вход Вход РегистрацияДопоміжні буквені позначення, які відображують функціональні ознаки приборів, наведені в табл. 3.

Буква Е використовується для позначення чуттєвих елементів, тобто пристроїв, які виконують первинне перетворення. Прикладами первинних перетворювачів є термометри термоелектричні (термопари), термометри опору, датчики пірометрів, звужуючі пристрої для вимірювання витрат, датчики індукційних приборів для вимірювання витрат, термобалони манометричних термометрів і т.д.

Буква Т позначає проміжне перетворення – дистанційну передачу сигналу. Букву Т рекомендується використовувати для позначення приборів з дистанційною передачею показань, наприклад, безшкальних манометрів або дифманометрів в комплектах вимірювання тиску або витрат, ротаметрів з пневматичною або електричною передачею показань та ін.

Буква К використовується для позначення приборів, які мають станцію управління, тобто перемикач для вибору виду управління (автоматичне-ручне) та пристрій для дистанційного управління.

Буква Y рекомендується при побудові позначень перетворювачів сигналів та обчислювальних пристроїв.

Порядок побудови умовних позначень з використанням допоміжних літер наступний:

- на першому місці ставиться буква, яка позначає величину, що вимірюється;

- на другому місці – одна з допоміжних букв: Е, К, Т, Y.

Наприклад, первинні вимірювальні перетворювачі температури (термометри термоелектричні, термометри опору та ін.) позначуються ТЕ, первинні вимірювальні перетворювачі витрат позначаються FE, безшкальні манометри з дистанційною передачею показань позначуються РТ, безшкальні прибори для вимірювання витрат з дистанційною передачею (ротаметри) позначуються і т.д.

Допоміжні позначення, які використовуються для побудови перетворювачів сигналів та обчислювальних пристроїв, наведені у табл. 4.

При побудові умовних позначень перетворювачів сигналів та обчислювальних пристроїв написи, які розшифровують вид перетворення чи операції, яка виконується обчислювальним пристроєм, наносять справа від графічного позначення прибора.

Наприклад, електропневматичний перетворювач температури позначається

 

Таблиця 4

Допоміжні позначення, які використовуються при побудові перетворювачів сигналів та обчислювальних пристроїв (за ГОСТ 21.404-85)

Найменування Позначення
1. рід сигналу:

 

електричний

пневматичний

гідравлічний

 

Е

Р

G

2. Види форм сигналу:

 

аналоговий

дискретний

 

A

D

3. Операції, які виконуються обчислювальним пристроєм:

 

сумування

множення значення сигналу на постійний коефіцієнт К

множення значень двох та більше сигналів

ділення значень сигналів одне на одне

зведення значення сигналу f у ступінь n

зволікання зі значення сигналу кореню ступеню n

логарифмування

інтегрування

 

диференціювання

зміна знаку сигналу

обмеження верхнього значення сигналу

обмеження нижнього значення сигналу

 

 

S

 

x

:

fn

lg

dx/dt

x(-1)

max

min

4. Зв’язок з обчислювальним комплексом:

 

Передача сигнала на ЕОМ

Вивід інформації з ЕОМ

 

Ві

Во

 

незалежно від виду електричного сигналу; перетворювач аналогового сигналу температури в дискретний позначається: ; обчислювальний пристрій, який виконує операцію зволікання квадратного кореню (при вимірюванні витрат), позначається і т.д.

У обґрунтованих випадках для уникнення неправильного розуміння схеми допускається замість умовних позначень наводити повне найменування сигналів, які перетворюються. Також рекомендується позначати деякі рідкі або специфічні сигнали. Наприклад, кодовий, часо-імпульсний, число-імпульсний та ін.

Допоміжні пристрої, позначення яких запозичені зі стандартів ЄСКД, наведені в табл. 5.

Іноді зустрічаються креслення функціональних схем, виконані за ГОСТ 3925-59. Для забезпечення можливості роботи з цими схемами, в даному методичному посібнику наводиться і цей ГОСТ (табл.6).

 

Таблиця 5

Графічні зображення електричних пристроїв на функціональних схемах

Найменування Позначення
Дзвоник електричний
Сирена електрична
Гудок електричний
Лампа сигнальна (табло)
Електродвигун
8...10
M

 

Таблиця 6

Позначення функціональних ознак приборів та регуляторів, основних величин, які контролюються та регулюються (ГОСТ 3925-59)

 

Функціональний ознак Позначення Величина Позначення
Показуючий П Температура t
З записом показань С Тиск, розрядження, вакуум Р
Інтегруючий І Витрати або кількість G
Сигналізуючий Сг Рівень H
Вимірюючий Вм Вологість m
Сумуючий (алгебраїчна сума) См Щільність r
Обробляючий співвідношення Со В’язкість m
Перетворюючий Пр Концентрація C*
Посилюючий Ус Пильність, кольоровість, мутність Ф
Статичний Ст. Теплота згоряння, кількість теплоти Q
Астатичний Ас Швидкість лінійна V
Ізодромний Із Лінійне переміщення та довжина l
Діференцуючий Дф Положення (переміщення) регулюючого органу S
Позиційний Пз Різниця значень двох величин D
Задаючий Зд

 

 

Програмний

 

Слідкуючий

Обігаючий (система пошуку)

Дозуючий

Пг

 

Сл

Об

Дз

* Замість позначення С допускається вписувати в зображення прибору або регулятора хімічну формулу речовини.


Додаток А

Приклади побудови умовних позначень (за ГОСТ 21.404-85)

 

Первинний вимірювальний перетворювач (чуттєвий елемент) для вимірювання температури, встановлений за місцем. Наприклад, термометр термоелектричний (термопара), термометр опору, термобалон манометричного термометра, датчик пірометра та ін.
Прибор для вимірювання температури з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: термометр ртутний, термометр манометричний та ін.

Прибор для вимірювання температури з індикацією показань, встановлений на щиті.

 

Наприклад: мілівольтметр, логометр, потенціометр, міст автоматичний та ін.

Прибор для вимірювання температури, безшкальний, з дистанційною передачею показань, встановлений за місцем. Наприклад: термометр манометричний (або любий інший датчик температури) безшкальний з пневмо- або електропередачею.
Прибор для вимірювання температури, одноточечний, з індикацією та реєстрацією показань, встановлений на щиті.

 

Наприклад: мілівольтметр з записом показань, логометр, потенціометр, міст автоматичний та ін.

Прибор для вимірювання температури з обігаючим пристроєм, з індикацією та реєстрацією показань, встановлений на щиті. Наприклад: багатоточечний потенціометр з записом показань, міст автоматичний та ін.
Прибор для вимірювання температури, з індикацією та реєстрацією показань, регулюючий, встановлений на щиті. Наприклад: термометр манометричний, мілівольтметр, міст автоматичний та ін., який споряджений регулюючим пристроєм, в т.ч. позиційним.
Регулятор температури безшкальний, встановлений за місцем.

 

Наприклад: дилатометричний регулятор температури.

Комплект для вимірювання витрат, з індикацією та реєстрацією показань, регулюючий, споряджений станцією управління, встановлений на щиті. Наприклад, вторинний прибор та регулюючий блок системи “Старт”.
Прибор для вимірювання температури безшкальний з контактним пристроєм, встановлений за місцем.

 

Наприклад: реле температурне, яке використається в схемах управління.

Прибор для вимірювання тиску (розрядження), з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: будь-який манометр з індикацією показань, дифманометр, тягомір, напоромір, вакуумметр та ін.

Прибор для вимірювання перепаду тиску з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: дифманометр з індикацією показань.

Прибор для вимірювання тиску (розрядження) безшкальний, з дистанційною передачею показань, встановлений за місцем. Наприклад: манометр (дифманометр) безшкальний з пневмо- або електропередачею.
Прибор для вимірювання тиску (розрядження) з реєстацією показань, встановлений на щиті.

 

Наприклад: манометр із записом показань або будь-який вторинний прибор для реєстрації тиску (індикація не використається).

Прибор для вимірювання тиску з контактним пристроєм, встановлений за місцем.

 

Наприклад: реле тиску, яке використається в схемі сигналізації.

Прибор для вимірювання тиску (розрядження), з індикацією показань, з контактним пристроєм, встановлений за місцем. Наприклад: електроконтактний манометр, вакуумметр та ін., які використаються в схемах управління.
Регулятор тиску, який працює без використання постійного джерела енергії (регулятор тиску прямої дії “до себе”).
Первинний вимірювальний перетворювач (чуттєвий елемент) для вимірювання витрат, встановлений за місцем. Наприклад: діафрагма, сопло, труба Вентурі, датчик індукційного прибора для вимірювання витрат та ін.
Прибор для вимірювання витрат безшкальний, з дистанційною передачею показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: дифманометр (ротаметр) безшкальний з пневмо- або електропередачею.

Прибор для регулювання співвідношення витрат, встановлений на щиті.

 

Наприклад: будь-який регулятор співвідношення витрат.

Прибор для вимірювання витрат з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: дифманометр (ротаметр) з індикацією показань

Прибор для вимірювання витрат інтегруючий, встановлений за місцем.

 

Наприклад: будь-який без шкальний лічильник з інтегратором.

Прибор для вимірювання витрат з індикацією показань, інтегруючий, встановлений за місцем.

 

Наприклад: з індикацією показань дифманометр з інтегратором.

Прибор для вимірювання витрат інтегруючий, з пристроєм для видачі сигналу після проходження заданої кількості речовини, встановлений за місцем. Наприклад: лічильник-дозатор.
Прибор для вимірювання та регулювання витрат безшкальний, встановлений за місцем.

 

Наприклад: дозатор регулюючий.

Первинний вимірювальний перетворювач (чуттєвий елемент) для вимірювання рівня, встановлений за місцем. Наприклад: датчик електричного або ємкісного рівнеміра.
Прибор для вимірювання рівня з індикацією показань, встановлений за місцем. Наприклад: манометр (дифманометр), який використається для вимірювання рівня, скло для вимірювання рівня.
Прибор для вимірювання рівня з контактним пристроєм, встановлений за місцем.

 

Наприклад: реле рівня, яке ввімкнено в схему управління та сигналізації.

Прибор для вимірювання рівня безшкальний з дистанційною передачею показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: рівнемір безшкальний з пневмо- або електропередачею.

Прибор для вимірювання рівня безшкальний регулюючий з контактним пристроєм, встановлений за місцем.

 

Наприклад: електричний регулятор-сигналізатор рівня. Літера Н в даному прикладі означає блокування за верхньою межею.

Прибор для вимірювання рівня, з індикацією показань, з контактним пристроєм, встановлений на щиті. Наприклад: вторинний прибор з індикацією показань та сигнальним пристроєм. Літери Н та L означають сигналізацію верхнього та нижнього рівню.
Прибор для вимірювання щільності розчину, безшкальний , з дистанційною передачею показань, встановлений за місцем. Наприклад: датчик щільнеміра з пневмо- або електропередачею.
Прибор для вимірювання розміру з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: прибор з індикацією показань для вимірювання товщини сталевої стрічки.

Прибор для вимірювання розміру, положення, з індикацією показань, встановлений на щиті.

 

Наприклад: дистанційний покажчик положення регулюючого органу.

Прибор для вимірювання любої електричної величини, з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад:

напруга
сила струму
потужність
Прибор для управління процесом за часовою програмою, встановлений на щиті.

 

Наприклад: командний електропневматичний прибор (КЕП), багатоланцюгове реле часу, програма тор.

Прибор для вимірювання вологості з індикацією показань, регулюючий, встановлений на щиті.

 

Наприклад: вторинний прибор вологоміра.

Первинний вимірювальний перетворювач (чуттєвий елемент) для вимірювання якості продукту, встановлений за місцем. Наприклад: датчик рН-метру.
Прибор для вимірювання якості продукту з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: газоаналізатор з індикацією показань для контролю вмісту кисню в димових газах.

Прибор для вимірювання якості продукту з індикацією показань, регулюючий, встановлений на щиті.

 

Наприклад: вторинний прибор із записом показань для контролю концентрації сірчаної кислоти в розчині.

Прибор для вимірювання радіоактивності з індикацією показань та контактним пристроєм, встановлений за місцем. Наприклад: прибор для показання та сигналізації гранично допустимих концентрацій a-промінів.
Прибор для вимірювання частоти обертання приводу з індикацією та реєстрацією показань, встановлений на щиті. Наприклад: вторинний прибор тахогенератора.
Прибор для вимірювання декількох різнорідних величин, з індикацією та реєстрацією показань, встановлений на щиті. Наприклад: двошкальний прибор із записом показань, який записує тиск та витрати.
Прибор для вимірювання в’язкості розчину з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: віскозиметр з індикацією показань.

Прибор для вимірювання маси продукту з індикацією показань та контактним пристроєм, встановлений за місцем. Наприклад: пристрій електронно-тензометричний, сигналізуючий.
Прибор для контроля згасання факелу в печі безшкальний, з контактним пристроєм, , встановлений на щиті.

 

Наприклад: вторинний прибор запально-захисного пристрою.

Перетворювач сигналу, встановлений на щиті. Вхідний сигнал температури електричний, вихідний сигнал також електричний. Наприклад: перетворювач вимірювальний, який служить для перетворювання термоЕРС термоелектричного термометра в сигнал постійного току.
Перетворювач сигналу (тиску), встановлений за місцем. Вхідний сигнал пневмометричний, вихідний – електричний.
Обчислювальний пристрій, виконуючий функцію множення.

 

Наприклад: множник на постійний коефіцієнт К, посилювач.

Пускова апаратура для управління електродвигуном (вмикання, вимикання насосу; відкриття, закриття засувки та ін.). Наприклад: магнітний пускач, контактор та ін.
Апаратура, призначена для ручного дистанційного управління (вмикання, вимикання двигуна), встановлений на щиті. Наприклад: кнопка, ключ управління, задавач.
Байпасна панель дистанційного управління, встановлена на щиті.
Перемикач електричний ланцюгів вимірювання (управління), перемикач для газових (повітряних ліній), встановлений на щиті.
Ключ управління, призначений для вибору режима управління. встановлений на щиті.

Случайные новости

Pro /Engineer- система сквозного цикла проектирования-изготовление

Система разработана компанией Parametric Technology Corporation. (США) Pro / Engineer - это инструмент для создания продукции, который действует аналогично хода мыслей конструктора. При ее использовании конструктор создает практически точную виртуальную копию объекту. Pro / Engineer базируется на так называемых «интеллектуальных операциях», которые несут в себе определяющую информацию об объекте, то есть выходит из характерных свойств конструкции. Изменения в конструкции вмиг отбиваются на всех этапах проектирования. Вся система построена на единой базе данных, которая обеспечивает полную асоциативность. Работа целой группы специалистов разного профиля проходит синхронно. «Права» рука всегда знает, что делает «левая», так что весь процесс производства координируется с максимальной эффективностью и в результате выходят оптимальные решения. Таким образом достигается истинное комплексное проектирование - возможность работать во всех звеньях процесса.

Parametric Technology разработала Pro /Engineer как систему, которое не
зависимое от платформы и поддерживает все наиболее распространенные
операционные системы: UNIX, Windows NT, Windows.

Pro / Engineer является интегрированной системой автоматизированного проектирования и изготовления, которое предоставляет принципиально новый подход к решению задач проектирования, конструирование, анализа, разработки технологического оснащения и механообробки на основе единой параметрической объектно-ориентированной технологии твердотельного моделирование. Семейство модулей системы Pro /Engineer содержит базовый модуль — ядро продукта и набор специализированных функциональных модулей, предназначенных для решения широкого спектру инженерных задач всего конструкторско-технологического процесса.

Уникальная единая структура данных обеспечивает полную двонаправлену асоциативность для всех инженерных приложений, тесное взаимодействие между участниками процесса проектирования, давая им возможность работать над проектом одновременно и использовать коллективный опыт.

Впервые конструированная модель и процесс ее производства могут разрабатываться одновременно с самого начала, вследствие чего в кратчайшие сроки разработчик получает оптимальный вариант модели, которая разрабатывается, экономит время и средства.

При работе по Pro / Engineer любые изменения, произведенные в какой-нибудь области конструкторской разработки, автоматически переносятся на все соответствующие участки. Такая полная взаимосвязь и взаимозависимость всех этапов разработки, от получения черчения к изготовлению, дает конструкторам возможность менять конфигурацию детали буквально «налета».

Pro /Engineer написанный так, чтобы работа в системе шла так же

как ведет ее конструктор — процесс конструирования начинается из определения основных свойств и конструкторских критериев. Pro / Engineer предлагает пользователю систему каскадных меню, и на экране постоянно присутствующая строка подсказки и всегда доступный «help».

Конструкторские операции в Pro / Engineer легкие в использовании и владеют могущественным аппаратом функций скруглення (плоских и 3-х мерных) и оболочек для геометрии любой сложности. Эти операции несут и не геометрическую информацию, например об технологии изготовления, а также информацию о взаимосвязи между элементами и их местоположением. Это означает, что операции требуют обязательной привязки к той или другой системы координат, предполагается, что им «известная» взаимозависимость и взаєморозташування объектов модели, которая значительно облегчает внесение изменений и обеспечивает их адекватность.

Сборник любой степени сложности с легкостью выполняется в среде Pro / Engineer. Достаточно, например, выдать команду: «выровнять», «соединить», «вставить вал в отверстие» по отношению к тем или другим компонентам сборники — и это будет осуществлено в точном соответствии с намерениями конструктора. Кроме того компоненты сборники «помнят» о своем расположении относительно друг друга. Итак, если вносят позиционное или геометрическое изменения в каком-нибудь компоненте, весь сборник автоматически испытает соответствующие изменения. Деталь может быть создана непосредственно в сборнике, исходя из ограничений, которые задаются соседними деталями в сборнике.

Позволяет создавать точную геометрию модели, проводить проверку на взаимопроникновение деталей и получать в любой момент массо-инерционные характеристики объекту.

 

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру