вход Вход РегистрацияСтосовно теплових процесів і установок будь-який з фізичних законів зводиться до законів збереження (енергії, кількості руху, закон Фурье і т.д.), які виражені у вигляді диференціальних рівнянь приватних похідних (ДРПП).

У кожному рівнянні як залежні змінні використовується деяка фізична величина і відображений баланс між різними факторами, що впливають на цю змінну. Наприклад, закон збереження енергії можна представити у вигляді:

div(ρUh) = div (Kgrad T)+Sh

де div – дивергенція;

ρ – густина;

U – швидкість руху;

h – питома ентропія;

K – коефіцієнт теплопровідності;

T – температура;

S – об'ємна швидкість виділення теплоти.

Дивергенція – розкладання величини в координатах.

 

Якщо в (1) U=0, то одержимо рівняння теплопровідності.

div (K gradT) +Sh=0,

таким чином, диференціальне рівняння, що описує теплообмін і гідродинаміку підкоряється узагальненому закону збереження і виражається через незалежну змінну F з якої можна одержати узагальнене диференціальне рівняння, що представляє фізичне значення тепломасообміну в процесах.

 

 

У аналітичному вигляді можна одержати рішення тільки невеликої частини задач мають практичний інтерес. Крім того, ці рішення часто містять нескінченні ряди в спеціальних функціях, трансцендентні рівняння. Але рівень розвитку чисельних методів і наявність могутніх ЕОМ надають можливість практично для будь-якої задачі скласти математичну модель і провести її чисельне дослідження.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру