вход Вход РегистрацияСучасний технологічний процес металургійного або хімічного виробництва – це складна фізико-хімічна система, змінна в просторі і в часі з участю багатофазних і багатокомпонентних потоків речовини. По ходу процесу в кожній точці фази і на межах розділу відбувається перенесення імпульсу, маси, енергії. Крім того, на характер процесу роблять впливи конкретні геометричні характеристики апарату.

Складна взаємодія фаз компонентів і геометрії агрегату робить неможливим вивчення процесу на базі класичних законів перенесення і збереження.

У таких випадках правильним є використовувати методи математичного моделювання, засновані на стратегії системного аналізу – це представлення процесу, як складної взаємодіючої ієрархічної системи з подальшим якісним аналізом її структури, розробкою математичного опису і оцінкою невідомих параметрів.

Математичне моделювання – це вивчення властивостей об'єкту на математичній моделі.

Математичною моделлю називається наближений опис якого-небудь явища або процесу зовнішнього світу, вираженого за допомогою математичної символіки.

Математична модель включає 3 взаємодіючі етапи:

1) Складання математичного опису об'єкту, що вивчається;

2) Вибір методу рішення системи рівнянь математичного опису, і реалізація його у вигляді моделюючої програми;

3) Встановлення відповідності (адекватності) моделі об'єкту.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру