вход Вход РегистрацияПредставляє собою безмасштабне креслення схеми системи автоматизації технологічної (тепло-технологічної) установки (може бути надана на декількох аркушах).

 

2.2.1 Загальні вимоги до функціональних схем

Креслення рисується олівцем на ватмані, формати креслень повинні відповідати ГОСТ 2301-68.

На функціональних схемах зображуються схема технологічної установки з органами управління і комунікаціями, засоби автоматизації і зв’язок між ними та різноманітними пристроями технологічного агрегату.

Схему технологічної установки креслять зі спрощеним зображенням її елементів в об’ємі, який відображає характер технологічного процесу. Масштабу при цьому не дотримуються. Бажано, щоб конфігурація агрегату на схемі відповідала дійсній.

Технологічні трубопроводи (газопроводи, водопроводи, паропроводи та ін.) на функціональній схемі позначують так, як і на технологічній або однолінійно згідно з умовними позначеннями за ГОСТ 2784-70 (табл. 1). При зображенні технологічного обладнання і комунікацій умовними позначеннями показують основні запірні регулюючі органи, які потрібні для визначення відносного розташування відбірних пристроїв і первинних приборів, які контролюють параметри середовища, що протікає.

Таблиця 1

Умовні позначення трубопроводів

Середовище, яке транспортується

 

Умовне позначення трубопроводу
Рідина чи газ, який переважає в даному проекті
Вода 1 1
Пара 2 2
Повітря 3 3
Азот 4 4
Кисень 5 5
Аміак 11 11
Кислота 12 12
Луг 13 13
Олія 14 14
Рідке паливо 15 15
Протипожежний трубопровід 26 26
Вакуум 27 27

 

На функціональних схемах зображують відбірні пристрої, первинні і вторинні прибори для вимірювання та регулювання, перетворювачі, обчислювальні пристрої, перемикачі, виконавчі механізми, регулюючі органи (вентилі, засувки) з приводами, апаратуру управління, комплектні пристрої (машини централізованого контролю і управління, електронно-обчислювальні машини, контролери, телемеханічні пристрої), елементи сигналізації, блокування та ін.

Допоміжні пристрої і апаратуру допоміжного призначення (фільтри і редуктори для повітря, з’єднальні коробки, джерела живлення, реле та ін.) на функціональних схемах не показують.

Товщину ліній на кресленні рекомендується виконувати, мм:

- контурні лінії агрегатів, установок, технологічних апаратів 0,6...1,5

- трубопроводи 0,6...1,5

- умовні графічні позначення приборів і засобів автоматизації 0,5...0,6

- прямокутники, які зображують щити, пульти, обчислювальні

і керуючі машини 0,6...1,5

- лінії зв’язку між умовними позначеннями приборів і засобів

автоматизації 0,2...0,3

- лінії зносок 0,2...0,3 і менш

 

Засоби контролю і автоматики необхідно зображати на функціональних схемах згідно ГОСТ 21.404-85. Для приборів і засобів автоматизації, умовні позначення яких неможливо побудувати за цим стандартом, можна використовувати довільні умовні позначення з розшифруванням їх на схемах. умовні позначення за ОСТ 36-27-77, який передував нині діючому стандарту, повністю співпадає з ним. Відзнака тільки в зображені виконавчого механізму ( замість ).

 

2.2.2 Умовні позначення

Графічні умовні позначення за ГОСТ 21404-85 повинні співпадати вказаним в табл. 2.

Примітка: в обґрунтованих випадках для п.п. 1,2 (табл.. 2) допускається замість кола застосовувати овал:

Відбірний пристрій для всіх постійно підключених приборів не має спеціального позначення, а представляє собою тонку (0,2-0,3 мм) сполошну лінію, що поєднує технологічний трубопровід або апарат з первинним вимірювальним перетворювачем або прибором.

При необхідності вказування точного місця розташування відбірного пристрою або точки вимірювання (всередині контуру технологічного апарату) наприкінці тонкої лінії зображується коло діаметром 2 мм.

Таблиця 2

Найменування Позначення
вид розміри
1. Первинний вимірювальний перетворювач (датчик); прибор, який встановлюється за місцем: на технологічному трубопроводі, апараті, стіні, полу, колоні, металоконструкції
2 Прибор, який встановлюється на щиті, пульті
3. Виконавчі механізми. Загальне позначення
4. Виконавчі механізми, які при припиненні подачі енергії або управляючого сигналу відкривають регулюючий орган
5. Теж, закривають
6. Теж, залишають в незмінному положенні
7. Виконавчі механізми з допоміжним ручним приводом
8. Регулюючий орган
9. Лінії зв’язку
10. Перехрещення ліній зв’язку без поєднання друг з другом
11. Перехрещення ліній зв’язку з поєднанням між собою

Допускається запірну і регулюючу апаратуру (наприклад, засувки, заслінки, шибери, направляючі апарати та ін.), які використовуються в системах автоматизації і замовляються за технологічною часткою проекту, зображувати згідно стандартам, діючим в певній галузі.

Підвід ліній зв’язку до символу прибору допускається в любій точці його кола (зверху, знизу, збоку).

Для вказівки напрямку передачі сигналу і виду енергії на лініях зв’язку допускається наносити стрілки:

Електричний сигнал

Пневматичний сигнал

Гідравлічний сигнал

Вимірювальні величини і функціональні ознаки приборів повинні виконуватися літерами латинського алфавіту та відповідати вказаним в табл.. 3.


Таблиця 3

Буквені позначення основних вимірюваних величин та функціональних ознак приборів за ГОСТ 21.404-85

 

Позначення Вимірювана величина Функції, які виконує прибор
Основне значення першої літери Допоміжне значення, яке уточнює значення першої літери Відображення

 

інформації

Формування вихідного сигналу Допоміжне

 

значення

А + сигналізація аналоговий сигнал
В світловий потік, яскравість
С + автоматичне регулювання, управління
D щільність різність, перепад дискретний сигнал
Е люба електрична величина + первинне перетворювання
F витрати співвідношення, доля
G розмір, положення, переміщення + гідравлічний сигнал
Н ручний вплив верхня межа вимірюваної величини
І + показування
J + автоматичне перемикання, обігання
К час, програма за часом станція управління
L рівень нижня межа вимірюваної величини
М вологість
N +
О +
Р тиск, вакуум пневматичний сигнал
Q величина, яка характеризує якість (склад, концентрація) інтегрування, сумування за часом
R радіоактивність реєстрація
S швидкість, частота блокування, вмикання, перемикання
Т температура + проміжне перетворення
U декілька різнорідних величин
V в’язкість +
W маса
X нерекомендована резервна буква
Y + перетворення обчислювальні функції
Z + +

Примітка: знаком “+” позначені резервні літери.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру