вход Вход РегистрацияПри переробці бокситу способом спікання до складу шихти входять боксит, вапняк, білий шлам після знекремнювання й обіговий содовий розчин. Крім того, для відшкодування втрат лугу в шихту вводять визначену кількість кальцинованої соди.

Склад шихти для спікання залежить від прийнятої технологічної схеми переробки бокситу.

У лініїі спікання паралельної схеми в залежності від числа основних компонентів розрізняють трикомпонентну і двокомпонентну шихту. До складу трикомпонентної шихти входять: боксит, вапняк, обігова сода з лінії Байєра, свіжа сода і білий шлам. Двокомпонентна шихта відрізняється від трикомпонентної тим, що в її склад не входить вапняк.

Іноді білий шлам, що утвориться при знекремнюванні алюмінатного розчину, виводиться з процесу разом з червоним шламом. У цьому випадку в складі шихти для спікання білий шлам відсутній.

Склад шихти для спікання розраховується для одержання визначених молярних співвідношень між основними її компонентами: , , , , .

При розрахунку шихти спікання задаються її модулями:

каустичним:

, (1.15)

кальцієвим (вапняним):

(1.16)

Частина лугу при спіканні зв'язується із сіркою бокситу, утворюючи сульфат натрію. При вилуговуванні бокситу в лінії Байєра відбувається також взаємодія сірки з лугом, що супроводжується переходом частини сірки в розчин. Тому обігові продукти, що надходять на спікання (обіговий содовий розчин, обігова сода з лінії Байєра, білий шлам, скруберна пульпа), завжди містять сульфатний луг . Лужний модуль шихти спікання, а також і спека визначається з врахуванням цього лугу (формула (1.15)) і без врахування:

, (1.17)

де .

При спіканні боксито-содово-вапнякової шихти звичайно застосовують стехіометрично насичену шихту, в якій =1, а =2. Зазначені значення модулів забезпечують перетворення і при спіканні шихти відповідно в алюмінат і феррит натрію, а - в ортосилікат кальцію:

,

,

.

Склад боксито-содової (двокомпонентної) шихти розраховується для одержання наступного лужного модуля:

. (1.18)

Зазначене співвідношення між компонентами шихти забезпечує перетворення , , і бокситу в алюмінат, феррит, силікат і сульфат натрію.

З рівнянь каустичного модуля (1.15), (1.17), (1.18) можна знайти кількість лугу, який необхідно ввести в шихту спікання.

Склад трикомпонентної шихти визначається двома модулями – каустичним і кальцієвим, склад двокомпонентної шихти – тільки каустичним.

Процес спікання двокомпонентної нефелінової шихти описується рівнянням:

.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру