вход Вход РегистрацияАналогові інтегральні мікросхеми (АІМ) універсальні і багатофункціональні. До таких схем належать операційні підсилювачі, інтегральні стабілізатори, компоратори та інші схеми, які складаються з базових схемотехнічних елементів, наприклад, елементарних підсилювальних каскадів, диференційних підсилювачів, каскадів зсуву потенціальних рівнів, генераторів стабільного струму, опорних елементів, кінцевих підсилювачів каскадів. Ці елементарні схеми широко використовуються як при проектуванні відомих, так і при створенні нових лінійних ІМС. АІМ, особливо операційним підсилювачем, властива функціональна перенасиченість за більшістю параметрів. При розробці напівпровідникових АІС велика увага приділяється підвищенню технологічності мікросхем, тобто зменшенню кількості технологічних операцій. Це досягається використанням транзисторних структур не тільки як елементів підсилення, а також для виконання функцій пасивних елементів, наприклад, як резисторів, конденсаторів і т.д.

Зв’язок між окремими каскадами в АІС звичайно безпосередній. При цьому є проблема узгодження як окремих каскадів у складі мікросхем, так і окремих каскадів між собою. Для такого узгодження необхідно, щоб потенціали вхідної та вихідної напруг були близькими до потенціалу загальної клеми джерела живлення. Цього досягають, застосовуючи каскади зсуву потенціального рівня.

Однокаскадні підсилювачі в інтегральному виконанні являють собою монолітну схему, яка містить в собі всі необхідні елементи (транзистори, діоди, резистори та інше) в інтегральному виконанні і підсилює електричні сигнали без вмикання додаткових елементів. Такі підсилювачі подібні до багатоцільових пристроїв, оскільки, змінюючи в них комутацію зовнішніх виводів, а також способи під’єднання джерела сигналів і навантаження, можна одержати підсилювачі з різними характеристиками. В окремих випадках інтегральні підсилювачі при розробці конкретних вузлів доповнюють навісними елементами.

Наведений приклад ілюструє принципово новий підхід проектування радіоелектронної апаратури з застосуванням ІС. В даному випадку нові вузли та блоки створюються шляхом компоновки готових функціональних вузлів. Таким чином реалізується функціонально-вузловий метод проектування. Параметри конкретної апаратури досягаються відповідним вмиканням виводів інтегральної схеми та розрахунком навісних елементів.

Такий самий підхід зберігається при використанні більш складних АІС, до яких відносяться диференційні каскади підсилення та операційні підсилювачі (ОП).

Диференційні підсилювачі (ДП) відносяться до балансних (мостових) схем підсилювачів постійного струму. Вони мають два симетричні входи і два симетричні виходи. Якість ДП в основному визначається ідентичністю параметрів пари транзисторів. Використовуючи стандартні схеми ДП, що випускаються промисловістю, створюють різноманітні функціональні вузли (генератори гармонічних коливань, формувачі імпульсних сигналів і т.д.).

Случайные новости

2.6 Нормативные документы, которое регламентируют

В странам с развитой рыночной экономикой отсутствуют законы, которое регламентируют общие принципы учета энергоресурсов. Вопрос нормативно-законодательных обеспечения учета в этих странах находят необходимое отображение в законах, которое касаются того или другого энергоносителя или энергоресурсов.

В странах восточной Европы (последними годами) назревшие вопросы нормативно-правового урегулирования сферы учета потребления энергоносителей решаются двумя путями:

а) при принятия новых законов в сфере энергетики вопроса учета находят отображение в виде специальных разделов таких законов;

б) Внесение изменений и дополнений в Действующие нормативно-правовые акты, которое регулируют отношения на рынке энергоносителей.

В Украине отношение в сфере энэргоресурсов использование регулируются Законами Украины, Указами Президента, постановления Кабинета министров, распоряжению, приказами и рядом нормативных актов. Целью законодательства об энергосбережения есть регулирование отношений между хозяйственными объектами, а также между Государство и юридическим или физическими лицами в сфере добычи, переработка, транспортировки, хранение, производства и использование топливно-энергетический ресурсов, обеспечение заинтересованности в энергосбережение, внедрении энергосберегающих технологий и упрочения Ответственность лиц в сфере энергосбережения. К таким актам, прежде всего, относятся Следующие:

1. Закон Украины "Об энергосбережение" от 1.07.94 № 74/94-ВР

Закон определяет правовые, Экономические, социальные и Экологические основы энергоресурсов сохраняют для всех предприятий, объединений и организаций, а также граждан на территории Украины. В Законе определяются:

- Основные принципы государственной политики энергосбережения;

- Объекты и Субъекты правового регулирование отношений в сфере энергосбережения;

- Государственный программы энергосбережения;

- Органы управления в сфере энергосбережения;

- Экономический механизм энергосбережения;

- Стандартизации и нормирования в сфере энергосбережения;

- Контроль и ответственность за нарушения закона.

Закон потерял силу вследствии принятия дальнейших актовым.

В 1995 году был создан Государственный комитет Украины по энергосбережения и Государственная инспекция по энергосбережение.

Указом Президента Украины от 20 апреля 2005 года N 678/2005 Государственный комитет Украины по энергосбережения был ликвидирован, а его функции, а Выполнение его обязательств было положено на Министерство топлива и энергетики Украины.

2. Указ Президента 662/99 определял мероприятия по сокращению энергопотребления бюджетным учреждениям и организация и государственным Предприятие.

3. Закон Украины 1997 года об Электроэнергетике с дополнение с 2000 года определяет:

- Компетенции органов исполнительной власти и органов местного

Самоуправление в электроэнергетике;

- Государственное регулирование деятельности в электроэнергетике;

- Экономические и организационные основы деятельности в электроэнергетике;

- Международное сотрудничество.

4. Закон Украины с 2005 года определил отношения в области теплоснабжения.

5. Указом Президента Украины № 1900 31 декабря 2005 года было создано Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетический ресурсов.

6. постановлением Кабинета Министров Украины № 412 от 3 апреля 2006 года утвержден положения о Национальном агентстве Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетический ресурсов. Агентство определено правопреемником ГОСТом энэргосохроняющим в части предоставленных ему полномочий в сфере энергосбережения.

Основные функции Агентства:

- Проведение единой государственной политики в сфере эффективного использования энергетический ресурсов и энергосбережения;

- Обеспечение увеличения частицы альтернативных видов топлива в балансе спросы и предложения энергоносителей;

- Создание государственное системы мониторинга производства, потребления, экспорта и импорта энергоносителей, усовершенствование системы учета и контроля за потреблением энергетических ресурсов;

- Обеспечение функционирование единой системы нормирования удельных затрат энергетических ресурсов в общественном производстве.

Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетический ресурсов (НАЭР) является центральным органом исполнительной власти со специальными статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинета Министров Украины.

В состав Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетический ресурсов входят:

Государственная инспекция по энергосбережение и Территориальный управления;

Департамент нормативного правового обеспечения;

Департамент отраслевой, Региональное и международной политики;

Департамент альтернативных источников энергии и энергоэффективных проектов;

другие структурные подразделы.

7. Закон Украины от 16.03.07г. внес изменения в некоторое законодательных актов Украины в стимулирования мероприятий по энергосбережение.

8. Закон Украины "Об Обеспечение эффективного использования энергетический ресурсов" - регулирует отношения в сфере использования всех видов ресурсов.

9. Концепция использования информационно-измерительной техники для учета электрической энергии в условиях функционирование рынка в Украине (1997 год из изменениями в 2000 году. Концепция включает:

- Оценку текущего состояния систем учета;

- Принципы построения систем учета;

- Меры по повышению эффективности систем учета;

- Основные требования к оборудованию сбора данных;

- Основные этапы реализации мэр.

10. Технические требования к системам коммерческого учета электроэнергии. Утвержденные Министерство энергетики Украины (1998г.).

В документации определенные:

- Требования к Счетчик электроэнергии;

- Требования к устройствам учета;

- Требования к аппаратным и программным средствам на уровне локального

оборудование регионального и центрального.

- Требования к каналам связи между элементами системы.

Вместе с отмеченными действуют множество постановлений кабинета министров, ведомственных приказов и инструкций в сфере энергосбережения и учета энергоресурсов.

 

Вопросы, которое рассматриваются в отмеченных документах, посвященные, главным образом, техническим и технологическим аспектам учета и не отображают других аспектов учета, а именно коммерческую его составную.

В Данное время в Украине отсутствующая целостная система законодательных актов и нормативных документов, которая определяла бы правовую, экономическую и техническую политику государства в сфере учета энергоресурсов. Внедряемые время от времени, мероприятия по повышению качества отдельных средств учета не имеют системного характера и действенных Экономических механизмов их внедрения, носят лишь косметический характер не задевая проблемы именно коммерческого учета энергоресурсов в процессе их движения между субъектами хозяйствования и поступлении в потребителей.

В целом действующее законодательство не в полной мере регулирует Следующие правовые нормы относительно:

- Обязательность учета энергоресурсов при подачи их к потребителя;

- Отнесение стоимости затрат на приобретение, установку, эксплуатацию

и метрологическое Обеспечение средств учета;

- Урегулирования имущественных взаимоотношений собственности на средства

учета энергоресурсов между потребитель (покупателями) и поставщиками

(Продавцами);

- Взаимоотношений между потребителя и поставщиками энергоресурсов

связанных с эксплуатации, ответственностью за хранения, техническим

обслуживание, заменой, модернизации средств учета энергоресурсов

доступом к ним для снятия свидетельств и тому подобное;

- Урегулирования проблем расчетов за потребленные энергоресурсы между

поставщиком и потребителей;

- Качества топливно-энергетический ресурсов и воды, представленных потребителя.

 

Существующая в Украине система организации учета энергоресурсов не позволяет качественно и на необходима уровне:

- Осуществлять оперативный контроль и учет фактический объемов, как отпущенных, так и использованных энергоресурсов;

- Определять и контролировать балансы изготовления и потребления энергоресурсов, как в Украине в целом, так и отдельными субъектами хозяйствования в частности;

- Сформировать возможность получения четкой информацию относительно движения топливно-энергетических ресурсов на разных этапах технологического цикла добычи (производства), импортирование, хранение в хранилище, транспортировки к потребителя, снабжена заграница и тому подобное, что необходимое для эффективного управления материальными ресурсами государства;

- Контролировать качество используемых топливно-энергетический ресурсов на разных промежуточных этапах их движения к потребителю, контролировать качество водоснабжения.

Согласно изложения, рассматривается целесообразность урегулирования основных положений государственной политики в сфере учета энергоресурсов специальными Законом Украины "Об организации коммерческого учета электрической и тепловой энергии, редких, газообразных топливно-энергетический ресурсов, технической и питьевой воды", положение которого Должны стать общей основой создания системы нормативных методических документов, которое регламентируют коммерческий учет указанных энергоресурсов.

Вопрос специфики учета разных видов энергоресурсов, учитывая опыт европейских стран, целесообразно отобразить путем внесения изменений и дополнений в тексты действующих законов в сфере энергетики и энергосбережение. Как такие могут рассматриваться Законы Украины " Об электроэнергетике", " Об энергосбережении", " О нефти и газе" ," О питьевой воде и питьевом водоснабжении".

Технические требования к коммерческим узлам учета, порядок проверки и Объемы работ по проверке их технического состояния и достоверность измерения количества энергоносителей целесообразно устанавливать в Правилах учета соответствующе энергоресурсов, которое утверждаются ответственным за направления центральным органами исполнительной власти, или вторыми нормативно-правовыми актами или документами.

Закон должен определять только основные положения государственной политики в сфере учета отмеченных видов энергоресурсов.

Государственная политика в сфере учета энергоресурсов должна быть представленная в законе системой положений, которое будут иметь необходимую полнота и законченность для однозначного решения всех ключевых вопросов, которое лежат в основе организации и развития сферы учета энергоресурсов:

1. Закон должен охватывать сферу коммерческого (расчетном) учета

энергоресурсов на всех стадиях технологического цикла: Добыча или снабжения из-за границ страны (производство) - транспортировку (передача)

 

на территории Украины - распределение (в пределах определенного действия предприятий поставщиков) - потребления.

2. В точках снабжения энергоресурсов учет должен обеспечивать поставщик (продавец) энергоресурсов, а потребитель (покупатель) должен обеспечивать Сохранение приборов учета.

3. потребитель (покупатель) энергоресурсов должен оплачивать обоснованные затраты по обеспечения необходимого учета.

4. потребитель (покупатель) не должен оплачивать потери от несовершенство учета (неконтролируемые потери энергоресурсов и воды.

Другими словами, потери от несовершенство систем и средств учета должна оплачивать сторона, которая организовывает учет.

5. Все операции коммерческого учета Должны проводится только на основании данных технических средств учета, характеристики точности и достоверность которых Должны отвечу установленным нормам и подтверждаться Госпотребстандартом.

6. поставщик (продавец) и потребитель (покупатель) энергоресурсов Должны иметь одинаковые условия на получение полной и достоверной информацию относительно данных учета и технических данных средств учета (точность измерений).

7.Тарифы в энергоресурсы, а также нормы точности и достоверность операций коммерческого учета Должны контролироваться уполномоченным в это органами государственное власти.

Контролируя тарифы на энергетические ресурсы и воду, нормы точности и достоверность операций коммерческого учета государство может осуществлять эффективное управление сферой учета энергоресурсов при сохранения возможности ее развития на основе рыночной экономики.

Государственная политика в сфере учета энергоресурсов, реализованная на основе системы приведенных положений и отображенная в таком Законе позволит:

1. Установить в сферы учета энергоресурсов границы государственному надзора

и контроля на всех стадиях "жизненно" цикла энергоресурсов: Добыча

(Производство) - передача - распределение - потребления;

2. Определить сторону, ответственную за организацию учета, - поставщик (продавец) энергоресурсов;

3. Определить сторону, которая будет финансировать затраты на организацию учета, потребитель (покупатель) энергоресурсов;

4. Определить условия проведения операций коммерческого учета, которое обеспечивают возможность контролировать уровень их точности и достоверность;

5. Определить право поставщиков (продавцов) и потребителей (покупателей) энергоресурсов на получение информацию относительно показания средств учета и относительно их точности;

6. Определить методы государственному управления развитием сферы учета

энергоресурсов.

 

Таким образом, положение государственной политики в сфере учета энергоресурсов будут конкретизировать Ответственность и обязанности заинтересованных сторон в организации и обеспечения учета, вследствие чего будут созданы условия для развития сферы учета энергоресурсов на основе рыночных методов хозяйствования под контролем уполномоченных на это государственных органов.

Взвешенная и Целенаправленная тарифная политика позволит в созданных условиях (Согласно положениям 3 и 4) задействовать Экономические рычаги, которое заставят поставщиков (продавцов) энергоресурсов. повысить качество учета и снизит уровне сверхнормативных потерь в технологический процессах своих производств.

Государственный контроль точностью и достоверностью измерительных операций (положение 5) позволит установить и поддерживать необходимый уровень качества учета.

В Законе должен быть конкретизирован перечень работ, которое относятся к сферы обеспечения учета энергоресурсов.

Закон должен определять, какие государственный органы Должны контролировать тарифы на топливно-энергетические ресурсы и нормы точности и достоверность операций коммерческого учета.

необходимость урегулирования проблем учета энергоресурсов отмечена Министерство экономики и по вопросам европейской интеграция, Минтопэнерго, Минпромполитики, Держкомгоспом. Возможность решения проблемы и необходимость такого решения признается ими всеми. Вместе с тем отдельные центральные органы исполнительной власти отмечают, что решение проблемы может осуществляться и другими путями.

Принятие Закона Украины "Об организации коммерческого учета электрической и тепловой энергии, редких, газообразных топливно-энергетический ресурсов, технической и питьевой воды" позволит в одном акте:

- Сконцентрировать Решение вопросов учета, а не распиливать решение по многих нормативно-правовых актах. В дальнейшем на основе принятых законом положений внести изменения и дополнение к Действующий законодательным и нормативно-правовым актам, которое обусловливают вопрос установки, обслуживание, право собственности на средства учета и порядок расчетов за использованные энергоносители между потребителей и поставщиком;

- Создать единую законодательную базу для производителей, поставщиков и потребителей энергоресурсов, которая позволит эффективно внедрять энергосберегающие меры во всех областях национальной экономики Украины. Результатом принятия закона станет также Сокращение сверхнормативных затрат энергоресурсов, которой объективно будет содействовать вывод теневой части экономики в легальную сферу функционирование.

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру