вход Вход РегистрацияОпераційним підсилювачем (ОП) називається підсилювач постійного струму з великим коефіцієнтом підсилення, який виготовляється у вигляді інтегральної мікросхеми і має два входи і один вихід (рис.3).

Рис. 3. Умовне позначення ОП

 

ОП мають великий коефіцієнт підсилення, тому застосовуючи різні види та комбінації зворотного зв’язку (ЗЗ), можна отримати пристрої із заданими характеристиками.

Інвертуючий підсилювач (рис. 4). Якщо ОП охопити від’ємним паралельним ЗЗ за напругою, то отриманий таким чином підсилювач матиме коефіцієнт підсилення

Кп= -R3/ R1 .PACK5111.jpg

Рис.5. Неінвертуючий ОП
Рис.4. Інвертуючий ОП
PACK5111.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Знак мінус показує, що підсилювач змінює на протилежну полярність вихідної напруги відносно вхідної.

Неінвертуючий підсилювач (рис. 5). Якщо ОП охопити від’ємним послідовним зворотним зв’язком за напругою, то отриманий таким чином підсилювач не змінює полярність і фазу підсилювального сигналу. Коефіцієнт підсилення дорівнює

Кп = 1+R3/ R1.

У суматорі (рис. 6) вихідний сигнал UВИХ пов’язаний з вхідними сигналами UВХ1 , UВХ2 , …, UВХn залежністю Кп =R0 / R1 x UВХ1 + R0 / R2x UВХ2 +… + R0 / Rn x UВХn .

На основі ОП можна побудувати майже ідеальні інтегратори (рис. 7). В інтеграторі вихідна напруга Uвих пов'язана з вхідною напругою Uвх наступними співвідношеннями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Диференціатори знаходять застосування як масштабуючі перетворювачі для датчиків з малим вихідним сигналом в умовах сильних промислових перешкод, наприклад, термопар, датчиків місткостей, датчиків біострумів і т.п. Проста схема диференціатора зображена на рис. 8.

Для схеми диференціатора вихідна напруга Uвих пропорційна швидкості зміни вхідного сигналу і обчислюється по формулі:

 


5. Цифрові інтегральні схеми

Цифрові ІС являють собою ключі, що мають m≥1 входів та n≥1 виходів (рис.9,а), які можуть бути вироблені на напівпровідникових діодах, біполярних або МДП транзисторах або на їх поєднаннях.

Рис. 9. а) з одним входом та одним виходом; б) з двома входами та виходами (диференціальний); в) з двома входами та одним виходом (операційний)

 

Реалі­зація логі­чних (перемикаючих) функцій, що зазвичай задаються у вигляді таблиці, що складається з вхідних та вихідних змінних, здійснюється логічними ІС, умовні позначення яких приведені на рис.9 (б-г). Логічна схема на основі ключа (транзистор з ОЕ) з одним входом m=1 та одним виходом n=1 може реалізовувати пе­ремикаючу функцію тільки з двома можливими значеннями у =х та у = х (не х). Останню називають логічною операцією НІ (інверсія) (рис.9,б.) При відсутності сигналу на вході хі , тобто при логічному 0, транзисторний ключ закритий і на виході рівень напруги високий, тобто логічна 1 і навпаки, при подачі на вхід логічної 1 транзистор відкривається і на виході встановлюється логічний 0.

Логічна схема на основі ключа з двума входами та одним виходом виконує операцію логічного множення (операция І) у=х1 х2 ….хm (рис. 10 а,б) або додавання (АБО) у=х1 + х2 +…хm (рис.10, в). За допомогою логічних схем НІ, І, АБО можна реалізувати логічну функцію будь-якої складності ( І-НІ, АБО-НІ).

 

в г д

Рис. 10.

Случайные новости

2.2 Геометрические характеристики потока

К геометрических характеристик движения потока жидкости относятся: траектории движущихся частиц жидкости, линии тока, линии отмеченных.
Траектория движения - это линия, по которой движется отдельно взятая частица жидкости.
Линия тока - это кривая, проходящая через частицы, скорости которых в данный момент времени по касательной к этой линии. Система линий тока характеризует направление течения потока в данный момент времени. При неустановившемся движении линии тока свою форму и расположение по времени.
Линия отмеченных - это линия, на которой в данный момент времени лежат частицы, прошедшие через одну и ту же начальную точку (линия расположения поплавков, выпущенных из одного и того же).
При установившемся движении все три линии совпадают и не изменяются по времени.
© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру