вход Вход РегистрацияВыход из порядка цепных передач обуславливается такими причинами:

- срабатыванием шарниров, которое возбуждается зацепление цепи с звездочками через увеличение шага звеньев;

- утомительным разрушением пластин и роликов;

- разрушением цепи от действий кратковременных перегрузок.

Стойкость против срабатывания обеспечивается при условии

Рсп=Ft/A [P]cп (6.9)

В шарнирах цепи при работе передачи происходят повороты на угол . За один пробег цепи в каждом шарнире происходит четыре повороты: по два на каждой звездочке. Эти повороты вызывают изнашивание втулок и валиков, их центры расходятся на .При этом шарнир цепи на звездочке будет размещаться на большем радиусе (рис 6.3).

Pис 6.3. Влияние срабатывания шарниров

С увеличением z, уменьшается угол j, при этом уменьшается срабатывания в шарнире. Допустимое значение относительного изнашивания Dp/p ограничивается возможностью потери зацепления цепи со звездочкой, а также потерей прочности цепи .

Новая цепь размещается на делительном коле диаметром d. Сработанность цепь с увеличенным шагом размещается на новом диаметре d1 (рис.6.3,б)

d1=(рц+ р)/sin(p/z)=pц/sin(p/z)+ p/sin(p/z)

При малом значении p/z sin(p/z) pz, с учетом этого и (6.1)

d1= (6.10)

Зацепление возможное при d1 , (6.12)

где dp-диаметр ролика.

Таким образом, с ростом z при постоянному

- увеличивается d1 и достоверность соскакивания цепи из звездочки ;

- потеря зацепления в первую очередь происходит на большей звездочке;

- при малых z возможная работа передачи при значительных изнашиваниях цепи .

Однако при малых z, как это было указано раньше, увеличивается угол поворота в шарнирах цепи, а это ведет к увеличению изнашивания, неравномерности движения и динамических нагрузок.

 

Случайные новости

ВСТУП

Даний методичний посібник призначений для використання при розробці функціональних схем під час виконання практичних та контрольних робіт, а також розділу “Контроль і автоматизація технологічного процесу” дипломних проектів студентів всіх спеціальностей.

Будівництво нових промислових об’єктів та реконструкцію діючих підприємств здійснюють згідно з проектно-кошторисною документацією, яка є комплексом технічних документів, що містять техніко-економічне обґрунтування доцільності спорудження нового чи реконструкції діючого об’єкта та креслення для проведення будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт.

Основним документом, який визначає загальні вимоги до проектів, є “Інструкція про склад, порядок розробки, узгодження і утвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд” СНіП 1.02.01-85.

Склад, об’єм і зміст проектів автоматизації визначаються ГОСТ 24.101-80, стандартами “Системи проектної документації для будівництва” /СПДБ/, “Інструкцією по проектуванню електроустановок систем автоматизації технологічних процесів” ВСН 205-84.

Системи автоматизації технологічних процесів є часткою системи управління промисловим підприємством (цехом), тому проект системи технологічного процесу пов’язують з проектом системи управління підприємством.

При проектуванні слід керуватися:

· основними технічними напрямками в проектуванні підприємств даної галузі, виходячи з перспективи розвитку науки і техніки;

· результатами науково-дослідницьких та досвідно-конструкторських робіт;

· передовим промисловим досвідом в області автоматизації технологічних процесів;

· діючими нормативними документами з проектування систем автоматизації процесів.

Основним технічним документом, який пояснює процеси, що минають в системі автоматизації, який визначає стратегію, структуру, рівень і раціональні засоби автоматизації, є функціональна схема.

Сучасний стан всіх галузей промисловості характеризується великим різноманіттям технологічних процесів. Умови їх функціонування та вимоги щодо управління і автоматизації вельми різноманітні та індивідуалізовані. Проте, базуючись на досвіді проектування систем управління і автоматизації, можна сформувати деякі загальні принципи, котрими слід керуватися при розробці функціональних схем автоматизації:

1. рівень автоматизації технологічного процесу в кожний період визначається не тільки доцільністю упровадження певного комплексу технічних засобів та досягнутого рівня науково-технічних розробок, але й перспективою модернізації і розвитку технологічних процесів. Повинна зберігатися можливість підвищення рівня управління;

2. система автоматизації технологічних процесів повинна будуватися, як правило, на базі серійних засобів автоматизації та обчислювальної техніки. Необхідно намагатися використовувати однотипні засоби автоматизації та переважно уніфіковані системи, які характеризуються простотою сполучення, взаємозамінністю і зручністю компоновки на щитах управління. Використання однотипної апаратури дає значні переваги при монтажі, налагодженні, експлуатації, забезпеченні запасними частинами та інше;

3. як локальні засоби збору та накопичення первинної інформації (датчики), вторинні прибори, регулюючі та виконавчі пристрої слід використовувати переважно пристрої і засоби автоматизації державної системи промислових пристроїв (ДСП);

4. у разі, коли системи автоматизації не можна побудувати на базі тільки серійної апаратури, в процесі проектування виказуються відповідні технічні завдання на розробку нових засобів автоматизації;

5. кількість приборів, апаратури управління і сигналізації, яка встановлюється на оперативних щитах і пультах, повинна бути обмеженою. Надмірна кількість апаратури ускладнює експлуатацію, відволікає увагу обслуговуючого персоналу від основних приборів, які визначають хід технологічного процесу, збільшує вартість установки і строки монтажних та налагоджувальних робіт. Прибори і засоби автоматизації допоміжного значення доцільно розміщувати на окремих щитах, які розташовуються у виробничих приміщеннях поблизу технологічного обладнання.

Перелічені принципи є загальними, але не повними для усіх випадків, які можуть зустрічатися в практиці проектування систем автоматизації технологічних процесів. Однак, для кожного конкретного випадку їх слід мати на увазі при реалізації технологічного завдання на автоматизацію об’єкта, що проектується.

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру