вход Вход Регистрация1. Маркетинг, як філософія бізнесу, означає орієнтацію всієї діяльності фірми (від проектування до виробництва, збуту товарів) на задоволення попиту споживачів.

2. У ринкових умовах кожна фірма обирає одну з п'яти концепцій управління підприємством:

КОНЦЕПЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

КОНЦЕПЦІЯ ТОВАРУ

КОНЦЕПЦІЯ ЗБУТУ

КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ

КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

3. Найважливішими елементами комплексу маркетингу є так звані "4Р":

продукт, ціна, розподіл та просування товарів.

4. Відповідно до характеру попиту фірми звертаються до одного з типів маркетингу:

конверсійного, спрямованого на подолання негативного ставлення споживачів до товару;

стимулюючого — на стимулювання споживачів;

розвиваючого — на визначення засобів задоволення потенційного попиту;

ремаркетингу — на пожвавлення попиту;

протидіючого — на ліквідацію ірраціонального попиту;

синхромаркетингу — на регулювання попиту при його коливаннях.

5. Маркетингова діяльність фірми здійснюється під впливом двох груп факторів:

мікросередовища (споживачі, конкуренти, постачальники, посе­редники, контактні аудиторії);

МАКРОСЕРЕДОВИЩА (економічні, соціально-культурні, природно-географічні, технологічні, політико-правові фактори).

6. Маркетингова діяльність грунтується на таких принципах: орієнтація на споживача, сегментування ринку, глибоке дослідження ринку, спрямованість на довгостроковий результат.

7. Маркетинг передбачає короткострокове та довгострокове плануван­ня.

Стратегічний маркетинг—це постійний аналіз потреб, сегментація ринку та розробка концепції конкурентоспроможних товарів, вибір ринків та стратегії розвитку фірми.

Операційний маркетинг охоплює тактичні заходи (товар, ціна, збут, просування товарів) на наявних ринках. На відміну від стратегічного, операційний маркетинг передбачає короткостро­кове планування.

8. Маркетинг як процес управління складається з чотирьох етапів: ана­ліз, планування, реалізація, контроль.

9. Маркетингові служби виконують сім функцій: комплексне дослі­дження ринку; розробка маркетингової стратегії; здійснення товар­ної, цінової, збутової політики; просування товарів і контроль марке­тингової діяльності.

10. Відділи маркетингу можуть мати функціональну, товарну, регіональну або сегментну орієнтацію, залежно від асортименту продукції і кількості ринків, на яких працює фірма, а також від кількості сегментів споживачів, які вона обслуговує.

11. Формування маркетингових служб проходить через п'ять етапів:

відділ збуту;

відділ збуту з маркетинговими функціями;

спеціальний відділ маркетингу;

відділ маркетингу з функціями збуту;

сучасний відділ маркетингу.

Основні поняття розділу

Маркетинг

операційний маркетинг стратегічний маркетинг

Концепція виробництва Концепція товару

Концепція збуту

Концепція маркетингу

Концепція соціально-етичного маркетингу

Макросередовище Мікросередовище Види маркетингу

демаркетинг

конверсійний маркетинг

підтримуючий маркетинг

протидіючий маркетинг

ремаркетинг

синхромаркетинг

стимулюючий маркетинг

Елементи комплексу маркетингу товар (ргоаисі) ціна (ргісе) розподіл (ріасе) просування товарів (рготоііоп)

Структура маркетингових служб функціональна товарна регіональна сегментна товарно-регіональна

Практичні завдання Завдання 1.

Визначіть вид діяльності, який найбільше відповідає характеру вашої майбутньої спеціальності. Проаналізуйте діяльність фірм-конкурентів у цій сфері. Оберіть будь-яку фірму, Вважайте, що це — ваше підприєм-, ство. Дайте відповіді на такі запитання;

1.1. Які фактори зовнішнього середовища впливають на фірму у певний момент?

1.2. Які конкретні функції повинна виконувати маркетингова служба вашої фірми?

1.3. У чому полягає зміст кожного з елементів маркетингового комплексу (товарна, цінова, збутова політика, просування товарів)?

1.4. Спробуйте оцінити привабливість українського ринку для західної фірми, яка є вашим конкурентом.

1.5. Оцініть загрози та можливості розвитку для організації з боку мікро- і макросередовища.

1.6. Які види маркетингу є актуальними для фірми на даний момент?

1.7. За яких обставин вам доведеться звернутись до іншого виду мар­кетингу (ремаркетинг, стимулюючий маркетинг та ін.)

Завдання 2.

За результатами дослідження ринку маркетингова служба зроби­ла висновок про необхідність збільшення обсягів випуску порцеляново­го посуду.

Після того як виробничі потужності було вже збільшено, надійшла інформація про відмову оптових покупців від двох партій виробів у кількості 7 та 9 тис. шт.

2.1. Сформулюйте можливі позиції маркетингової та виробничої служб підприємства під час обговорення відмови покупців від продукції.

2.2. У наведеній схемі служба технічного контролю та відділ маркетин­гу підпорядковані одному керівникові — головному інженерові, який одночасно є віце-президентом фірми. Розглядаються питання про інші зміни у структурі компанії. Передбачається, що відділ технічного контролю (ВТК) разом з іншими технічнми службами (основні цехи, філії, хімічні лабораторії і т.п.) будуть підпорядковані іншому віце-президентові.

Який варіант структури, на вашу думку, дасть змогу запобігти відмовам від продукції підприємства через низьку якість?

2.3. Опишіть процедуру проходження товару від розробки ідеї до над­ходження коштів після реалізації готової продукції у термінах "Стан­дарту підприємства", наприклад: "Відділ маркетингу аналізує...", "Відділ збуту готує...", "Технічний відділ розробляє..."

2.4. Окресліть права та обов'язки служби маркетингових дослідженнь, відділу збуту, виробничого відділу. Як досягти інтеграції зусиль кожного підрозділу для забезпечення належного обсягу продажу виробів?

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру