вход Вход РегистрацияПромислові алюмінатні розчини містять луг , глинозем  і домішки у виді різних хімічних сполук, у яких присутні кремній, сірка, фтор, хлор, залізо, галій, ванадій і інші елементи, а також органічні речовини.

Концентрацію окремих компонентів в алюмінатних розчинах звичайно виражають у грамах на літр розчину (г/л), рідше - у відсотках:

, (1.1)

де - концентрація алюмінатного розчину, г/л;

- концентрація алюмінатного розчину, %;

- густина алюмінатного розчину, г/см3.

Суміші алюмінатних розчинів із твердою фазою (пульпи) поряд з хімічним складом характеризуються відношенням мас рідкої і твердої фаз р:т або вмістом твердої фази в 1 л пульпи (г/л).

При відомому р:т вміст твердої фази (г/л) у 1 л пульпи знаходять за формулами:

- якщо відома густина пульпи (г/см3):

; (1.2)

- якщо відомі густина рідкої і щільність твердої фаз :

. (1.3)

При відомих густинах пульпи , рідкої і твердої фаз вміст твердого в пульпі (г/л) і співвідношення р:т у пульпі знаходять за формулами відповідно:

, (1.4)

. (1.5)

Густину алюмінатного розчину обчислюють за формулою:

- якщо концентрації речовин задані в г/л:

, (1.6)

де - густина розчину їдкого натру, у якому вміст (г/л) дорівнює вмістові (г/л) в алюмінатному розчині (додаток А), г/см3;

- концентрація в розчині, г/л;

- концентрація карбонатного (вуглекислого) лугу в розчині, г/л;

- якщо концентрації речовин задані у відсотках:

, (1.7)

де - густина розчину їдкого натру з концентрацією (%), рівної концентрації (%) в алюмінатному розчині (додаток А), г/см3.

Важливим показником, що характеризує алюмінатний розчин, є його модуль – молярне відношення концентрацій і в розчині. Модуль показує, скільки молів лугу в розчині приходиться на кожен моль оксиду алюмінію. Розрізняють загальний і каустичний модулі розчину.

Загальний модуль - молярне відношення концентрацій загального лугу і глинозему в розчині, каустичний модуль - молярне відношення концентрацій каустичного лугу і глинозему в розчині:

, (1.8)

, (1.9)

де 102 і 62 - молекулярні маси і відповідно.

Забруднення алюмінатних розчинів кремнеземом і якість бокситів характеризується силіційним модулем - відношенням концентрацій і в розчині (бокситі) по масі:

, (1.10)

де ( ), - концентрація й у розчині (бокситі) відпо-відно, г/л або %.

Чим вище силіційний модуль, тим чистіше алюмінатний розчин і вище якість бокситу.

Хімічний вихід глинозему (видобування, %) характеризує ступінь видобування з бокситу в розчин і знаходиться як відношення кількості оксиду алюмінію, що перейшов з бокситу в розчин, до його кількості у вихідному бокситі.

Теоретичний вихід оксиду алюмінію (%) при вилуговуванні бокситу - хімічний вихід, що був би досягнутий, якби втрати з червоним шламом точно відповідали утворенню гідроалюмосилікату натрію (ГАСН) :

, (1.11)

де , - вміст і в бокситі відповідно, %.

Затравочне відношення - кількість у затравці до його кількості в алюмінатному розчині при декомпозиції:

, (1.12)

де - кількість у затравочному гідраті алюмінію, що надійшла на розкладання м3 алюмінатного розчину, кг;

- концентрація в алюмінатному розчині, г/л.

Вихід при декомпозиції визначається за формулою:

, (1.13)

де і - каустичні відношення в початковому і кінцевому розчинах відповідно.

Товарний вихід глинозему з бокситу - відношення кількості оксиду алюмінію, видобутого в глинозем, до його кількості в бокситі (% або частки):

, (1.14)

де - кількість , видобута в глинозем, кг;

- кількість , введена з бокситом, кг.

Чим вище товарний вихід, тим менше втрати оксиду алюмінію і тим повніше використовується вихідна сировина.

Лужне число бокситу - маса лугу , що потрібна для видобування теоретичної кількості оксиду алюмінію з 1 кг бокситу й одержання алюмінатного розчину з заданим каустичним відношенням.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру