вход Вход РегистрацияАналогові інтегральні мікросхеми (АІМ) універсальні і багатофункціональні. До таких схем належать операційні підсилювачі, інтегральні стабілізатори, компоратори та інші схеми, які складаються з базових схемотехнічних елементів, наприклад, елементарних підсилювальних каскадів, диференційних підсилювачів, каскадів зсуву потенціальних рівнів, генераторів стабільного струму, опорних елементів, кінцевих підсилювачів каскадів. Ці елементарні схеми широко використовуються як при проектуванні відомих, так і при створенні нових лінійних ІМС. АІМ, особливо операційним підсилювачем, властива функціональна перенасиченість за більшістю параметрів. При розробці напівпровідникових АІС велика увага приділяється підвищенню технологічності мікросхем, тобто зменшенню кількості технологічних операцій. Це досягається використанням транзисторних структур не тільки як елементів підсилення, а також для виконання функцій пасивних елементів, наприклад, як резисторів, конденсаторів і т.д.

Зв’язок між окремими каскадами в АІС звичайно безпосередній. При цьому є проблема узгодження як окремих каскадів у складі мікросхем, так і окремих каскадів між собою. Для такого узгодження необхідно, щоб потенціали вхідної та вихідної напруг були близькими до потенціалу загальної клеми джерела живлення. Цього досягають, застосовуючи каскади зсуву потенціального рівня.

Однокаскадні підсилювачі в інтегральному виконанні являють собою монолітну схему, яка містить в собі всі необхідні елементи (транзистори, діоди, резистори та інше) в інтегральному виконанні і підсилює електричні сигнали без вмикання додаткових елементів. Такі підсилювачі подібні до багатоцільових пристроїв, оскільки, змінюючи в них комутацію зовнішніх виводів, а також способи під’єднання джерела сигналів і навантаження, можна одержати підсилювачі з різними характеристиками. В окремих випадках інтегральні підсилювачі при розробці конкретних вузлів доповнюють навісними елементами.

Наведений приклад ілюструє принципово новий підхід проектування радіоелектронної апаратури з застосуванням ІС. В даному випадку нові вузли та блоки створюються шляхом компоновки готових функціональних вузлів. Таким чином реалізується функціонально-вузловий метод проектування. Параметри конкретної апаратури досягаються відповідним вмиканням виводів інтегральної схеми та розрахунком навісних елементів.

Такий самий підхід зберігається при використанні більш складних АІС, до яких відносяться диференційні каскади підсилення та операційні підсилювачі (ОП).

Диференційні підсилювачі (ДП) відносяться до балансних (мостових) схем підсилювачів постійного струму. Вони мають два симетричні входи і два симетричні виходи. Якість ДП в основному визначається ідентичністю параметрів пари транзисторів. Використовуючи стандартні схеми ДП, що випускаються промисловістю, створюють різноманітні функціональні вузли (генератори гармонічних коливань, формувачі імпульсних сигналів і т.д.).

Случайные новости

2.3 Ниобий

Применение. Ниобий имеет ряд исключительно ценных свойств, которые определяют области его применения, в которых он часто есть незаменимым. Ниобий отличается высокой температурой плавления, пластичностью, способностью легко подвергаться обработке давкой при комнатной температуре, доброй свариваемостью, сохранением высоких прочностей свойств при повышенных температурах, высокой коррозийной стойкостью, способностью образовывать сплавы с другими тугоплавкими металлами. В данное время наблюдается беспрерывный рост потребления необиевой продукции в разных областях новой техники, где ниобий находит применение как в металлическом виде, так и в виде соединений.

Основной сферой применения ниобия, которая потребляет в разных странах от 70 до 90 % металла, есть легирование сталей. Ниобий вводится в постоянные в виде феррониобия, ниобиосодержащих ферросплавов и лигатур. Преимущественно ниобий используется в производстве углеродных, низколегированных и конструкционных высокопрочных сталей, которые применяются для изготовления нефть- и газотрубопроводов большого диаметру, мачт высоковольтных передач и в автомобилестроении. Ниобий улучшает свариваемость, повышает зносо- и кислотостойкость этих сталей.

Добавка ниобия, который в 6…10 раз превышает содержимое углерода в постоянные, отстраняет межкистальную коррозию и оберегает сварные узлы от разрушения. Нержавеющей стали, что содержат ниобий, широко применяются при изготовлении химической и нефтеперегонной аппаратуры.

Жаропрочные стали с 1,5 % ниобия служат для изготовления деталей реактивных двигателей самолетов и ракет.

Сдача количества ниобия используется для производства полуфабрикатов и изделий из чистого ниобия, жаропрочных, сверхпроводящих, специальных сплавов на его основе и на другие цели. В электронной промышленности ниобий применяется для изготовления деталей радиотехнической, радиолокации и рентгеновской аппаратуры, элементов электровакуумных и электротехнических устройств: анодов, сеток, катодов, искровых предохранителей, „горячей” арматуры, криотронов, электролитических конденсаторов и выпрямителей. В химическом машиностроении ниобий применяется для изготовления деталей оборудования, которое работает в производстве сильно агрессивных веществ, таких, например, как соляная и азотная кислоты.

Сплавы ниобия с молибденом, вольфрамом, цирконием, титаном, ванадием и другими элементами жаропрочными (σВ = 450…500 МПа при 1100 ос), чем никелю и кобальту, и пластичными, чем вольфраму и молибдену, однако при температуре выше 400 ос интенсивно окисляются, поэтому используются только с защитными покрытиями. Изделия из этих сплавов применяются в ракетной, космической и авиационной технике. Необиевые сплавы заметно превосходят хастэлою за стойкостью в кислотах, которые не имеют окислительных свойств, имеют малые поглощения тепловых нейтронов. Важной сферой применения ниобия становится атомная энергетика, в которой ниобий может использоваться и как конструкционный, и легирующий. Так, из ниобия и его сплава с цирконием изготовляют оболочки для урановых тепловыделяющих элементов, а легирование урана ниобием повышает „живучесть” таких элементов.

Ниобий - один из основных металлов, которые используются для получения сверхпроводящими материалов. Сверхпроводнику сплавы ниобия, которые содержат 25...35 % циркония, а также интерметалиды Nb3Sn, Nb3Al, Nb3Ga, Nb3Ge, Nb3Si применяются для создания могущественных малогабаритных электромагнитов, обмоток соленоидов и кабелей сверхпроводящих устройств. В СССР был разработан образ изготовления сверхпроводящего провода из сплава ниобий - титан с медным покрытием.

Ниобий легирующий применяется в производстве сплавов для постоянных магнитов (0,15…1,1 % ниобия), жаропрочных суперсплавов на никелевой основе (0,3…2,0 % ниобия) для газовых турбин, сверхпроводящих, коррозиестойких сплавов и других.

Самое большое применение среди соединений ниобия находит Nb2O5. Высший оксид ниобия с низким содержимым примесей используется в производстве высокопрочных оптических стекол, употребляемых в волоконно-оптических системах, сегнето- и пьезокерамических материалов (например, ниобаты свинца и магния Pb2Nb2O7 и Pb3Mgnb2O9) для електро- и радиотехников, ниобата лития для нужд квантовой электроники.

В производстве твердых сплавов и нагревателей печей применяется карбид ниобия. Диселенид и дисульфид ниобия, как твердые смазочные масла, позволяют создать антифрикционные материалы с высокими свойствами. Галогениды ниобия используются для нанесения ниобиевых покрытий на изделия и синтеза интерметаллидов со специальными свойствами. В производстве жаропрочных и износоустойчивых сплавов применяют борид и карбонитриды ниобия. Все большее применение находят соединение ниобия в производстве катализаторов.

 

Характеристика ниобиосодержащих отходов. На всех металлургических переделах предприятий, которые выпускают ниобий и его сплавы, образовываются отходы. В первую очередь, это - отсев порошков, неиспеченные конце и недостаток штабиков, куски слитков. Низкокачественными отходами являются перегоны, которые образовываются при алюмотермическом восстановлении ниобия. Они содержат 8…10 % ниобия в виде Nb2O5.

При обработке давкой штабиков и слитков коэффициент использования металла (КВМ) составляет 0,55 ± 0,15, другое идет в отходы. Эта группа отходов представлена недостатком полуфабрикатов, кусками поковок и пластин, обрезки труб, писем, лент, прутков, полос, провода, фольги.

Отходы образовываются и на предприятиях, которые потребляют Необиевые полуфабрикаты для изготовления с них изделий. Здесь, кроме вышеперечисленных, попадаются в отходы стружка, контрольные образцы, пресс - остатки, высекание, виштамповка, бракованные приборы и детали. Такие отходы могут использоваться вместо первичного ниобия, как лигатура.

Все эти отходы в тому или другой степени окислены, загрязненные маслом, графитовым смазочным маслом, эмульсиями, засоренные абразивным материалом.

В сфере применения ниобиосодержащих материалов образовываются отходы, как недостаток продукции, и амортизационный лом, представленный изделиями, которые отслужили свой срок, из ниобия или что содержат его. С недостатком приборов и изделий попадается в отходы больше 8 % потребляемого ниобия.

Высококачественным и наиболее удобным для переработки есть лом изделий и деталей, изготовленных из чистого ниобия или его сплавов. Такое вторичное сырье образовывается у производителей и потребителей продукции химического, электронного и других областей машиностроения.

Ниобиосодержащих вторичным сырьем есть лом и отходы разных марок ниобиосодержащих сталей, жаропрочных сплавов на основе никеля, сверхпроводящих и сплавов для постоянных магнитов, которые содержат ниобий. Вытягивание ниобия из лома ниобиосодержащих сталей и жаропрочных сплавов в данное время не проводится, поскольку экономически не оправдано. Не вытягивается ниобий и из лома и отходов сплавов для постоянных магнитов; бракованные изделия используются в шихте, как возвращение, а из шлаков, пыли, крошки, который образовывается при производстве этих сплавов, вытягиваются только никель и кобальт.

Значительным источником вторичной ниобиосодержащее сырье есть отходы производства и лом конденсаторов с ниобиевым анодом. Коэффициент использования металла (ниобия и тантала) при изготовлении конденсаторов составляет 0,6 ± 0,2, сдача металла идет в отходы, которые представлены отсевом порошку и недостатком анодов и самых конденсаторов. В состав конденсаторов и, соответственно, их отходов, кроме ниобия, Содержимое которого составляет от 8 до 37,5 % по массе, входят и другие металлы %: 2…4,5 тантал, 4…12,7 никель, 14…36 медь, 18,8...26,6 железо, 4…12 диоксид марганца, припой ПОС, а также стекло, фторпласт, графит. Конденсаторные отходы относятся к категории сложных.

В твердосплавной промышленности образовываются отходы и лом в виде недостатка и переточенных и непереточенных пластин, которые отслужили к нормы износа, в состав которых входят ниобий и тантал в виде карбидов.

Общее количество ниобиосодержащих отходов, пригодных для переработки на разные виды товарной ниобиевой продукции, при четкой организации собирания, хранение и сдача отходов будет составлять ~ 25 % от потребляемого металлического ниобия и его сплавов.

 

Классификация ниобиосодержащих отходов. Необиевые лом и отходы классифицируются согласно ТУ 48-4-302-81 „Отходы металлического ниобия и сплавов на его основе”. Технические условия распространения на отходы и лом ниобия, сплавов на его основе и ниобисодержащие изделия, предназначенные для переработки на ниобий, сплавы на его основе и пентаоксид ниобия. Они составлены согласно требованиям ГОСТ 1639-93 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов» и включают отходы класса А „Лом, куску и другие отходы ниобия и его сплавов”. В этом классе выделенные две группы: группа I „Ниобий нелегированный” (один сорт) и группа II „Ниобий и его сплавы” (четыре сорта). Деление лома и отходов на группы и сорта, характеристика и технические требования к ним должны отвечать данным, указанным в табл. 3.

 

Таблица 3 - Характеристика и технические требования к отходам металлического ниобия и сплавов на его основе

 

Сорт Характеристика Технические требования Норма
Класс А. Лом, куску и другие отходы ниобия и его сплавов
Группа I. Ниобий (нелегированный)
1 Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и материалами, уволенный от масла, в частности: куски слитков, поковок, пластин, штабиков, прутков, недостаток полуфабрикатов, обрезки труб, писем, лент, провода, фольги, контрольные образцы, узлы и детали приборов, машин, высекание Содержимое ниобия %, не меньше

 

Содержимое % не больше: тантала

вольфрама

молибдена

циркония

титана

алюминия

железа

кремния

Масса отдельных кусков, г, не меньше

 

99

 

 

0,4

0,15

0,15

0,15

0,1

0,15

0,08

0,04

 

 

8

Группа II. Ниобий и его сплавы
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

4

Лом, куску и другие отходы, не засоренные другими металлами и материалами, окисленный, уволенный от масла, в частности: куски слитков, поковок, пластин, штабиков, прутков, недостаток полуфабрикатов, утяжные концы, обрезки труб, писем, лент, провода, фольги, контрольные образцы, узлы и детали приборов, машин, высекание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стружка и мелкая обрезки фольги.

Мелкие фракции ниобиевого порошку после отдування

 

 

Лом, куску и другие отходы, указанные в 1-му сорте, засоренный металлическими и неметаллическими примесями, окисленные, кроме того, пыли отходы (конденсат, высев), пилюли и аноды ниобиевых конденсаторов

Лом, куску и другие отходы, указанные в 1-му и 2-му сортах, сверхпроводящих сплавов

Отходы ниобиевых конденсаторов, в частности: пилюли и аноды ниобиевых конденсаторов;

бракованные конденсаторы пятого габарита;

 

бракованные конденсаторы четвертого и третьего габаритов;

 

бракованные конденсаторы второго и первого габаритов.

Содержимое ниобия %, не меньше

 

Содержимое %, не больше: вольфрама

молибдена

циркония

титана

алюминия

железа

кремния

Масса отдельных кусков, г, не меньше

Розсипом.

Крупная порошку, мкм, менее

Содержимое ниобия %, не меньше

 

 

Содержимое ниобия %, не меньше

Содержимое ниобия %, не меньше

Содержимое ниобия %, не меньше

Содержимое ниобия %, не меньше

Содержимое ниобия %, не меньше

 

90

 

 

10

5

2,5

0,1

0,15

0,08

0,04

 

 

8

 

 

 

10

 

80

 

 

 

50

 

40

 

35

 

23

 

8

 

 

Пентаоксид ниобия, полученный из отходов и предназначенный для производства ферросплавов, должен отвечать требованиям ТУ 48-3821-23-80 по Содержимому контролируемых примесей %: сумма Nb2O5 и Ta2O5 - не меньше 60,0; Al2O3 - не больше 20,0; Tio2 - не больше 1,0; Sio2 - не больше 0,5; фосфор - не больше 0,2; сера - не больше 0,1; углерод - не больше 0,1; Fe2O3 - не ограничивается. Перед снабжением потребителю пентаоксид ниобия должен быть прожаренный при температуре не меньше 800 ос и измельченный к крупной меньше 2, 8 мм.

Собирание, хранение и сдача вторичной ниобиосодержащего сырья. Важным резервом увеличения количества и улучшение качества вторичного ниобиевой сырья есть организация максимально полного собирания, тщательного хранения и учета ниобиосодержащих отходов. С этой целью разработанные „Порядок собирания и сдача отходов металлического ниобия и сплавов на его основе” и прочие, дополняя его документы.

Согласно ним, в целях строго контроля за расходованием ниобия, предприятия цветной и черной металлургии, авиационной, электротехнической и электронной промышленности, разных областей машиностроения, потребляющих ниобиевую продукцию, должны обеспечить:

- ответственность за собирания, хранение и учет отходов, которые образовываются;

- полное собирание всех видов ниобиевых отходов, которые образовываются на технологических операциях и операциях контроля, строго по маркам металла и сплавов согласно требованиям ТУ 48-4-302-81;

- своевременная сдача ниобиевых отходов согласно установленному плану. План сдачи ниобиевых отходов по сортам и видам и ритмичность снабжений устанавливается предприятиям-потребителям ниобиевой продукции на основании норм возвращения ниобиевых отходов.

Предприятия-Поставщики отходов обязанные не допускать их дополнительного засорения во время хранения, подвергать отходы предыдущей обработке, классифицировать их ТУ 48-4-302-81 и устанавливать предыдущую сортность отходов.

Окончательную сортность отходов устанавливают предприятия-потребители после металлургической переработки отходов по результатам анализа, который служит основанием для составления приемо-сдаточного акта.

 

Первичная обработка отходов. Технологии переработки отходов металлического ниобия и его сплавов, которые содержат 99, 90, 80 и 50 % ниобия, объединяет первая операция - гидрирование с дальнейшим измельчением, усреднением гидрида ниобия в смесителях и отбором пробы на анализ. По результатам анализа выбирается дальнейшее направление переработки порошковидного материала на товарную продукцию в виде штабиков чистого ниобия, слитков сплавов, лигатур, феррониобия или пентаоксида ниобия.

Перед гидрированием проводят сортировку отходов формой, массе, засоренности и, желательно, по маркам сплавов. Потом отходы очищают от смазочного масла, эмульсий и других органических примесей. Эту операцию можно проводить термическим (отпал) или гидрохимичеським образами. В последнем случае отходы обрабатывают в 5…40 % - их водных растворах лугов Naoh или KOH при температуре 80...95 ос на протяжении 0,5...2 ч. Отмывания проводится сначала в технической горячей (50…70 ос) воде (возможно подкисление 5 % - ной соляной кислотой), а потом - в дистилированной воде. Сушка отходов осуществляется при температуре 100…120 ос на протяжении 1 ч.

Отмытые стружку и тонколистовые отходы подвергают брикетированию на гидравлическом прессе усилием 100 т с получением брикетов диаметром 100… 150 мм, высотой 100… 120 мм и массой 6…10 кг

При гидрометаллургической переработке конденсаторных отходов предыдущие операции состоят в раскрытии корпусов конденсаторов и галтовке нерастворенного остатка (анодов).

Для растворения стальных корпусов конденсаторов используют водный раствор, который содержит 20...30 % серной кислоты и 7…10 % калиевой селитры. Процесс проводят в гуммированной стальной ванные при температуре 80…100 ос. Продолжительность операции при загрузке 35…50 кг отходов составляет 3…5 ч. Нерастворенный остаток промывают водой и потом подсушивают, после чего подвергают галтовке.

Галтовку анодов, изготовленных прессованием ниобиевого конденсаторного порошку, осуществляют в валковой барабанной мельнице (диаметр барабана 500 мм, диаметр стальных шаров 15… 20 мм) с целью удаления пласта коллоидного графита, нанесенного на анод, а также для измельчения стеклянных и фарфоровых изоляторов, укрепленных на танталовом выводе анода. При соотношении загрузки 20 кг анодов и 20 кг сноп (1:1) продолжительность этой операции составляет 0,5…1 ч.

Продукты галтовки рассеивают на сытые с сердцевиной 3 мм. Фракцию - 3 мм (графит и измельчены стеклянные и фарфоровые кольца) удаляют, а фракцию + 3 мм (аноды) подвергают щелочной обработке.

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру