вход Вход РегистрацияАгломерат - продукт спікання шихти, що містить здрібнений рудний матеріал, вапняк і кокс. Спікання відбувається за рахунок горіння коксу при просмоктуванні повітря крізь шар шихти. При введенні добавок, які регулюють основність агломерату, одержують офлюсований агломерат.

Агломерат - продукт спекания шихты, содержащий измельченный рудный материал, известняк и кокс. Спекание происходит за счет спекания кокса при просасывании воздуха через слой шихты. При введении добавок, регулирующих основность агломерата, получают офлюсованный агломерат.

 

Агломерація - термічний спосіб огрудкування залізорудних матеріалів (аглоруд, концентратів, колошникового пилу) для поліпшення їхніх металургійних властивостей. Спікання здійснюється за рахунок дрібного коксу в шихті при просмоктуванні повітря крізь шар шихти. Для флюсування до складу шихти додається вапняк. Огрудкування відбувається в результаті зв'язування окремих зерен легкоплавкими складовими шихти і формування кусків при охолодженні. Агломерацію здійснюють на агломераційних машинах стрічкового типу, що складаються з візків із ґратчастим дном. Продукція агломерації - агломерат.

Агломерация - термический способ окускования железорудных материалов (аглоруд, концентратов колошниковой пыли) для улучшения их металлургических свойств. Спекание осуществляется за счет мелкого кокса и угля в шихте при прососе воздуха через слой шихты. Для флюсования в слой шихты вводится известняк. Окускование происходит в результате связывания отдельных зерен легкоплавкими составляющими шихты и формирования кусков при охлаждении. Агломерацию осуществляют на агломашинах ленточного типа, состоящих из тележек с решетчатым дном. Продукция агломерации - агломерат.

 

Агломераційна шихта - суміш сировинних матеріалів, призначена для спікання агломерату. Складається з агломераційної руди, концентрату, флюсу, палива і вторинних матеріалів (відходи власного виробництва, колошникового пилу й ін.).

Агломерационная шихта - смесь сырьевых материалов, предназначенных для спекания агломерата. Состоит из агломерационной руды, концентрата, флюса, топлива и вторичных материалов (возврата собственного производства, колошниковой пыли и др.).

 

 

Безкоксова металургія заліза - система металургійних технологій, що передбачає одержання металевого заліза безпосередньо з руди з використанням у якості відновлювача газів або вуглецевих матеріалів найчастіше не коксівного вугілля при температурах нижчих за температуру плавлення заліза.

Бескоксовая металлургия железа - система металлургических технологий, предусматривающих получение металлического железа непосредственно из руды с использованием в качестве восстановителя газов или углеродистых материалов чаще всего не коксующихся углей при температурах ниже температуры плавления железа.

 

Безперервне розливання сталі - див. машинне розливання сталі.

Непрерывная разливка стали - см. машинная разливка стали.

 

Бесемерівський процес - одержання рідкої сталі у конверторі з кислою вогнетривкою футерівкою шляхом донної продувки рідкого чавуну повітрям. У результаті розвитку киснево-конвертерного процесу бесемерівський процес практично не застосовується.

Бессемеровский процесс - получение жидкой стали в конверторе с кислой огнеупорной футеровкой путем донной продувки жидкого чугуна воздухом. В результате развития кислородно-конвертерного процесса в настоящее время практически не применяется.

 

Блюм - металева заготовка, отримана при машинному розливанні сталі або прокаткою зливка, найчастіше великого квадратного розрізу. Вихідний матеріал для одержання швелерів, рейок, будівельної арматури і т. ін.

Блюм - металлическая заготовка, полученная при машинной разливке стали или прокаткой слитка, чаще всего крупного квадратного сечения. Исходный материал для получения швеллеров, рельсов, строительной арматуры и др.

 

Вапно - вапняк, обпалений у печі до СаО, при температурі вище за

900 0С. Використовується як головна складова шлаків при основній футерівці сталеплавильних агрегатів.

Известь - известняк, обожженный в печи до СаО, при температуре выше 900 0С. Используется в качестве главной составляющей шлаков при основной футеровке сталеплавильных агрегатов.

 

Вапняк - широко розповсюджена осадова гірська порода, що складається в основному з мінералу СаСО3 у вигляді залишків вапняних раковин і кістяків різних організмів. Головний флюс у чорній металургії.

Известняк - широко распространенная осадочная горная порода, состоящая в основном из минерала СаСО3 в виде остатков известковых раковин и скелетов различных организмов. Главный флюс в черной металлургии.

 

Виливниця - металева форма, що заповнюється розплавленим металом, у якій він перетворюється на зливок. В основному виливниці відливаються з чавуну. Застосовуються виливниці глуходонні, наскрізні, із прибутковою надставкою.

Изложница - металлическая форма, заполняемая расплавленным металлом, в которой он превращается в слиток. В основном изложницы отливаются из чугуна. Применяются глуходонные, сквозные, с прибыльной надставкой.

 

Відновлювальний процес - фізико-хімічний процес відновлення металів з їхніх оксидів шляхом зв'язування кисню відновлювачем - елементом (речовиною), що має більшу спорідненість з киснем у порівнянні з відновлюваним металом. Типовим відновлювальним процесом є доменний процес.

Восстановительный процесс - физико-химический процесс восстановления металлов из их оксидов связыванием кислорода восстановителем - элементом (веществом), имеющим большее сродство к кислороду по сравнению с восстанавливаемым металлом. Типичным восстановительным процессом является доменный процесс.

 

Вогнетриви - неметалеві матеріали і вироби, призначені для використання в умовах високих температур у різних теплових агрегатах і які мають вогнетривкість не нижче 1580 0С. Застосовуються для футерівки доменних і других металургійних печей, конверторів, при розливанні сталі. За хімічним складом вогнетривкі матеріали поділяють на три основні групи: кислі, основні, нейтральні.

Огнеупоры - неметаллические материалы и изделия, предназначенные для использования в условиях высоких температур в различных тепловых агрегатах и имеющие огнеупорность не ниже 1580 0С. Применяются для футеровки доменных и металлургических печей, конверторов, при разливке стали. По химическому составу огнеупорные материалы разделяют на три основные группы: кислые, основные, нейтральные.

 

Вуглецю оксид - СО, продукт неповного окислювання вуглецю, газ без кольору і запаху. Надзвичайно отруйний. Використовується як паливо - входить до складу колошникового та косового газу. Продукт повного окислення вуглецю – СО2

Углерода оксид - СО, продукт неполного окисления углерода, газ без цвета и запаха. Чрезвычайно ядовит. Используется как топливо - входит в состав колошникового и коксового газа. Продукт полного окисления углерода – СО2.

 

Вугілля - природне паливо, призначене для виробництва коксу. Низькоякісні марки вугілля використовуються для спалювання в топках теплових агрегатів.

Уголь - природное топливо, предназначенное для производства кокса. Низкокачественные марки углей используются для сжигания в топках тепловых агрегатов.

 

Газ доменний /колошниковий/ - газ доменної печі, що відходить - продукт неповного горіння коксу і природного газу після його участі у відновленні заліза із залізорудних матеріалів. Хімічний склад: 12-20% СО2; 18-30% СО; 1-9% Н2; 45-55% N2 . Доменний газ після очищення використовують як вторинне паливо. Теплота згоряння газу 3,6 - 4,6 МДж/м3.

Газ доменный /колошниковый/ - отходящий газ доменной печи - продукт неполного горения кокса и природного газа после его участия в восстановлении железа из железорудных материалов. Химсостав: 12 - 20 % СО2; 18 - 30 % СО; 1 - 9 % Н2; 45 - 55 % N2 . Доменный газ после очистки используют в качестве вторичного топлива. Теплота сгорания газа 3,6 - 4,6 МДж/м3.

 

Газоочищення - технологічний процес виділення з промислових газів, домішок що містяться в них (твердих, рідких, газоподібних): цінних, небажаних у складі газів, або забруднюючих повітряний басейн. Тверді і рідкі домішки вловлюються циклонами; мокрими, сухими й електричними фільтрами і т.д. Для видалення газоподібних домішок застосовують фізико-хімічні методи (абсорбцію, адсорбцію, хемосорбцію і т. д.).

Газоочистка - технологический процесс выделения из промышленных газов, содержащихся в них примесей (твердых, жидких, газообразных): ценных, нежелательных в составе газов, либо загрязняющих воздушный бассейн. Твердые и жидкие примеси улавливаются циклонами; мокрыми, сухими и электрическими фильтрами и т.д. Для удаления газообразных примесей применяют физико-химические методы (абсорбцию, адсорбцию, хемосорбцию и т.д).

 

Гематит - залізна руда, що складається з безводного оксиду заліза Fe2O3.

Гематит - железная руда, состоящая из безводного оксида железа Fe2O3.

 

Горіння - складне хімічне перетворення, що швидко протікає та супроводжується виділенням теплоти і світла. Основа горіння - екзотермічна окислювально-відновна реакція (або комплекс реакцій) речовини з окислювачем (киснем, пероксидами та ін.).

Горение - сложное, быстропротекающее химическое превращение, сопровождающееся выделением теплоты и света. Основа горения - экзотермическая окислительно-восстановительная реакция (или комплекс реакций) вещества с окислителем (кислородом, пероксидами и др.).

 

Горн - нижня частина доменної печі, де йде горіння коксу і паливних добавок до дуття, нагромадження чавуну і шлаку.

Горн - нижняя часть доменной печи, где идет горение кокса и топливных добавок к дутью, накопление чугуна и шлака.

 

Грануляція - утворення дрібних часток - гранул деяких матеріалів при високошвидкісному затвердінні. Гранулюють рідкі метали, шлаки, сплави. Методи грануляції різноманітні: розпилення рідких продуктів струменем води, стиснутого повітря, азоту або водяної пари.

Грануляция - образование мелких частиц - гранул некоторых материалов при затвердевании с высокими скоростями. Гранулируют жидкие металлы, шлаки, сплавы. Методы грануляции разнообразны: распыление жидких продуктов струей воды, сжатого воздуха, азота или водяного пара.

 

Дегазація - видалення з металевих розплавів розчинених у них газів (оксиду вуглецю, водню, азоту) для запобігання утворення в металі при кристалізації дефектів структури. Найбільш поширеними засобами дегазації є вакуумуванння металу в ковші (із продувкою аргоном, вакуумування струменя при переливанні з ковша у ківш, а також вакуумування металу на устакованнях ківш - піч).

Дегазация - удаление из металлических расплавов растворенных в них газов (оксида углерода, водорода, азота) для предотвращения образования в металле при кристаллизации дефектов структуры. Наиболее распространенными способами дегазации являются вакуумирование металла в ковше (с продувкой аргоном, вакуумирование струи при переливе из ковша в ковш, а также вакуумирование металла на установках ковш - печь).

 

Десульфурація (знесірчування) - фізико-хімічні процеси, що сприяють видаленню сірки з розплавленого металу. Сірка зв'язується в міцні сульфіди (наприклад, у сульфід кальцію) і переходить у шлак. Для позапічної десульфурації чавуну і сталі (у ковшах) ефективними десульфураторами є карбід кальцію, сода, магній, синтетичні шлаки.

Десульфурация (обессеривание) - физико-химические процессы, способствующие удалению серы из расплавленного металла. Сера связывается в прочные сульфиды (например, в сульфид кальция) и переходит в шлак. Для внепечной десульфурации чугуна и стали (в ковшах) эффективными десульфураторами являются: карбид кальция, сода, магний, синтетические шлаки.

 

Дефосфорація - фізико-хімічні процеси видалення фосфору з чавуну і сталі у ході плавки або поза піччю (у ковші). Дефосфорація звичайно досягається окислюванням фосфору до оксиду і зв'язування його у шлаку в міцну сполуку з оксидом кальцію (вапном).

Дефосфорация - физико-химические процессы удаления фосфора из чугуна и стали по ходу плавки или вне печи (в ковше). Дефосфорация обычно достигается окислением фосфора до оксида и связывание его в шлаке в прочное соединение с оксидом кальция (известью).

 

Доменна піч - шахтна піч для виплавки чавуну із залізної руди. Елементи робочого профілю печі: колошник, шахта, розпар, заплічки, горн. Залізорудні матеріали - агломерат і окатиші, паливо (кокс) і флюс (вапняк) - дозують у підбункерному приміщенні та скіпами завантажують у доменну піч за допомогою засипного пристрою.

Доменная печь - шахтная печь для выплавки чугуна из железной руды. Элементы рабочего профиля печи: колошник, шахта, распар, заплечики, горн. Железорудные материалы - агломерат и окатыши, топливо (кокс) и флюс (известняк) дозируют в подбункерном помещении и скипами загружают в доменную печь через засыпное устройство.

 

Електрична піч - агрегат, призначений для перетворення електричної енергії y теплову, яка використовується для ведення технологічного процесу. Найбільше поширення знайшли відкриті дугові електричні печі прямої дії, призначені для одержання високоякісних сталей і сплавів. У загальному виробництві металу вони посідають перше місце серед електросталеплавильних агрегатів. Різновид електричних печей: феросплавні печі опору, печі спецелектрометалургії.

Электрическая печь - агрегат, предназначенный для преобразования электрической энергии в тепловую, которая используется для ведения технологического процесса. Наибольшее распространение получили открытые дуговые электрические печи прямого действия, предназначенные для получения высококачественных сталей и сплавов. По общему производству металла они занимают первое место среди электросталеплавильных агрегатов. Разновидности электрических печей: ферросплавные печи сопротивления, печи спецэлектрометаллургии.

 

Електрод - елемент, призначений для підведення електричної енергії в плавильний простір дугової електропечі. У дугових печах звичайно використовують графітовані електроди, для руднотермічних - ті, що самоспікаються.

Электрод - элемент, предназначенный для подвода электрической энергии в плавильное пространство дуговой электропечи. В дуговых печах обычно используют графитированные электроды, для руднотермических - самоспекающиеся.

 

Електрометалургія - галузь металургії, що займається одержанням металів і металевих сплавів з використанням електричної енергії. для нагрівання металу

Электрометаллургия - отрасль металлургии, занимающаяся получением металлов и металлических сплавов с использованием для нагрева металла электрической энергии.

 

Залізна руда - мінерал (або суміш мінералів), що містить залізо в окисленій формі (Fe2O3, Fe3O4) і порожню породу (оксиди кремнію, кальцію, магнію та ін. елементів).

На металургійних заводах залізо з окисленого стану переводять у металевий стан шляхом відновлення, одержуючи чавун, сталь і шлак. Перед подачею залізної руди в металургійні агрегати її, як правило, збагачують на збагачувальних фабриках з метою зменшення вмісту порожньої породи і збільшення вмісту заліза, а отримані при такій обробці залізорудні концентрати піддають огрудкуванню шляхом агломерації на аглофабриках або переробляють в окатиші. Відходи збагачення називають хвостами.

Железная руда - минерал (или смесь минералов), содержащий железо в окисленной форме (Fe2O3 , Fe3O4) и пустую породу (оксиды кремния, кальция, магния и др. элементов).

На металлургических заводах железо из окисленного состояния переводят в металлическое состояние путем восстановления с получением чугуна, стали и шлака. Перед подачей железной руды в металлургические агрегаты ее как правило подвергают обогащению на обогатительных фабриках с целью уменьшения содержания пустой породы и увеличения содержания железа, а полученные при такой обработке железорудные концентраты подвергают окускованию путем агломерации на аглофабриках, либо перерабатывают в окатыши. Отходы обогащения называют хвостами.

 

Залізні сплави - металеві системи, основними компонентами яких є залізо, до їхнього складу звичайно входить вуглець, марганець, кремній, сірка, фосфор, водень, азот, кисень. До залізних сплавів відносять також спеціальні сплави на залізній основі з особливими властивостями (високим електричним опором, магнітною проникністю), а також феросплави.

Железные сплавы - металлические системы, основными компонентами которых является железо, в состав которых обычно входит углерод, марганец, кремний, сера, фосфор, водород, азот, кислород. К железным сплавам относят также специальные сплавы на железной основе с особыми свойствами (высоким электрическим сопротивлением, магнитной проницаемостью), а также ферросплавы.

 

Залізняк (бурий, червоний, магнітний, глинистий, кременистий, титанистий) - технічна назва залізних руд, що відрізняються за складом корисного мінералу (оксиду заліза) і мінералів порожньої породи.

Железняк (бурый, красный, магнитный, глинистый, кремнистый, титанистый) - техническое название железных руд, отличающихся разновидностью полезного минерала (оксида железа) и минералов пустой породы.

 

Залізо губчасте - продукт низькотемпературного відновлення заліза із руд (при температурах нижче за температури плавлення заліза). Має форму вихідного рудного матеріалу (шматок, обкатиш), але відрізняється підвищеною пористістю, яка обумовлена видаленням кисню з вихідного матеріалу в результаті відновлення.

Железо губчатое - продукт низкотемпературного восстановления железа из руд (при температурах ниже температуры плавления железа). Имеет форму исходного рудного материала (кусок, окатыш), но отличается повышенной пористостью, обусловленной удалением кислорода из исходного материала в результате восстановления.

 

Залізо кричне (криця) - залізна губка зі вмістом вуглецю менш ніж 0,1%. Одержували в сиродутних горнах аж до XV століття. Може бути отримане шляхом прямого відновлення руди при 1250 - 1350 0С або з чавуну.

Железо кричное (крица) - железная губка с содержанием углерода менее 0,1%. Получали в сыродутных горнах вплоть до XV века. Может быть получена путем прямого восстановления руды при 1250-1350 0С или из чугуна.

 

Заправні матеріали - порошкоподібні вогнетривкі матеріали, які наносять на ушкоджені місця футерівки відразу після випуску плавки.

Заправочные материалы - порошкообразные огнеупорные материалы, наносимые на поврежденные места футеровки сразу после выпуска плавки.

 

Збагачення - спосіб підвищення умісту корисного мінералу в природних матеріалах (рудах, вугіллі, флюсах).

Обогащение - способ повышения содержания полезного минерала в природных материалах (рудах, углях, флюсах).

 

Зливок - напівпродукт металургійного виробництва, який одержують шляхом заливання виплавленого в сталеплавильному агрегаті рідкого металу або сплаву у виливницю. У результаті затвердіння зливок набуває форми, зручної для подальшого переділу в готовий виріб прокаткою або куванням.

Слиток - полупродукт металлургического производства, получаемый путем заливки выплавленного в сталеплавильном агрегате жидкого металла или сплава в изложницу. В результате затвердевания слиток приобретает форму, удобную для дальнейшего передела в готовое изделие прокаткой или ковкой.

 

Знесірчення - див. десульфурація.

Обессеривание - см. десульфурация.

 

Індукційна піч - електрична плавильна піч, у якій металева частина шихти вміщується в керамічний тигель, встановлений в індуктор, який живиться джерелом змінного струму. Плавлення шихти і ведення технологічного процесу плавки здійснюється за рахунок тепла електричного струму, що індукується.

Индукционная печь - электрическая плавильная печь, в которой металлическая часть шихты помещается в керамический тигель, установленный в индуктор, питаемый источником переменного тока. Плавление шихты и ведение технологического процесса плавки осуществляется за счет тепла индуктируемого электрического тока.

 

Каупер - те ж, що і повітронагрівач. Названий на ім,я англійського винахідника Е.А.Каупера.

Каупер - то же, что и воздухонагреватель. Назван по имени английского изобретателя Э.А.Каупера.

 

Кипіння металу - утворення і виділення з розплавленого металу пухирців оксиду вуглецю (СО), що сприяє зниженню концентрації водню й азоту в сталі, видаленню неметалічних включень.

Кипение металла - образование и выделение из расплавленного металла пузырьков оксида углерода (СО), способствующее снижению концентрации водорода и азота в стали, удалению неметаллических включений.

 

Кипляча сталь - низьковуглецева сталь, що випускається зі сталеплавильного агрегату в нерозкисленому стані. У процесі кристалізації металу у виливниці продовжується окислювання вуглецю, що міститься в ній, киснем, розчиненим у сталі, що зовні виражається виділенням пухирців газу.

Кипящая сталь - низкоуглеродистая сталь, выпускаемая из сталеплавильного агрегата в нераскисленном состоянии. В процессе кристаллизации металла в изложнице продолжается окисление содержащегося в ней углерода кислородом, растворенном в стали, что внешне выражается выделением пузырьков газа.

 

 

Ківш - сталева судина, зсередини зафутерована вогнетривкою цеглою, призначена для приймання, транспортування і розливання металу. Ємність ковша для розливання сталі досягає 480 т. Переміщають ковші за допомогою мостових кранів.

Ковш - стальной сосуд изнутри зафутерованный огнеупорным кирпичом, предназначенный для приемки, транспортирования и разливки металла. Емкость ковша для разливки стали достигает 480 т. Перемещают ковши с помощью мостовых кранов.

 

Кожух - елемент конструкції печі, усередині якого розташований теплоізоляційний, арматурний і робочий шар вогнетривкої футерівки.

Кожух - элемент конструкции печи, внутри которого расположен теплоизоляционный, арматурный и рабочий слой огнеупорной футеровки.

 

Кокс - твердий углецевий залишок, що утворюється при нагріванні кам'яновугільної шихти до 950 - 1050 0С без доступу повітря. Кокс є головним видом палива в доменній печі та вагранці.

Кокс - твердый углеродистый остаток, образующийся при нагревании каменноугольной шихты до 950 - 1050 0С без доступа воздуха. Кокс является главным видом топлива в доменной печи и вагранке.

 

Коксова піч - камерна піч для перетворення кам'яного вугілля на кокс. Складається з камери коксування й опалювальних простінків, у яких спалюється газ. Зверху крізь люки в камеру завантажується вугілля. Торці камери закриваються знімними дверцятами для видачі коксу. На практиці камери об,єднуються в батарею (кілька десятків). Як паливо використовуються доменний, генераторний або коксовий газ та їхні суміші. Для підігріву повітря і газу коксову піч обладнують регенераторами.

Коксовая печь - камерная печь для превращения каменного угля в кокс. Состоит из камеры коксования и отопительных простенков, в которых сжигается газ. Сверху через люки в камеру загружается уголь. Торцы камеры закрываются съемными дверями для выдачи кокса. На практике камеры объединяются в батарею (несколько десятков). В качестве топлива используются доменный, генераторный или коксовый газ и их смеси. Для подогрева воздуха и газа коксовую печь оборудуют регенераторами.

 

Коксовий газ - пальний газ, який одержують при коксуванні. Містить: 55 - 60% Н2, 20 - 30% СН4, 5 - 7% CO. Теплота згорання - 17,2 - 18,8 МДж/м3. Застосовується як паливо для металургійних печей і сировини для хімічної промисловості.

Коксовый газ - горючий газ, получаемый при коксовании. Содержит: 55 - 60% Н2, 20 - 30% СН4, 5 - 7% СО. Теплота сгорания - 17,2 - 18,8 МДж/м3. Применяется в качестве топлива металлургических печей и сырья для химической промышленности.

 

Коксування - хімічна переробка вугілля нагріванням до 950 - 10500С без доступу повітря для одержання коксу, коксового газу і рідких побічних продуктів .

Коксование - химическая переработка топлива нагреванием до 950 - 1050 0С без доступа воздуха для получения кокса, коксового газа и жидких побочных продуктов.

 

Колошник - верхня частина доменної печі, куди завантажують сирі матеріали : агломерат, окатиші, руду, флюси, паливо.

Колошник - верхняя часть доменной печи, куда загружают сырые материалы: агломерат, окатыши, руду, флюсы, топливо.

 

Колошниковий пил - пил, що виноситься разом з доменним (колошниковим) газом з доменної печі, і складається з дрібних фракцій доменної шихти (агломерат, окатиші, руда, флюс, кокс). Коксовий пил використовують як вторинний матеріал в агломераційній шихті.

Колошниковая пыль - пыль, выносимая вместе с доменным (колошниковым) газом из доменной печи, состоящая из мелких фракций доменной шихты (агломерат, окатыши, руда, флюс, кокс). Коксовую пыль используют в качестве вторичного материала в агломерационной шихте.

 

Конвертер - металургійний агрегат для одержання сталі шляхом продувки рідкого чавуну киснем; судина грушоподібної, частіше циліндричної форми, зсередини зафутерована вогнетривкою цеглою.

Конвертер - металлургический агрегат для получения стали путем продувки жидкого чугуна кислородом, сосуд грушевидной, чаще цилиндрической формы, изнутри зафутерованный огнеупорнымым кирпичом.

 

Конвертерний процес - перероблення рідкого чавуну в сталь продувкою його в конвертері технічно чистим киснем (більше 95,5%). У результаті окислювання домішок чавуну виділяється тепло у кількості, достатній для підігріву і підтримки металу в рідкому стані протягом усього процесу без надходження тепла з інших джерел. У кольоровій металургії конвертерний процес використовується для переробки мідних, нікелевих штейнів.

Конвертерный процесс - передел жидкого чугуна в сталь продувкой его в конвертере технически чистым кислородом (более 95,5%). В результате окисления примесей чугуна выделяется тепло в количе-стве, достаточном для подогрева и поддержания металла в жидком состоянии в течение всего процесса без поступления тепла из других источников. В цветной металлургии конвертерный процесс используется для переработки медных, никелевых штейнов.

 

Концентрат - продукт збагачення корисних копалин (руд, вугілля та ін.), у якому вміст корисних мінералів збільшується в порівнянні з вихідним матеріалом. У чорній металургії ступінь збагачення досягає 70%.

Концентрат - продукт обогащения полезных ископаемых (руд, углей и др.), в котором содержание полезных минералов увеличивается в сравнении с исходным материалом. В черной металлургии степень обогащения достигает 70%.

 

Кристалізатор - двостінна водоохолоджувана виливниця для формування заготівлі в машинах безупинного розливання сталі (МБРС) або машинах безупинного лиття заготовок (МБЛЗ).

Кристаллизатор - двухстенная водоохлаждаемая изложница для формирования заготовки в установках непрерывной разливки стали (УНРС) или установках непрерывного литья заготовок (УНЛЗ).

 

Кристалізація - фазовий перехід речовини з рідкого у твердий стан. Кристалізація металів здійснюється при охолодженні розплаву і за наявності кристалічних зародків, що виростають потім у кристали.

Кристаллизация - фазовый переход вещества из жидкого в твердое состояние. Кристаллизация металлов осуществляется при охлаждении расплава и наличии кристаллических зародышей, вырастающих затем в кристаллы.

 

Криця - див. залізо кричне.

Крица - см. железо кричное.

 

Легована сталь - сталь, що крім звичайних компонентів і домішок (вуглецю, кремнію, марганцю, сірки, фосфору) містить й інші (легуючі) елементи, або кремній, або марганець у більшій проти звичайної кількості. При сумарному вмісті легуючих елементів до 2,5% сталь уважається низьколегованою, від 2,5 до 10% - середньо легованою й більше 10% - високолегованою.

Легированная сталь - сталь, которая помимо обычных компонентов и примесей (углерода, кремния, марганца, серы, фосфора) содержит и другие (легирующие) элементы, либо кремний или марганец в повышенном против обычного количестве. При суммарном содержании легирующих элементов до 2,5% сталь считается низколегированной, от 2,5 до 10% - среднелегированной и более 10% - высоколегированной.

 

Легування - введення в металевий розплав легуючих елементів для зміни структури готового металу і надання йому певних фізичних, хімічних, механічних або експлуатаційних властивостей.

Легирование - введение в металлический расплав легирующих элементов для изменения структуры готового металла и придания ему определенных физических, химических, механических или эксплуатационных свойств.

 

Легуючі елементи - хімічні елементи, переважно метали, або їхні сплави, що вводяться до складу чорних і кольорових металевих сплавів для надання останнім певних властивостей. Як легуючі елементи в металургійному виробництві найбільше застосування знайшли хром, нікель, молібден, вольфрам, ванадій, марганець, алюміній, титан та інші елементи. Легуючі елементи, як правило, вводять у шихту або розплавлений метал у вигляді феросплавів, або лігатур, або у чистому вигляді.

Легирующие элементы - химические элементы, преимущественно металлы, либо их сплавы, вводимые в состав черных и цветных металлических сплавов для придания последним определенных свойств. В качестве легирующих элементов в металлургическом производстве наибольшее применение получили хром, никель, молибден, вольфрам, ванадий, марганец, алюминий, титан и другие элементы. Легирующие элементы, как правило, вводят в шихту или расплавленный металл в виде ферросплавов, лигатур или в чистом виде.

 

Льотка - отвір у металургійних печах для випуску металу і шлаку. Після випуску металу льотку забивають вогнетривкою масою, а шлакову - металевою водоохолоджуваною пробкою.

Летка - отверстие в металлургических печах для выпуска металла и шлака. После выпуска металла летку заделывают огнеупорной массой, а шлаковую - металлической водоохлаждаемой пробкой.

 

 

Ливарний чавун - доменний чавун із вмістом кремнію від 3,6 до 1,2%. Призначений для одержання чавунних виливків. Для поліпшення ливарних властивостей може містити до 1,2% фосфору.

Литейный чугун - доменный чугун с содержанием кремния от 3,6 до 1,2%. Предназначен для получения чугунных отливок. Для улучшения литейных свойств может содержать до 1,2% фосфора.

 

Магнезит - мінерал, карбонат магнію - MgCO3. Обпалений магнезит при температурі більш ніж 15000С - оксид магнію (периклаз) MgO. Головна складова магнезіальних (основних) вогнетривів для футерівки робочого простору більшості сталеплавильних агрегатів.

Магнезит - минерал, карбонат магния - MgCO3. Обожженный магнезит при температуре более 15000С - оксид магния (периклаз) MgO. Главная составляющая магнезиальных (основных) огнеупоров для футеровки рабочего пространства большинства сталеплавильных агрегатов.

 

Мазут - рідкий залишок при переробці нафти - після вигонки з неї бензину, гасу та інших легких фракцій. У металургії застосовується для опалення мартенівських і багатьох нагрівальних печей. Його перевага - висока теплотворна здатність (Q = 35 - 44 МДж/кг), відсутність золи при спалюванні, простота регулювання горіння.

Мазут - жидкий остаток при переработке нефти - после выгонки из нее бензина, керосина и других легких фракций. В металлургии применяется для отопления мартеновских и многих нагревательных печей. Его достоинство - высокая теплотворная способность (Q = 35 - 44 МДж/кг), отсутствие золы при сжигании, простота регулирования горения.

 

Мартенівська піч - полум'яна піч для виплавки сталі з шихти, що складається з чавуну і сталевого брухту. Верхня частина печі складається з робочого простору і голівок з вертикальними каналами, які відходять униз, і розташована вище робочої площадки. Нижня частина печі розташована під робочою площадкою, складається зі шлаковиків, регенераторів і системи боровів з перекидними пристроями. У мартенівських печах використовують найчастіше газоподібне, а також рідке або пилоподібне паливо. Кладка основних елементів печі виконана з вогнетривких матеріалів. Максимальна ємність мартенівської печі - 900 т.

Мартеновская печь - пламенная печь для выплавки стали из шихты, состоящей из чугуна и стального лома. Верхнее строение печи состоит из рабочего пространства и головок с отходящими вниз вертикальными каналами и расположено выше рабочей площадки. Нижнее строение печи расположено под рабочей площадкой, состоит из шлаковиков, регенераторов и системы боровов с перекидными устройствами. В мартеновских печах используют наиболее часто газообразное, а также жидкое или пылевидное топливо. Кладка основных элементов печи выполнена из огнеупорных материалов. Максимальная емкость мартеновской печи - 900 т.

 

Мартенівський процес - виробництво рідкої сталі в мартенівській печі. Залежно від футерівки робочого простору печі розрізняють основний і кислий мартенівський процеси. Найбільшого поширення набув основний процес, що дозволяє переробляти практично будь-які шихтові матеріали, у тому числі з високим вмістом сірки і фосфору. Процес полягає в розплавлюванні шихти, видаленні з неї тих елементів, що не повинні міститися в сталі потрібного складу, і введенні в сталь необхідних елементів для надання їй бажаних властивостей. Найбільш поширеним є скрап-рудний процес, при якому шихта складається з 50-75% чавуну і 25-50% твердого скрапу. Мартенівський процес поступово витісняється киснево-конверторним.

Мартеновский процесс - производство жидкой стали в мартеновской печи. В зависимости от футеровки рабочего пространства печи различают основной и кислый мартеновский процессы. Наибольшее распространение получил основной процесс, позволяющий перерабатывать практически любые шихтовые материалы, в том числе с высоким содержанием серы и фосфора. Процесс заключается в расплавлении шихты, удалении из нее тех элементов, которые не должны содержаться в стали требуемого состава, и введении в сталь необходимых элементов для придания ей желаемых свойств. Наиболее распространенным является скрап-рудный процесс, при котором шихта состоит из 50-75% чугуна и 25-50% твердого скрапа. Мартеновский процесс постепенно вытесняется кислородно-конверторным.

 

Машинне розливання сталі - розливання металу з використанням МБЛЗ. Широко використовується в сталеплавильному виробництві для одержання заготовок різного розрізу і форми. Плавка або серія плавок зі сталерозливного ковша розливається в безупинну заготовку, що формується у водоохолоджуваному кристалізаторі, цілком затвердіває у доці вторинного охолодження, ріжеться на мірні довжини, і методами обробки металу тиском (найчастіше прокаткою) переробляється на готові вироби (лист, балка, швелер, куточок, будівельну арматуру та ін.).

Машинная разливка стали - разливка металла с использованием МНЛЗ. Широко используется в сталеплавильном производстве для получения заготовок различного сечения и формы. Плавка или серия плавок из сталеразливочного ковша разливается в непрерывную заготовку, которая формируется в водоохлаждаемом кристаллизаторе, полностью затвердевает в доке вторичного охлаждения, режется на мерные длины, и методами обработки металла давлением (чаще всего прокаткой) переделывается на готовые изделия (лист, балка, швеллер, уголок, строительную арматуру и др.)

 

Метали - речовини, що мають у твердому стані високу міцність, ковкість, тепло- і електропровідність, металевий блиск та інші характерні властивості. Усі метали і металеві сплави мають кристалічну будову. Зовнішні електрони атомів металів слабко зв'язані з ядром і тому знаходяться у відносно вільному стані, утворюючи т.зв. «електронний газ».

Усі метали поділяються на чорні (до них відносять залізо і сплави на його основі; на їхню частку падає близько 95% виробленої у світі металопродукції) і кольорові (усі інші метали і сплави).

Металлы - вещества, обладающие в твердом состоянии высокой прочностью, ковкостью, тепло- и электропроводностью, металлическим блеском и другими характерными свойствами. Все металлы и металлические сплавы имеют кристаллическое строение. Внешние электроны атомов металлов слабо связаны с ядром и поэтому находятся в относительно свободном состоянии, образуя т.н. «электронный газ».

Все металлы делятся на черные (к ним относят железо и сплавы на его основе), на их долю приходится около 95% производимой в мире металлопродукции и цветные (все остальные металлы и сплавы).

 

Металевий брухт - відходи металообробних виробництв (прокатки, кування, штампування, обробки різанням), зношені частини машин та інших промислових агрегатів. Використовується як шихта в мартенівському, конвертерному та електросталеплавильному виробництві.

Металлический лом - отходы металлообрабатывающих производств (прокатки, ковки, штамповки, обработки резаньем), изношенные части машин и других промышленных агрегатов. Используется в качестве шихты в мартеновском, конвертерном и электросталеплавильном производстве.

 

Металізовані окатиші - згрудкована сировина, у якій проведене попереднє пряме відновлення заліза з руди. Металізовані окатиші з низьким ступенем відновлення при спіканні використовуються в доменній плавці. Металізовані окатиші з високим ступенем відновлення і вмістом заліза до 95% застосовуються в електросталеплавильних печах для виплавки високоякісних сталей. На Оскольському металургійному комбінаті металізація проводиться у вертикальних шахтних печах відновлювальним газом з 90% СО і 10% Н2 , нагрітим до 900 0С.

Металлизованные окатыши - окускованное сырье, в котором проведено предварительное прямое восстановление железа из руды. Металлизованные окатыши с низкой степенью восстановления при спекании используются в доменной плавке. Металлизованные окатыши с высокой степенью восстановления и содержанием железа до 95% применяются в электросталеплавильных печах для выплавки высококачественных сталей. На Оскольском металлургическом комбинате металлизация проводится в вертикальных шахтных печах при восстановлении железа восстановительным газом с 90% СО и 10% Н2 , нагретым до 900 0С.

 

 

Металургія - галузь науки, техніки і галузь промисловості, що охоплює процеси одержання металів з руд або інших матеріалів і надання металевим розплавам, шляхом зміни їхнього хімічного складу і структури, властивостей відповідних призначенню. До металургії відноситься видобуток з надр землі і підготовка руд до витягу з них металів, виплавка металів і сплавів заданого складу, одержання злитків або заготовок для подальшої обробки металів тиском.

Металлургия - область науки, техники и отрасль промышленности, охватывающая процессы получения металлов из руд или других материалов и сообщение металлическим расплавам, путем изменения их химического состава и структуры, свойств соответствующих назначению. К металлургии относится добыча из недр земли и подготовка руд к извлечению из них металлов, выплавка металлов и сплавов заданного состава, получение слитков или заготовок для дальнейшей обработки металлов давлением.

 

Металургійні процеси - одержання металів і металевих сплавів з руд або інших вихідних матеріалів. Для цього застосовують такі основні способи.

Пірометалургійний базується на тому, що тепло, необхідне для виплавки металу або сплаву, забезпечується спалюванням палива. До них відносяться мартенівський і доменний процеси, виплавка міді та багато інших металургійних процесів.

Електрометалургійний полягає у виплавці металів і сплавів в дугових індукційних та інших електричних печах. Крім того, деякі метали одержують шляхом електролізу з розплавів їхніх хімічних сполук або з водяних розчинів солей.

Гідрометалургійний базується на вилуговуванні металів з руд за допомогою розчинників і подальшому виділенні металу з розчину.

Хіміко-металургійний полягає в одержанні металу за допомогою хімічних і металургійних процесів.

Металлургические процессы - получение металлов и металлических сплавов из руд или других исходных материалов. Для этого применяют следующие основные способы.

Пирометаллургический основан на том, что тепло, необходимое для выплавки металла или сплава, обеспечивается сжиганием топлива. К ним относятся мартеновский и доменный процессы, выплавка меди и многие другие металлургические процессы.

Электрометаллургический заключается в выплавке металлов и сплавов в дуговых индукционных и других электрических печах. Кроме того, некоторые металлы получают путем электролиза из расплавов их химических соединений или же из водных растворов солей.

Гидрометаллургический основан на выщелачивании металлов из руд при помощи растворителей и последующем выделении металла из раствора.

Химико-металлургический заключается в получении металла при помощи химических и металлургических процессов.

 

Міксер - циліндрична або бочкоподібна судина з вогнетривкою футерівкою. У чорній металургії міксери поділяються на стаціонарні (ємністю 600, 1300 і 2500 т) і пересувні (ємністю до 600 т). Застосовуються для накопичення, вирівнювання хімічного складу і температури рідкого чавуну, одержуваного з доменних печей і призначеного для подальшої переробки в рідкому стані в сталеплавильних агрегатах. Міксери бувають активні - з обігрівом. При витримці чавуну в міксері відбувається часткова його десульфурація.

Миксер - цилиндрический или бочкообразный сосуд с огнеупорной футеровкой. В черной металлургии конструкции подразделяются на стационарные (емкостью 600, 1300 и 2500 т) и передвижные - емкостью до

600 т. Применяются для накопления, выравнивания химического состава и температуры жидкого чугуна, получаемого из доменных печей и предназначенного для дальнейшей переработки в жидком виде в сталеплавильных агрегатах. Миксеры бывают активные - с обогревом. При выдержке чугуна в миксере происходит частичная его десульфурация.

 

Неметалічні включення - оксидні, сірчисті, нітридні та ін. сполуки, що залишилися в металі в результаті металургійних реакцій або попадали в нього з футерівки сталеплавильного агрегату, сталерозливного ковша, сифонного припасу. Погіршують якість металу.

Неметаллические включения - оксидные, сернистые, нитридные и др. соединения, оставшиеся в металле в результате металлургических реакций или попавшие в него из футеровки сталеплавильного агрегата, сталеразливочного ковша, сифонного припаса. Ухудшают качество металла.

 

Огрудкування - способи одержання із дрібнодисперсних матеріалів великокускових з необхідними фізико-хімічними властивостями (агломерація, виробництво окатишів, брикетів).

Окомкование - способы получения из мелкодисперсных материалов крупнокусковых с необходимыми физико-химическими свойствами (агломерация, производство окатышей, брикетов).

 

Окатиші (залізорудні окатиші) - продукт обкочування дисперсних залізорудних концентратів (або сумішей на їхній основі) у тарілчастих або барабанних огрудкувачах. Окатиші утворюються за рахунок злипання окремих часток шихти в кульки діаметром 15-20 мм при зволоженні шихти водою або спеціальним розчином. Сирі окатиші піддаються сушінню й зміцнювальному випалу, іноді частково металізуються відновленням для надання необхідних міцністних і металургійних властивостей. Окатиші поряд з агломератом і кусковою залізною рудою є складовою частиною доменної шихти.

Окатыши (железорудные окатыши) - продукт окатывания дисперсных железорудных концентратов (или смесей на их основе) в тарельчатых или барабанных окомкователях. Окатыши образуются за счет слипания отдельных частиц шихты в шарики диаметром 15-20 мм при увлажнении шихты водой или специальным раствором. Сырые окатыши подвергаются сушке и упрочняющему обжигу, иногда частично металлизируются восстановлением для придания необходимых прочностных и металлургических свойств. Окатыши наряду с агломератом и кусковой железной рудой являются составной частью доменной шихты.

 

Основність - відношення вмісту основних оксидів CaО, MgО, MnО у шлаку до вмісту кислотних - SiО2 , Al2O3 .

Основность - отношение содержания основных оксидов CaO, MgO, MnO в шлаке к содержанию кислотных - SiO2 , Al2O3 .

 

Паливо - пальні матеріали, які застосовуються з метою одержання при їхньому спалюванні теплової енергії. Згідно агрегатному стану поділяються на тверді (вугілля, торф, деревина, кокс); рідкі (нафта, мазут, гас, бензин); газоподібні - природний газ. Основна характеристика палива - теплота згоряння. Найбільше поширення в металургійному виробництві знаходять природний газ, мазут, а зі штучних видів палива - кокс.

Топливо - горючие материалы, применяемые с целью получения при их сжигании тепловой энергии. По агрегатному состоянию делятся на твердые (ископаемые угли, торф, древесина, кокс); жидкие (нефть, мазут, керосин, бензин); газообразные - природный газ. Основная характеристика топлива - теплота сгорания. Наибольшее распространение в металлургическом производстве находят природный газ, мазут, а из искусственных видов топлива - кокс.

 

Переробний чавун - чавун, що у сталеплавильних печах (мартенівських, кисневих конверторах, електропечах) переробляється в сталь, шляхом окислювання вуглецю, що міститься в ньому. Склад передільного чавуну: 1,3% кремнію, 1,5% марганцю, <0,3% фосфору, <0,05% сірки, <4,5% вуглецю.

Передельный чугун - чугун, который в сталеплавильных печах (мартеновских, кислородных конверторах, электропечах) переделывается в сталь, путем окисления содержащегося в нем углерода. Состав передельного чугуна: 1,3% кремния, 1,5% марганца, <0,3% фосфора, <0,05% серы, <4,5% углерода.

 

Пил колошниковий - див. колошниковий пил.

Пыль колошниковая - см. колошниковая пыль.

 

Піч доменна - див. доменна піч.

Печь доменная - см. доменная печь.

 

Плавильна піч - піч для перетворення якого-небудь матеріалу в рідкий стан шляхом нагрівання його вище за температуру плавлення. Широко використовується при виробництві сталі і кольорових металів, у ливарному виробництві. Плавильні печі опалюються твердим, рідким і газоподібним паливом. Використовується також і електричний обігрів.

Плавильная печь - печь для превращения какого-либо материала в жидкое состояние путем нагрева его выше температуры плавления. Широко используется при производстве стали и цветных металлов, в литейном производстве. Плавильные печи отапливаются твердым, жидким и газообразным топливом. Используется также и электрический обогрев.

 

Плавка - процес одержання металу із сировини (наприклад, доменна плавка) або з металевої шихти (напр., мартенівська плавка).

Плавка - процесс получения металла из сырья (например, доменная плавка) или из металлической шихты (напр., мартеновская плавка).

 

Плавлення - процес переходу речовин із твердого стану в рідкий при нагріванні.

Плавление - процесс перехода веществ из твердого состояния в жидкое при нагреве.

 

Повітронагрівач /каупер/ - теплообмінний апарат для нагрівання дуття (повітря, збагачене киснем) до 1000 - 12000С, яке подається в піч для спалювання палива. Повітренагрівач являє собою вертикальний куполоподібний кожух з листової сталі, усередині якого вертикально розташовані насадковий простір і камера горіння. У камері горіння спалюється газ і нагріває насадку. Після нагрівання насадки через неї в зворотному напрямку пропускається дуття і нагрівається до температур 1000 - 12000С.

Воздухонагреватель /каупер/ - теплообменный аппарат для нагрева дутья (воздух, обогащенный кислородом) до 1000 - 12000С, подаваемого в печь для сжигания топлива. Воздухонагреватель представляет собой вертикальный куполообразный кожух из листовой стали, внутри которого расположены вертикально насадочное пространство и камера горения. В камере горения сжигается газ и нагревает насадку. После нагрева насадки через нее в обратном направлении пропускается дутье и нагревается до температур 1000 - 12000С.

 

Поза пічні процеси - окремі технологічні операції - розкислення, десульфурація та ін., які виконуються поза сталеплавильним агрегатом у більш сприятливих умовах.

Внепечные процессы - отдельные технологические операции - раскисление, десульфурация и др. - выполняемые вне сталеплавильного агрегата в более благоприятных условиях.

 

Природний газ - вуглеводнева сировина, що добувається з надр Землі (непоновлюваний ресурс), що являє собою суміш газів із загальною формулою Сn2n+2. Основний компонент - метан СН4, до 95%, решта - етан С2Н4 і інші гомологи метану. В Україні добувають усього 10% від споживаної кількості природного газу, решта надходить по трубопроводах з Росії і Туркменії.

Природный газ - углеводородное сырье, добываемое из недр Земли (невозобновляемый ресурс), представляющее собой смесь газов с общей формулой СnH2n+2. Основной компонент - метан СН4, до 95%об., остальное - этан С2Н4 и другие гомологи метана. В Украине добывают всего 10% от потребляемого количества природного газа, остальное поступает по трубопроводам из России и Туркмении.

 

Прокат - продукція прокатних цехів металургійних заводів, отримана прокатуванням заготовок (сляби, блюми) між валками прокатних станів для надання їм необхідної форми і властивостей. При кожному проході через стан перетин заготовки зменшується на певну величину, а між окремими операціями може застосовуватися підігрів до необхідної температури.

Прокат - продукция прокатных цехов металлургических заводов, полученная прокатыванием заготовок (слябы, блюмы) между валками прокатных станов с целью придания им необходимой формы и свойств. При каждом проходе через клеть стана сечение заготовки уменьшается на определенную величину, а между отдельными операциями может применяться подогрев до необходимой температуры.

 

Пряме одержання заліза - безпосереднє відновлення руди матеріалами або газами, які містять вуглець, минаючи стадію одержання чавуну. Як правило, здійснюється при температурах, що виключають розплавлювання основного компонента.

Прямое получение железа - непосредственное восстановление руды углеродсодержащими материалами или газами, минуя стадию получения чугуна. Как правило, осуществляется при температурах, исключающих расплавление основного компонента.

 

Рафінування металу - сукупність технологічних операцій для очищення рідкого металу від шкідливих домішок (фосфору, сірки, кисню та ін.).

Рафинирование металла - совокупность технологических операций для очистки жидкого металла от вредных примесей (фосфора, серы, кислорода и др.).

 

Регенератор - пристрій, призначений для використання тепла газів, які відходять, для нагрівання повітря і газу, що надходить у голівку мартенівської печі. Передача тепла в регенераторі здійснюється за допомогою вогнетривкої кладки, яка періодично нагрівається газами , що відходять.

Регенератор - устройство, предназначенное для использования тепла отходящих газов для нагрева воздуха и газа, поступающего в головку мартеновской печи. Передача тепла в регенераторе осуществляется при помощи огнеупорной кладки, периодически нагреваемой отходящими газами.

 

Розливання - процес одержання з рідкого металу готового вироба (методом лиття), зливка (у виливниці) або заготовки на установках безперервного лиття.

Разливка - процесс получения из жидкого металла готового изделия (методом литья), слитка (в изложнице) или заготовки на установках непрерывного литья.

 

Розкислення сталі - видалення з рідкої фази кисню, що знаходиться в ній у вигляді оксиду заліза FeO, шляхом введення в метал розкислювачів, які містять елементи, що мають спорідненість до кисню більшу ніж залізо. Розкислення виробляється в сталеплавильному агрегаті, у сталерозливному ковші або в процесі розливання сталі. Як розкислювачі використовують вуглець, марганець, кремній, алюміній.

Раскисление стали - удаление из жидкой фазы кислорода, находящегося в ней в виде оксида железа FeO, путем введения в металл раскислителей, содержащих элементы, обладающие сродством к кислороду больше чем железо. Раскисление производится в сталеплавильном агрегате, в сталеразливочном ковше или в процессе разливки стали. В качестве раскислителей используются углерод, марганец, кремний, алюминий.

 

Руда - природна мінеральна сировина, що містить метал, витягти який можна промисловим способом (економічно вигідним). Крім сполук металу, у руді завжди є порожня порода - інші природні хімічні сполуки, що не містять даний метал.

Руда - природное минеральное сырье, содержащее металл, извлечь который можно экономически выгодным промышленным способом. Кроме соединений металла, в руде всегда имеется пустая порода - другие природные химические соединения, не содержащие данного металла.

 

 

Сляб - металева заготовка, отримана при машинному розливанні сталі або прокаткою зливка, великого прямокутного розрізу з суттєвим відношенням ширини до висоти. Вихідний матеріал для одержання листа.

Сляб - металлическая заготовка, полученная при машинной разливке стали или прокаткой слитка, крупного прямоугольного сечения с большим отношением ширины к высоте. Исходный материал для получения листа.

 

Сталь - ковкий сплав заліза з вуглецем (0,04-2,0%) і домішками марганцю, кремнію, сірки, фосфору.

Сталь - ковкий сплав железа с углеродом (0,04 -2,0 %) и примесями марганца, кремния, серы, фосфора.

 

Сталевий брухт - див. металевий брухт.

Стальной лом - см. металлический лом.

 

Теплота горіння - кількість тепла, яка виділяється, при спалюванні одиниці палива, (Дж/кг, Дж/м3).

Теплота горения - количество выделившегося тепла при сжигании единицы топлива, (Дж/кг, Дж/м3).

 

Термічна обробка - сукупність операцій нагрівання й охолодження металів та сплавів у визначеному режимі з метою одержання в них необхідних структур та властивостей.

Термическая обработка - совокупность операций нагрева и охлаждения металлов и сплавов по определенному режиму с целью получения у них требуемых структур и свойств.

 

Умовне паливо - паливо, що має теплотворність 29,3 МДж/кг (700 ккал/кг). Поняттям «умовне паливо» користуються як еталоном для порівняння теплової цінності різних видів палива.

Условное топливо - топливо, имеющее теплотворную способность 29,3 МДж/кг (700 ккал/кг). Понятием «условное топливо» пользуются как эталоном для сравнения теплоценности различных видов топлива.

 

Феросплави - сплави заліза з кремнієм, марганцем, хромом, вольфрамом, молібденом та іншими елементами, які використовуються для розкислення або легування сталі. Основну масу феросплавів одержують методом відновлювальної плавки в електро- та рудовідновлювальних печах.

Ферросплавы - сплавы железа с кремнием, марганцем, хромом, вольфрамом, молибденом и другими элементами, используемые для раскисления или легирования стали. Основную массу ферросплавов получают методом восстановительной плавки в электропечах, рудовосстановительных печах.

 

 

Флюси - матеріали, що служать для утворення шлаку і регулювання його складу, зокрема, для зв'язування порожньої породи руди або продуктів розкислення металу. При основній футерівці сталеплавильних агрегатів використовують вапно або вапняк як флюси.

Флюсы - материалы, служащие для образования шлака и регулирования его состава, в частности для связывания пустой породы руды или продуктов раскисления металла. При основной футеровке сталеплавильных агрегатов в качестве флюсов используют известь или известняк.

 

Фурмений прилад - прилад, призначений для подачі повітря і газу в доменну піч крізь отвори у верхній частині горна. Складається з амбразури, холодильника і фурми. До фурми підводиться дуття (повітря) з кільцевого повітрепроводу.

Фурменный прибор - прибор, предназначенный для подачи воздуха и газа в доменную печь через отверстия в верхней части горна. Состоит из амбразуры, холодильника и фурмы. К фурме подводится дутье (воздух) из кольцевого воздухопровода.

 

Футерівка - внутрішнє робоче облицювання з вогнетривких цеглин або блоків металургійних і плавильних печей і агрегатів, нагрівальних печей, сталерозливних ковшів. Залежно від хімічного складу вогнетриву робочого шару розрізняють основні, нейтральні та кислі футерівки. Більшість сталеплавильних агрегатів (конвертерів, мартенівських і електросталеплавильних печей) мають основну футерівку.

Футеровка - внутренняя рабочая облицовка из огнеупор-ных кирпичей или блоков металлургических и плавильных печей и агрегатов, нагревательных печей, сталеразливочных ковшей. В зависимости от химического состава огнеупора рабочего слоя различают основные, нейтральные и кислые футеровки. Большинство сталеплавильных агрегатов (конвертеров, мартеновских и электросталеплавильных печей) имеют основную футеровку.

 

Холодноламкість - властивість металу відносно легко піддаватися суттєвому руйнуванню під впливом механічного навантаження при кімнатній або більш низьких температурах. У сталі холодноламкість позв'язана з наявністю фосфітних включень, розташованих, як правило, на межах кристалів.

Хладноломкость - свойство металла относительно легко подвергаться крупному разрушению под воздействием механической нагрузки при комнатной или более низких температурах. В стали хладнолом-кость связана с наличием фосфитных включений, расположенных, как правило, по границам кристаллов.

 

Холодильник - металева конструкція з залитими трубками, по яких циркулює вода, повітря або пара для охолодження і запобігання руйнуванню кладки металургійної печі.

Холодильник - металлическая конструкция с залитыми трубками, по которым циркулирует вода, воздух или пар для охлаждения и предохранения кладки металлургической печи от разрушения.

 

Центрова - чавунний або сталевий пристрій, який застосовується при сифонному розливанні сталі. Зсередини центрова зафутерована шамотними вогнетривкими трубками. Зверху встановлена вогнетривка лійка, для приймання сталі зі сталерозливного ковша.

Центровая - чугунное или стальное устройство, применяемое при сифонной разливке стали. Изнутри центровая зафутерована шамотными огнеупорными трубками. Сверху установлена огнеупорная воронка, для приема стали из сталеразливочного ковша.

 

Червоноламкість - зниження механічних характеристик металу при високих температурах. У сталях червоноламкість пов'язана з наявністю сірчистих сполук, розташованих, як правило, на межах кристалів.

Красноломкость - снижение механических характеристик металла при высоких температурах. В сталях красноломкость связана с наличием сернистых соединений, расположенных, как правило, по границам кристаллов.

 

Чорна металургія - промисловість, що включає видобуток і збагачення залізних руд, виробництво чорних металів (чавуну і сталі), а також первинну обробку сталі тиском (прокатку).

Черная металлургия - промышленность, охватывающая добычу и обогащение железных руд, производство черных металлов - чугуна и стали, а также первичную обработку стали давлением (прокатку).

 

Чорні метали - промислова назва заліза і його сплавів; найбільше поширення мають сплави заліза, що містять вуглець - сталь, чавун.

Черные металлы - промышленное название железа и его сплавов; наибольшее распространение имеют сплавы железа, содержащие углерод - сталь, чугун.

 

Шихта - суміш сировинних матеріалів, у деяких випадках і палива, що підлягають переробці в металургійних агрегатах. У доменному виробництві - залізна руда, агломерат, кокс; у сталеплавильному - чавун, сталевий брухт.

Шихта - смесь сырьевых материалов, в некоторых случаях и топлива, подлежащих переработке в металлургических агрегатах. В доменном производстве - железная руда, агломерат, кокс; в сталеплавильном - чугун, стальной лом.

 

Шлак - розплав мінерального характеру в металургійних процесах, що покриває поверхню рідкого металу. Шлак захищає метал від шкідливого впливу газового середовища, сприяє дефосфорації і десульфурації металевої ванни.

Шлак - расплав минерального характера в металлургических процессах, покрывающий поверхность жидкого металла. Шлак защищает металл от вредного воздействия газовой среды, способствует дефосфорации и десульфурации металлической ванны.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру