вход Вход РегистрацияФункции " стрелка Пирса" (ИЛИ-НЕ) и "штрих Шеффера" (И-НЕ) обладают функциональной полнотой; для двух переменных:

Для n переменных:

 

Эти соотношения позволяют свести задачу минимизации булевой функции в рассматриваемых базисах к задаче минимизации ДНФ и КНФ.

Для того, чтобы перейти от КНФ функции к выражению, представляющему функцию с помощью операции "стрелка Пирса" достаточно заменить в КНФ все операции конъюнкции и дизъюнкции операцией , сохранив скобки и отрицания на своих местах.

КНФ функции можно представить в общем виде:

где – элементарные дизъюнкции : ;

Используя операцию для n переменных, получим:

Таким образом, минимизацию функции можно осуществлять в базисе , а затем перейти к операции . Операция с помощью реализуется таким образом:

При переходе от многоместных операций к двухместным, необходимо учитывать, что функции и / не подчиняются закону ассоциативности (;). Если элементы только двухвходовые, то можно использовать следующие переходные соотношения:

 

Пример: рассмотрим функцию, заданную диаграммой Вейча:

МКНФ:

Переходя к двухместным операциям, получаем:

Аналогично осуществляется переход от произвольной ДНФ к выражению, содержащему только операцию "штрих Шеффера". Справедливы также переходные соотношения:

Пример:

МДНФ:

 

Случайные новости

Лабораторна робота №6

Тема: Облік основних засобів

Теоретична частина

У програмі 1С:Підприємство облік об'єктів основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби», у розрізі їхніх місць зберігання (довідник Місця зберігання) і найменувань об'єктів (довідник Необоротні активи). При цьому, оскільки об'єктом аналітичного обліку Основних засобів є окремий інвентарний об'єкт, на рахунку 10 «Основні засоби» у Плані рахунків програми не передбачене ведення кількісного обліку.

Список об'єктів Основних засобів у програмі ведеться в довіднику Необоротні активи.

Відомості про необоротні активи. У довіднику Необоротні активи ведеться список як об'єктів Основних засобів, НМА, інших необоротних матеріальних активів, так і інших необоротних активів (рахунок обліку 18 «Інші необоротні активи»). Оскільки довідник Необоротні активи має трьохрівневу структуру, то саме такі групи і рекомендується в ньому створювати.

Кожний елемент довідника Необоротні активи характеризується, насамперед, своїм видом, що задається в поле реквізиту Вид необорот. Активу = Осн. Засоби.

Вид необоротного активу однозначно визначає бухгалтерський рахунок і методологію обліку об'єкта. Для кожного об'єкта обліку необоротного активу необхідно встановити наступні дані: повне ім’я об’єкта обліку, первісну вартість, шифр, інвентарний номер. В реквізиті Дата введення в експлуатацію вказується дата зарахування необоротного активу на баланс організації. Значення цього реквізиту повинно співпадати з робочою датою створення документу Введення в експлуатацію.

Команда меню Довідники ► Основні засоби ► відкриває групу довідників для заповнення й редагування.

Введення початкових сальдо ОЗ. Команда меню Регламент ► Введення початкових залишків ► Введення початкового сальдо по ОЗ забезпечує формування початкових відомостей про об'єкти ОЗ, які враховуються на бухгалтерських рахунках у розрізі МВО. При введенні залишків формуються Інвентарні картки ОЗ.
При проведенні документа по кожному ОЗ формуються проводки виду:

§ на первісну вартість - Д01-К00;

§ на суму нарахованого зносу - Д00-К02.

Картки ОЗ формуються вручну тільки при первісному завантаженні. У подальшому вони створюються автоматично при оформленні акту приймання.

Надходження об'єктів необоротних активів в організацію.

Придбання необоротних активів за плату.

Факт придбання необоротних матеріальних і нематеріальних активів відображається в програмі за допомогою документа Прибуткова накладна.

Порядок заповнення даними документа Прибуткова накладна в цьому випадку в цілому такий же, як і при надходженні ТМЦ в організацію. Відмінність полягає тільки в тому, що в реквізиті Що прибуткуємо необхідно вибрати = ОЗ, НМА, ін. необор. мат. активи. У табличній частині необхідно вибрати відповідні елементи аналітики рахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» або 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів», на які при проведенні документа будуть списані витрати на придбання кожного із об'єктів, що надійшли.

Облік додаткових видатків по придбанню. При придбанні об'єктів ОЗ за плату, крім сум, що сплачують відповідно до договору постачальнику (продавцеві), організація може мати додаткові витрати, які відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» також включаються в їхню первісну вартість. До них відносяться непрямі податки, невідшкодовані організації, видатки по страхуванню. Для відображення в обліку інших витрат організації по придбанню об'єктів ОЗ у програмі призначений документ Видатки на придбання.

Цей документ можна вводити на підставі відповідної Прибуткової накладної, або з меню Документи \ Прибуток \ Видатки на придбання.

Після заповнення всіх необхідних реквізитів документ Видатки на придбання потрібно зберегти й провести за допомогою кнопки ОК. При проведенні документа Видатки на придбання програма формує проводки по віднесенню додаткових видатків на придбання необоротних активів на рахунок 15 «Капітальні інвестиції», у кореспонденції з рахунком, зазначеним у графі Рахунок = 3772 «Розрахунки з іншими дебіторами (у розрізі замовлень)» табличної частини документа.

При цьому, якщо в табличній частині документа-підстави Прибутковій накладної були зазначені кілька об'єктів, то додаткові витрати програма розподілить між ними пропорційно їхній вартості.

Введення в експлуатацію. Команда меню Документи ► ОЗ ► Введення в експлуатацію забезпечує облік введення в експлуатацію ОЗ. У діалоговому вікні вибирається джерело надходження ОЗ (капітальні вкладення; статутний капітал; безоплатне одержання; фонд соціальної сфери, договір міни), з яким зв'язаний кредитовий рахунок проводки для первісної вартості на рахунок 01. Для кожного типу джерела здійснюється деталізація. Наприклад, для капітальних вкладень вказується вид вкладень (придбання окремих об'єктів ОЗ, будівництво об’єктів ОЗ і ін.), для внеску в статутний капітал - засновник і т.п.

Кнопка Заповнити у формі введення автоматично виводить список ОЗ, що був введений в експлуатацію на дату оформлення документа. У списку ОЗ можна видалити об'єкти, які не вводяться в експлуатацію. При проведенні документа формуються проводки по введенню ОЗ в експлуатацію з урахуванням типу джерела.

Прихід необоротних активів у бухгалтерському обліку (по дебету рахунків 10 «Основні засоби», означає введення їх в експлуатацію й оформляється в програмі за допомогою документа Введення в експлуатацію.

Документ Введення в експлуатацію створюється за допомогою команди меню Документи\Необор. Активи і МШП\Ввод в експлуатацію. Програма створить форму документа Введення в експлуатацію.

Печатну форму документу Введення в експлуатацію можна отримати за допомогою кнопки Друк.

Програма сформує не один друкований документ = Акт, а стільки Актів, скільки рядків ТМЦ у табличній частині документа Введення в експлуатацію.

Кнопка ОК служить для збереження й проведення документа. При проведенні документа Введення в експлуатацію програма сформує блок проведень по прийняттю об'єктів обліку на баланс організації, а також збільшенню балансової (первісної) вартості відповідних груп виробничих основних фондів (нематеріальних активів) по податковому обліку.

Завдання до лабораторної роботи

Фірма “Мрія” здійснила плату по рахунку №45 від 04.02.05. Згідно з цим рахунком СП “Тула” здійснила поставку станків в кількості 6 одиниць за ціною 4500 грн., в тому числі ПДВ. Необхідно в програмі документально оформити господарські операції, пов’язані з придбанням станків, використовуючи наступну послідовність документів: Договір ? Рахунок вхідний ? Платіжне доручення ? Банківська виписка ? Прибуткова накладна ? Книга придбання ?Введення в експлуатацію. Нарахувати знос по отриманим станкам в бухгалтерському та податковому обліку.

Питання для самоперевірки:

1. Що таке основні засоби, особливості бухгалтерського обліку основних засобів.

2. Порядок оформлення надходження основних засобів в програмі на умовах передоплати.

3. Порядок нарахування зносу в бухгалтерському та податковому обліку.

4. Особливості відображення в програмі операцій, пов’язаних з модернізацією основних засобів.

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру