вход Вход РегистрацияНавколишній світ, все існуюче навколо нас виявляється нами за допомогою відчуттів і являє собою матерію. Невід'ємною властивістю матерії і формою її існування є рух. Рух у широкому змісті слова – це всілякі зміни матерії – від простого переміщення до складних процесів мислення. Різноманітні форми руху матерії вивчаються фізикою, а також іншими науками. Наука про найпростіші форми руху матерії, що зводяться до простих переміщень або переходам фізичних тіл з одного положення в просторі і часі в інше називається механікою. Таким чином, механіка – частина фізики, що вивчає закономірності механічного руху і причини, що викликають чи змінюють цей рух. Отже, основним методом досліджень у механіці, як і у фізиці, є досвід – засноване на практиці пізнання об'єктивної дійсності, тобто спостереження досліджуваних явищ в умовах, що точно враховуються. При поясненні експериментальних фактів, а також при аналізі отриманих результатів спостережень широко використовується математичний апарат. Тому дуже важливо, у процесі вивчення механіки уміти вільно оперувати знаннями курсу вищої математики. «Методи математики – робочий інструмент механіки; результати, що добуваються механікою, дуже часто являють собою благодатний матеріал для математичних узагальнень (варіаційне числення, векторний і тензорний аналіз)» (1).

Теоретична механіка, як зазначувалося вище, вивчає найбільш загальні закони руху тіл, ставлячи своєю головною задачею пізнання кількісних і якісних закономірностей, що спостерігаються в природі. Бурхливий темп розвитку техніки, а також ріст її потреб указують на роль курсу теоретичної механіки у ВУЗах. Таким чином, механіка, поряд з іншими науками, є фундаментальною базою для теоретичної підготовки інженера, без якої його успішна діяльність неможлива. По характері досліджуваних задач, теоретична механіка поділяється на статику, кінематику і динаміку.

 

Статикою називається розділ теоретичної механіки, у якому встановлюються методи перетворення одних систем сил в інші, їм еквівалентні, а також умови рівноваги різних систем сил, що діють на тверде тіло. Статика базується на аксіомах, у яких відбиті властивості сил, що діють на тіло або систему тел. Усі питання статики розглядаються для сил, розташованих у просторі. Методи перетворення й умови рівноваги системи сил, розташованих в одній площині розглядаються як окремі випадки загальних результатів.

 

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру