вход Вход РегистрацияРозрахувати величину теоретичної напруги розкладання глинозему на інертному (платиновому) аноді, якщо зміна ентальпії реакції

при 950 °С дорівнює =–1644 кДж/моль, змінена ентропії дорівнює =–350 Дж/(моль·К).

Розв’язання

Розраховуємо термодинамічний потенціал Гіббса для реакції за формулою:

кДж/моль.

Визначаємо величину напруги розкладання за формулою (2.2):

В.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру