вход Вход РегистрацияВона виконується через t – критерій Стьюдента. Для цього визначається середньоарифметичне значення всіх вихідних параметрів:

; (5)

; (6)

Дисперсія відтворності:

; (7)

; (8)

Середньоквадратична помилка при визначенні коефіцієнтів для лінійного і неповного квадратичних рівнянь:

; (9)

Розраховане значення t – критерію Стьюдента для лінійних квадратичних рівнянь:

; (10)

; (11)

; (12)

Коефіцієнти вважаються значущими, якщо розрахункове значення t – критерію Стьюдента більше табличного, tp>tT, якщо tp<tT, то коефіцієнти є незначущими і можуть бути відкинуті з регресійного рівняння без перерахунку решти коефіцієнтів.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру