вход Вход РегистрацияТема: Облік прибуткових операцій ТМЦ.

Мета роботи – отримання практичних навичок роботи з документального оформлення прибуткових операцій ТМЦ в програмі 1С: Підприємство.

Теоретична частина

Прибуткові операції ТМЦ дозволяють деталізувати взаєморозрахунки організації з її контрагентами (постачальниками) по документах-замовленнях. Документ-замовлення — це перший документ зв'язаній за змістом послідовності документів - ланцюжка. Як правило, взаєморозрахунки з основними постачальниками ведуться в розрізі договорів, а з разовими постачальниками - у розрізі рахунків вхідних\прибуткових накладних. Але, вибравши варіант обліку взаєморозрахунків з постачальником - по договорах, зберігається можливість ведення обліку приходу ТМЦ у розрізі рахунків вхідних\прибуткових накладних. Якщо ж, обрано облік приходу ТМЦ по обліку вхідної\прибутковим накладним, то документ Договір не може бути обраний як документ-замовлення. По тому самому замовленню може бути кілька оплат грошей за постачання ТМЦ, але не можна виконати оплату по декількох документах-замовленнях.

Кожна організація володіє визначеним запасом ТМЦ: товарів, матеріалів, послуг, палива, запасних частин, продукції і МШП. Основна частина ТМЦ такого роду надходить в організацію від постачальників.

Документами, що регламентують ведення обліку взаєморозрахунків з постачальниками, є договори у яких обмовляються умови постачання: найменування ТМЦ, кількість, термін і ціна постачань, рахунки пред'явлені постачальником, адреса постачальника і накладні.

Документ Договір конкретизує Вид валових доходів/витрат = (Ж05) Придбання товарів. Ім'я статті валових витрат/доходів, зазначена у відповідному рядку групи Податковий облік буде підставлятися програмою в однойменний реквізит документів уведених на підставі документу Договір.

Примітка: У вікні рядка № документа програма сама визначає № ДГ-0000001, але тільки в період одного року. На початку наступного року програма знову почне список нумерації з № = ДГ-0000001.

На підставі Договору можна виписати документ Рахунок вхідний, а на підставі документу Рахунок вхідний можна виписати документ Платіжне доручення, за допомогою оплати, яких здійснюється безготівковий розрахунок з постачальником. Тому що документ Договір не містить конкретизації імені ТМЦ, їхні кількості і суми оплати то основним документом-замовленням можна вважати документ Рахунок вхідний. Саме в документі відбувається первісна конкретизація імені ТМЦ, його кількості і суми оплати. Обидва документи Договір і Рахунок вхідних проводок не формують. Придбані за передоплату ТМЦ зараховуються на баланс організації по їхній первісній вартості, що складається з їхньої закупівельної ціни і витрат, зв'язаних з їхнім придбанням. Витрати на придбання включають витрати по транспортуванню і страхуванню вантажів, суми ввізного мита, непрямі податки, що не відшкодовуються.

Для обліку розрахунків з постачальниками в програмі використовується рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”, на якому передбачене ведення аналітичного обліку в розрізах по субконто: довідника Контрагенти і документа Замовлення.

Синтетичний облік ТМЦ (запасів) організації ведеться в програмі на рахунках: рахунок 20 «.Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 26 «Готова продукція», 28 «Товари» у розрізі їхніх місць збереження і видів ТМЦ (довідник ТМЦ Номенклатура) у кількісному і вартісному вимірі.

На підставі документу Договір для постачальників при придбанні ТМЦ із передплатою можна ввести не тільки документ Рахунок вхідний, а також документи Платіжне доручення, Прибуткова накладна, Доручення, Послуги сторонніх організацій, Запис книги придбання.

Завдання до лабораторної роботи

Фірма “Мрія” оформила Договір № 1 з контрагентом-постачальником Лакофарбовим заводом на постачання лаку для покриття меблів на суму 10000грн., у тому числі ПДВ. Лак отриманий на суму 8000грн., у тому числі ПДВ. Необхідно документально оформити прибуткові операції ТМЦ на умовах передоплати, використовуючи послідовність створення документів: Договір? Рахунок вхідний? Платіжне доручення ?Банківська виписка? Прибуткова накладна? Запис до книги придбання.

Питання для самоперевірки:

1. Призначення документу-заказу в програмі 1С:Підприємство.

2. Використання в програмі механізму “введення на підставі”.

3. Порядок документального оформлення прибуткових операцій ТМЦ з передоплатою.

4. Порядок документального оформлення прибуткових операцій ТМЦ без передоплати.

Случайные новости

Лабораторная работа №6

Тема: Учет основных средств

Теоретическая часть

В программе 1С:Предприятие учет объектов основных средств ведется на счете 10 «Основные средства», в разрезе их мест хранения (справочник Места хранения) и наименований объектов (справочник Необратимые активы). При этом, поскольку объектом аналитического учета Основных средств есть отдельный инвентарный объект, на счете 10 «Основные средства» в Плане счетов программы не предусмотренное ведение количественного учета.

Список объектов Основных средств в программе ведется в справочнике Необратимые активы.

Сведения о необратимых активах. В справочнике Необратимые активы ведется список как объектов Основных средств, НМА, других необратимых материальных активов, так и других необратимых активов (счет учета 18 «Другие необратимые активы»). Поскольку справочник Необратимые активы имеет трехуровневую структуру, то именно такие группы и рекомендуется в нем создавать.

Каждый элемент справочника Необратимые активы характеризуется, прежде всего, своим видом, который задается в поле реквизита Вид необорот. Актива = Осн. Средства.

Вид необратимого актива однозначно определяет бухгалтерский счет и методологию учета объекта. Для каждого объекта учета необратимого актива необходимо установить следующие данные: полное имя объекта учета, первоначальную стоимость, шифр, инвентарный номер. В реквизите Дата введения в эксплуатацию указывается дата зачисления необратимого актива на баланс организации. Значение этого реквизита должно совпадать с рабочей датой создания документу Введение в эксплуатацию.

Команда меню Справочники ► Основные средства ► открывает группу справочников для заполнения и редактирования.

Введение начальных сальдо ОЗ. Команда меню Регламент ► Введение начальных остатков ► Введение начального сальдо по ОЗ обеспечивает формирование первичных сведений об объектах ОЗ, которые учитываются на бухгалтерских счетах в разрезе МВО. При введении остатков формируются Инвентарные карточки ОЗ.

При проведении документа по каждому ОЗ формируются проводки вида:

§ на первоначальную стоимость - Д 01-К00;

§ на сумму начисленного износа - Д 00-К02.

Карточки ОЗ формируются вручную только при первоначальной загрузке. В дальнейшем они создаются автоматически при оформлении акта приемки.

Поступление объектов необратимых активов в организацию.

Приобретение необратимых активов за плату.

Факт приобретения необратимых материальных и нематериальных активов отображается в программе с помощью документа Прибыльная накладная.

Порядок заполнения данными документа Прибыльная накладная в этом случае в целом такой же, как и при поступлении ТМЦ в организацию. Отличие состоит только в том, что в реквизите Что приходуем необходимо выбрать = ОЗ, НМА, др. необор. мат. активы. В табличной части необходимо выбрать соответствующие элементы аналитики счета 152 «Приобретение (изготовление) основных средств», 153 «Приобретение (изготовление) других необратимых материальных активов» или 154 «Приобретение (создание) нематериальных активов», на которые при проведении документа будут списаны затраты на приобретение каждого из объектов, которые поступили.

Учет дополнительных расходов по приобретению. При приобретении объектов ОЗ за плату, кроме сумм, которые платят согласно договору поставщику (продавцу), организация может иметь дополнительные затраты, которые согласно П(С) ПОТОМУ ЧТО 7 «Основные средства» также включаются в их первоначальную стоимость. К ним относятся косвенные налоги, невозмещенные организации, расходы по страхованию. Для отображения в учете других затрат организации по приобретению объектов ОЗ в программе предназначенный документ Расходы на приобретение.

Этот документ можно вводить на основании соответствующей Прибыльной накладной, или с меню Документы \ Прибыль \ Расходы на приобретение.

После заполнения всех необходимых реквизитов документ Расходы на приобретение нужно сохранить и провести с помощью кнопки ОК. При проведении документа Расходы на приобретение программа формирует проводки по отнесению дополнительных расходов на приобретение необратимых активов на счет 15 «Капитальные инвестиции», в корреспонденции со счетом, указанным в графе Счет = 3772 «Расчеты с другими дебиторами ( в разрезе заказов)» табличной части документа.

При этом, если в табличной части документа- основания Прибыльной накладной были указаны несколько объектов, то дополнительные затраты программа распределит между ними пропорционально их стоимости.

Введение в эксплуатацию. Команда меню Документы ► ОЗ ► Введение в эксплуатацию обеспечивает учет введения в эксплуатацию ОЗ. В диалоговом окне выбирается источник поступления ОЗ (капитальные вложения; уставный капитал; безвозмездное получение; фонд социальной сферы, договор мины), с которым связанный кредитовый счет проводки для первоначальной стоимости на счет 01. Для каждого типа источника осуществляется детализация. Например, для капитальных вложений указывается вид вложений (приобретение отдельных объектов ОЗ, строительство объектов ОЗ и др.), для взноса в уставный капитал - основатель и т.п.

Кнопка Заполнить в форме введения автоматически выводит список ОЗ, что был введен в эксплуатацию на дату оформления документа. В списке ОЗ можно удалить объекты, которые не вводятся в эксплуатацию. При проведении документа формируются проводки по введению ОЗ в эксплуатацию с учетом типа источника.

Приход необратимых активов в бухгалтерском учете ( по дебету счетов 10 «Основные средства», означает введение их в эксплуатацию и оформляется в программе с помощью документа Введение в эксплуатацию.

Документ Введения в эксплуатацию создается с помощью команды меню Документы\Необор. Активы и МШП\Ввод в эксплуатацию. Программа создаст форму документа Введения в эксплуатацию.

Печатную форму документу Введение в эксплуатацию можно получить с помощью кнопки Печать.

Программа сформирует не один печатный документ = Акт, а столько Актов, сколько строк ТМЦ в табличной части документа Введение в эксплуатацию.

Кнопка ОК служит для сохранности и проведения документа. При проведении документа Введения в эксплуатацию программа сформирует блок проведений по принятию объектов учета на баланс организации, а также увеличению балансовой (первоначальной) стоимости соответствующих групп производственных основных фондов ( нематериальных активов) по налоговому учету.

Задача к лабораторной работе

Фирма “Мечта” осуществила плату по счету №45 от 04.02.05. Согласно этому счету СП “Тула” осуществила поставку станков в количестве 6 единиц по цене 4500 грн., в том числе НДС. Необходимо в программе документально оформить хозяйственные операции, связанные с приобретением станков, используя следующую последовательность документов: Договор ( Счет входной ( Платежная доверенность ( Банковская выписка ( Прибыльная накладная ( Книга приобретения (Введение в эксплуатацию. Насчитать износ по полученным станкам в бухгалтерском и налоговом учете.

Вопрос для самопроверки:

1. Что такое основные средства, особенности бухгалтерского учета основных средств.

2. Порядок оформления поступления основных средств в программе на условиях предоплаты.

3. Порядок начисления износа в бухгалтерском и налоговом учете.

4. Особенности отображения в программе операций, связанных с модернизацией основных средств.

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру