00
4 Видатковий касовий ордер за №55 від 03.01.2001: виплачені дивіденди з каси. 2000.00
5 Видатковий касовий ордер за №56 від 03.01.2001: видано Іванову І.І. сума в підзвіт. 100.00
6 Видатковий касовий ордер за №57 від 03.01.2001: готівка каси здана на розрахунковий рахунок. 300.00

 

Необхідно ввести в програму інформацію по операціям за допомогою формування відповідних документів. Вивести на екран ПЕОМ для перегляду прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, касову книгу за 03.01.2001, журнал-ордер з рахунку “Каса” за січень 2001, головну книгу.

Питання для самоперевірки

1. Порядок формування в програмі 1С:Підприємство прибуткового касового ордера

2. Порядок формування в програмі 1С:Підприємство видаткового касового ордера

3. Порядок формування в програмі 1С:Підприємство касової книги

4. Призначення в програмі спеціалізованого журналу Каса.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру