вход Вход РегистрацияВона проводиться по F – критерію Фішера, і полягає у визначенні дисперсії адекватності і оцінки однорідності дисперсії, а також порівнянні одержаних результатів з табличними:

; (13)

де розрахункове значення параметра Y по одержаному рівнянню регресії;

розрахункове значення вихідного параметра Y, одержане при чисельному експерименті по рядку u;

m – кількість значущих коефіцієнтів і b0.

Розрахункове значення F – критерію Фішера визначається по формулах:

при , (14)

при . (15)

Табличне значення Fт знаходять по таблиці, по прийнятій довірчій вірогідності і числу ступенів свободи.

У теплотехнічних процесах довірча вірогідність може бути прийнята 90-95%, а число ступенів свобод fад для лінійних і неповних квадратичних рівнянь розраховується по формулі:

. (16)

Рівняння вважається адекватним для прийнятого рівня адекватності, якщо розрахункове значення критерію Фішера менше за табличний

. (17)

Якщо одержане рівняння неадекватно, то даний поліном рівняння регресії не достатньо точно відображає досліджувану залежність і тоді треба змінювати інтервал варіювання або застосувати інший план.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру