вход Вход РегистрацияДопоміжні буквені позначення, які відображують функціональні ознаки приборів, наведені в табл. 3.

Буква Е використовується для позначення чуттєвих елементів, тобто пристроїв, які виконують первинне перетворення. Прикладами первинних перетворювачів є термометри термоелектричні (термопари), термометри опору, датчики пірометрів, звужуючі пристрої для вимірювання витрат, датчики індукційних приборів для вимірювання витрат, термобалони манометричних термометрів і т.д.

Буква Т позначає проміжне перетворення – дистанційну передачу сигналу. Букву Т рекомендується використовувати для позначення приборів з дистанційною передачею показань, наприклад, безшкальних манометрів або дифманометрів в комплектах вимірювання тиску або витрат, ротаметрів з пневматичною або електричною передачею показань та ін.

Буква К використовується для позначення приборів, які мають станцію управління, тобто перемикач для вибору виду управління (автоматичне-ручне) та пристрій для дистанційного управління.

Буква Y рекомендується при побудові позначень перетворювачів сигналів та обчислювальних пристроїв.

Порядок побудови умовних позначень з використанням допоміжних літер наступний:

- на першому місці ставиться буква, яка позначає величину, що вимірюється;

- на другому місці – одна з допоміжних букв: Е, К, Т, Y.

Наприклад, первинні вимірювальні перетворювачі температури (термометри термоелектричні, термометри опору та ін.) позначуються ТЕ, первинні вимірювальні перетворювачі витрат позначаються FE, безшкальні манометри з дистанційною передачею показань позначуються РТ, безшкальні прибори для вимірювання витрат з дистанційною передачею (ротаметри) позначуються і т.д.

Допоміжні позначення, які використовуються для побудови перетворювачів сигналів та обчислювальних пристроїв, наведені у табл. 4.

При побудові умовних позначень перетворювачів сигналів та обчислювальних пристроїв написи, які розшифровують вид перетворення чи операції, яка виконується обчислювальним пристроєм, наносять справа від графічного позначення прибора.

Наприклад, електропневматичний перетворювач температури позначається

 

Таблиця 4

Допоміжні позначення, які використовуються при побудові перетворювачів сигналів та обчислювальних пристроїв (за ГОСТ 21.404-85)

Найменування Позначення
1. рід сигналу:

 

електричний

пневматичний

гідравлічний

 

Е

Р

G

2. Види форм сигналу:

 

аналоговий

дискретний

 

A

D

3. Операції, які виконуються обчислювальним пристроєм:

 

сумування

множення значення сигналу на постійний коефіцієнт К

множення значень двох та більше сигналів

ділення значень сигналів одне на одне

зведення значення сигналу f у ступінь n

зволікання зі значення сигналу кореню ступеню n

логарифмування

інтегрування

 

диференціювання

зміна знаку сигналу

обмеження верхнього значення сигналу

обмеження нижнього значення сигналу

 

 

S

 

x

:

fn

lg

dx/dt

x(-1)

max

min

4. Зв’язок з обчислювальним комплексом:

 

Передача сигнала на ЕОМ

Вивід інформації з ЕОМ

 

Ві

Во

 

незалежно від виду електричного сигналу; перетворювач аналогового сигналу температури в дискретний позначається: ; обчислювальний пристрій, який виконує операцію зволікання квадратного кореню (при вимірюванні витрат), позначається і т.д.

У обґрунтованих випадках для уникнення неправильного розуміння схеми допускається замість умовних позначень наводити повне найменування сигналів, які перетворюються. Також рекомендується позначати деякі рідкі або специфічні сигнали. Наприклад, кодовий, часо-імпульсний, число-імпульсний та ін.

Допоміжні пристрої, позначення яких запозичені зі стандартів ЄСКД, наведені в табл. 5.

Іноді зустрічаються креслення функціональних схем, виконані за ГОСТ 3925-59. Для забезпечення можливості роботи з цими схемами, в даному методичному посібнику наводиться і цей ГОСТ (табл.6).

 

Таблиця 5

Графічні зображення електричних пристроїв на функціональних схемах

Найменування Позначення
Дзвоник електричний
Сирена електрична
Гудок електричний
Лампа сигнальна (табло)
Електродвигун
8...10
M

 

Таблиця 6

Позначення функціональних ознак приборів та регуляторів, основних величин, які контролюються та регулюються (ГОСТ 3925-59)

 

Функціональний ознак Позначення Величина Позначення
Показуючий П Температура t
З записом показань С Тиск, розрядження, вакуум Р
Інтегруючий І Витрати або кількість G
Сигналізуючий Сг Рівень H
Вимірюючий Вм Вологість m
Сумуючий (алгебраїчна сума) См Щільність r
Обробляючий співвідношення Со В’язкість m
Перетворюючий Пр Концентрація C*
Посилюючий Ус Пильність, кольоровість, мутність Ф
Статичний Ст. Теплота згоряння, кількість теплоти Q
Астатичний Ас Швидкість лінійна V
Ізодромний Із Лінійне переміщення та довжина l
Діференцуючий Дф Положення (переміщення) регулюючого органу S
Позиційний Пз Різниця значень двох величин D
Задаючий Зд

 

 

Програмний

 

Слідкуючий

Обігаючий (система пошуку)

Дозуючий

Пг

 

Сл

Об

Дз

* Замість позначення С допускається вписувати в зображення прибору або регулятора хімічну формулу речовини.


Додаток А

Приклади побудови умовних позначень (за ГОСТ 21.404-85)

 

Первинний вимірювальний перетворювач (чуттєвий елемент) для вимірювання температури, встановлений за місцем. Наприклад, термометр термоелектричний (термопара), термометр опору, термобалон манометричного термометра, датчик пірометра та ін.
Прибор для вимірювання температури з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: термометр ртутний, термометр манометричний та ін.

Прибор для вимірювання температури з індикацією показань, встановлений на щиті.

 

Наприклад: мілівольтметр, логометр, потенціометр, міст автоматичний та ін.

Прибор для вимірювання температури, безшкальний, з дистанційною передачею показань, встановлений за місцем. Наприклад: термометр манометричний (або любий інший датчик температури) безшкальний з пневмо- або електропередачею.
Прибор для вимірювання температури, одноточечний, з індикацією та реєстрацією показань, встановлений на щиті.

 

Наприклад: мілівольтметр з записом показань, логометр, потенціометр, міст автоматичний та ін.

Прибор для вимірювання температури з обігаючим пристроєм, з індикацією та реєстрацією показань, встановлений на щиті. Наприклад: багатоточечний потенціометр з записом показань, міст автоматичний та ін.
Прибор для вимірювання температури, з індикацією та реєстрацією показань, регулюючий, встановлений на щиті. Наприклад: термометр манометричний, мілівольтметр, міст автоматичний та ін., який споряджений регулюючим пристроєм, в т.ч. позиційним.
Регулятор температури безшкальний, встановлений за місцем.

 

Наприклад: дилатометричний регулятор температури.

Комплект для вимірювання витрат, з індикацією та реєстрацією показань, регулюючий, споряджений станцією управління, встановлений на щиті. Наприклад, вторинний прибор та регулюючий блок системи “Старт”.
Прибор для вимірювання температури безшкальний з контактним пристроєм, встановлений за місцем.

 

Наприклад: реле температурне, яке використається в схемах управління.

Прибор для вимірювання тиску (розрядження), з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: будь-який манометр з індикацією показань, дифманометр, тягомір, напоромір, вакуумметр та ін.

Прибор для вимірювання перепаду тиску з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: дифманометр з індикацією показань.

Прибор для вимірювання тиску (розрядження) безшкальний, з дистанційною передачею показань, встановлений за місцем. Наприклад: манометр (дифманометр) безшкальний з пневмо- або електропередачею.
Прибор для вимірювання тиску (розрядження) з реєстацією показань, встановлений на щиті.

 

Наприклад: манометр із записом показань або будь-який вторинний прибор для реєстрації тиску (індикація не використається).

Прибор для вимірювання тиску з контактним пристроєм, встановлений за місцем.

 

Наприклад: реле тиску, яке використається в схемі сигналізації.

Прибор для вимірювання тиску (розрядження), з індикацією показань, з контактним пристроєм, встановлений за місцем. Наприклад: електроконтактний манометр, вакуумметр та ін., які використаються в схемах управління.
Регулятор тиску, який працює без використання постійного джерела енергії (регулятор тиску прямої дії “до себе”).
Первинний вимірювальний перетворювач (чуттєвий елемент) для вимірювання витрат, встановлений за місцем. Наприклад: діафрагма, сопло, труба Вентурі, датчик індукційного прибора для вимірювання витрат та ін.
Прибор для вимірювання витрат безшкальний, з дистанційною передачею показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: дифманометр (ротаметр) безшкальний з пневмо- або електропередачею.

Прибор для регулювання співвідношення витрат, встановлений на щиті.

 

Наприклад: будь-який регулятор співвідношення витрат.

Прибор для вимірювання витрат з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: дифманометр (ротаметр) з індикацією показань

Прибор для вимірювання витрат інтегруючий, встановлений за місцем.

 

Наприклад: будь-який без шкальний лічильник з інтегратором.

Прибор для вимірювання витрат з індикацією показань, інтегруючий, встановлений за місцем.

 

Наприклад: з індикацією показань дифманометр з інтегратором.

Прибор для вимірювання витрат інтегруючий, з пристроєм для видачі сигналу після проходження заданої кількості речовини, встановлений за місцем. Наприклад: лічильник-дозатор.
Прибор для вимірювання та регулювання витрат безшкальний, встановлений за місцем.

 

Наприклад: дозатор регулюючий.

Первинний вимірювальний перетворювач (чуттєвий елемент) для вимірювання рівня, встановлений за місцем. Наприклад: датчик електричного або ємкісного рівнеміра.
Прибор для вимірювання рівня з індикацією показань, встановлений за місцем. Наприклад: манометр (дифманометр), який використається для вимірювання рівня, скло для вимірювання рівня.
Прибор для вимірювання рівня з контактним пристроєм, встановлений за місцем.

 

Наприклад: реле рівня, яке ввімкнено в схему управління та сигналізації.

Прибор для вимірювання рівня безшкальний з дистанційною передачею показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: рівнемір безшкальний з пневмо- або електропередачею.

Прибор для вимірювання рівня безшкальний регулюючий з контактним пристроєм, встановлений за місцем.

 

Наприклад: електричний регулятор-сигналізатор рівня. Літера Н в даному прикладі означає блокування за верхньою межею.

Прибор для вимірювання рівня, з індикацією показань, з контактним пристроєм, встановлений на щиті. Наприклад: вторинний прибор з індикацією показань та сигнальним пристроєм. Літери Н та L означають сигналізацію верхнього та нижнього рівню.
Прибор для вимірювання щільності розчину, безшкальний , з дистанційною передачею показань, встановлений за місцем. Наприклад: датчик щільнеміра з пневмо- або електропередачею.
Прибор для вимірювання розміру з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: прибор з індикацією показань для вимірювання товщини сталевої стрічки.

Прибор для вимірювання розміру, положення, з індикацією показань, встановлений на щиті.

 

Наприклад: дистанційний покажчик положення регулюючого органу.

Прибор для вимірювання любої електричної величини, з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад:

напруга
сила струму
потужність
Прибор для управління процесом за часовою програмою, встановлений на щиті.

 

Наприклад: командний електропневматичний прибор (КЕП), багатоланцюгове реле часу, програма тор.

Прибор для вимірювання вологості з індикацією показань, регулюючий, встановлений на щиті.

 

Наприклад: вторинний прибор вологоміра.

Первинний вимірювальний перетворювач (чуттєвий елемент) для вимірювання якості продукту, встановлений за місцем. Наприклад: датчик рН-метру.
Прибор для вимірювання якості продукту з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: газоаналізатор з індикацією показань для контролю вмісту кисню в димових газах.

Прибор для вимірювання якості продукту з індикацією показань, регулюючий, встановлений на щиті.

 

Наприклад: вторинний прибор із записом показань для контролю концентрації сірчаної кислоти в розчині.

Прибор для вимірювання радіоактивності з індикацією показань та контактним пристроєм, встановлений за місцем. Наприклад: прибор для показання та сигналізації гранично допустимих концентрацій a-промінів.
Прибор для вимірювання частоти обертання приводу з індикацією та реєстрацією показань, встановлений на щиті. Наприклад: вторинний прибор тахогенератора.
Прибор для вимірювання декількох різнорідних величин, з індикацією та реєстрацією показань, встановлений на щиті. Наприклад: двошкальний прибор із записом показань, який записує тиск та витрати.
Прибор для вимірювання в’язкості розчину з індикацією показань, встановлений за місцем.

 

Наприклад: віскозиметр з індикацією показань.

Прибор для вимірювання маси продукту з індикацією показань та контактним пристроєм, встановлений за місцем. Наприклад: пристрій електронно-тензометричний, сигналізуючий.
Прибор для контроля згасання факелу в печі безшкальний, з контактним пристроєм, , встановлений на щиті.

 

Наприклад: вторинний прибор запально-захисного пристрою.

Перетворювач сигналу, встановлений на щиті. Вхідний сигнал температури електричний, вихідний сигнал також електричний. Наприклад: перетворювач вимірювальний, який служить для перетворювання термоЕРС термоелектричного термометра в сигнал постійного току.
Перетворювач сигналу (тиску), встановлений за місцем. Вхідний сигнал пневмометричний, вихідний – електричний.
Обчислювальний пристрій, виконуючий функцію множення.

 

Наприклад: множник на постійний коефіцієнт К, посилювач.

Пускова апаратура для управління електродвигуном (вмикання, вимикання насосу; відкриття, закриття засувки та ін.). Наприклад: магнітний пускач, контактор та ін.
Апаратура, призначена для ручного дистанційного управління (вмикання, вимикання двигуна), встановлений на щиті. Наприклад: кнопка, ключ управління, задавач.
Байпасна панель дистанційного управління, встановлена на щиті.
Перемикач електричний ланцюгів вимірювання (управління), перемикач для газових (повітряних ліній), встановлений на щиті.
Ключ управління, призначений для вибору режима управління. встановлений на щиті.

Случайные новости

Системы векторизации и обработки сканирующих изображений

Для математической обработки выполненных в ручную черчений в системах САПР необходимо конвертировать черчение в векторный формат. Однако не всякие изменения черчения требуют его полной векторизации. Например, нецелесообразно векторизовать все черчение, если нужно добавить один новый аппарат в существующую технологическую схему. В этом случае выбор небогатый. Можно редактировать черчение по-старому, в ручную. Можно перевести его в растровый формат и использовать традиционных растровых редакторов, но трудорасходы будут немного меньше, чем если бы черчение выполняли на бумаге.

Программы серии Raster Arts является оптимально сбалансированным средством: они могут работать с гибридными графическими документами, которые включают и растровые изображения, и векторные объекты.

Программы Raster Arts работают со всеми распространенными растровыми форматами (TIFF, RLC, PCX, CALS) что имеет на внимании возможность использования любой модели сканера. Большие растровые изображения можно компоновать с нескольких частей. Максимальный допустимый размер растрового изображения - 65 тысяч х 10 млн. растровых точек, которое позволяет обрабатывать черчение длиной до 250 метров, отсканированые с разрешением 1200 dpi.

Использование программ Raster Arts позволяет компенсировать искажение растру, вызванные низким качеством начальных материалов или что возникли при сканировании. Можно исправить все черчение с помощью одной команды вместо того, чтобы редактировать каждую деталь отдельно: выровнять растровое изображение, удалить растровое «мусор», сгладить зазубренные линии, откалибровать изображение по сетке, компенсировать нелинейные искажения растру. Возможная автоматическая коррекция искажений, которые наиболее часто встречаются.

Одно из наиболее революционных достижений в области растрового редактирования - это реализованные в Raster Arts объектные методы выбора растровых данных. С помощью технологии Распознавания Растровых Объектов растру дани становятся «послушными», как векторные объекты: можно выбрать дугу, круг, отрезок, указав только одну точку растрового объекту, или выбрать растру дани внутри заданной области без объектов, которые пересекают ее границу. Выбранные растру данные можно перемещать, масштабировать и возвращать на произвольные углы. При этом благодаря принципиально новым подходам к обработки растровых изображений не возникает искажений, связанных с дискретностью растровых данных.

Все программы, которые входят в серию Raster Arts, поддерживают сканирование с использованием Twain-Сканеров, которое позволяет загружать в программу изображения непосредственно из оригинала.

Загрузивши в программу Spotlight растровое черчение, Вы можете дорисовывать необходимые элементы на растровой подкладке, используя собственные средства векторного редактирования этой программы. Можно импортировать и вставить готовый векторный фрагмент (например, из файла формата DXF). При этом сдача черчения в растровом формате останется девственницей.

Программы Raster Arts обеспечивают простоту преобразования растровых объектов в векторные. Программа за частицу секунды превратит растровое сходство круга в векторный объект «круг», которым можно манипулировать традиционными методами САПР. Программа «распознает» векторный объект целиком, даже если он пересечен другими растровыми объектами. Возможности программы позволяют ей воспринять растровый отрезок и перетинаюче его круг как два векторных объекта - «отрезок» и «круг». Это дает возможность интерактивной конвертации растру в векторный формат в процессе редактирования. Редактируя полученные объекты, пользователь модифицирует растровое черчение и одновременно создает его векторную копию. Часто, отредактировав изображение несколько раз, пользователь получает готовый векторный рисунок.

Spotlight

Spotlight - это гибридный графический редактор. Он предназначен для редактирования, полуавтоматической и автоматической (Spotlight Pro) векторизации сканирующихграфических материалов. Программа является целостным продуктом, который позволяет провести полную обработку растрового изображения: от сканирования до получения готового - растрового, векторного или гибридного - черчение. Программа имеет встроенного векторного редактора, который владеет широкими возможностями:

· Введение точек, отрезов, кругов, дуг, полилиний, прямоугольников.

• Создание текстов с использованием шрифтов Truetype.

• Создание заштрихованных и залитых областей произвольной формы.

• Построение иерархии объектов - именованные блоки, векторные пласты.

• Режим ортогонального рисования, объектной привязки.

• Разные средства выбора объектов.

• Удаление, растягивание, перенесение, поворот, склеивание и разбивка объектов.

• Использование линии разных типов: штриховых, штрихпунктирних, отрезков и дуг со стрелками.

• Выбор предназначенной для пользователя системы координат.

• Средства просмотра и точной коррекции параметров векторных объектов.

Пользователь может также выполнить обратное преобразование векторных объектов САПР в растр, званое растеризуванням. Двонаправлене преобразование графики обеспечивает раньше недосягаемую гибкость при работе по

графическими документами. Благодаря этому новая гибридная технология -мощная, как САПР, и простая, как редактирование черчения на бумаге - стала реальностью. Гибридное изображение можно вывести на плоттер и редактировать без потерь целостности. Преимущества очевидные: можно прибавлять элементы к черчению, используя векторную технологию, не тратя при этом времени на векторизацию всего черчения.

Spotlight Pro

Эта объединенная версия владеет уникальной мощностью - у нее интегрированные все функции автоматической векторизации. Фактически это растровый САПР, поскольку Вы сможете с его помощью выполнять много чертежных операций. При этом для пользователя не будет существенным, в каком формате подготовленные данные - в растровом или векторному.

Возможности автоматической векторизации в Spotlight Pro полностью отвечают аналогичным возможностям продукта Vectory.

Vectory

Эта система предназначена для преобразования растровых изображений, полученных в результате сканирования черчений, карт, схем и т.п., в векторную графику.

Vectory дает возможность использовать графические материалы, вычеркнутые на бумаге, в работе с компьютерными Cad-Системами, такими как КОМПАС \ Autocad. или другими, что воспринимают файлы формата DXF. Vectory предназначенная, только для автоматической векторизации и дает наилучшие результаты при распознавании машиностроительных, строительных черчений, схем и планов. В программе - также есть разные средства создания и редактирование векторных объектов. Векторные рисунки, можно импортировать в программу и экспортировать в файлы форматов разных систем САПР.

Пользователь может работать с несколькими растровыми изображениями в одном проекте Vectory, используя как фон цвету растровые изображения.

Vectory дает наивысшее качество автоматической векторизации. В программе используются уникальные алгоритмы конвертации, которые проводят векторные изображения, которые почти не требуют дополнительного редактирования.

Функции автоматической векторизации включают:

• Распознавание отрезков, дуг и штриховок.

• Распознавание текстов (OCR) с обучением для расширения диапазона распознаваемых символов.

• Аппроксимация произвольных кривих полилиниями.

• Аппроксимация контуров площадкових растровых объектов.

• Распознавание типов линий объектов, стрелок на отрезках и дугах.

• Возможность задать принудительное выравнивание отрезков прямых к правильным углам при распознавании.

• Округление толщины векторных объектов по заданным значениям.

• Возможность игнорировать при векторизации разрывы линий и дуг растрового изображения.

• Автокоррекция результатов распознавания: соединение дуг и отрезков, возведение концов векторных объектов.

• Векторизация участков растрового изображения произвольной формы.

• Настройка распознавания с использованием наборов параметров.

Скорость также есть одной из сильных сторон Vectory. Векторизация черчение формата АО средней насыщенности занимает не больше 20 минут.

Vectory, в отличие от большинства других векторизаторов, может выполнить превращение черчений в пакетном режиме, без вмешательства оператора. Выбор параметров, который требует участия оператора, проводится к запуску процесса векторизации. Одна только эта возможность увеличивает пропускную способность системы в 3 раза в сравнении с интерактивными системами, где нужны наблюдения и вмешательства в моменты принятия решений. Объединение качества, скорости и простоты использования ставит Vectory на одно из лидирующих мест в мире в области векторизации.

После преобразования растрового образа черчения в векторный файл сможете загрузить его в КОМПАС-ГРАФИК, чтобы выполнить необходимое редактирование или использовать данное черчение в новом проекте.

 

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру