вход Вход РегистрацияФірма Зим конкурує на місцевому рінку споживчих товарів з фірмами МАХОМ, DURGER, АSTER, ВІОNЕЕК та А.Р.L.

Проаналізуйте динаміку попиту на продукцію sun та зробіть вис­новки щодо виявлених тенденцій.

Результати діяльності компаній та галузевий звіт за 9 місяців (пе­ріоди 1-9) подано на наступних сторінках.* А дані про збут за жовтень, листопад, грудень дивіться у табл.2.10.

 

Як відомо з математичної статистики, тенденцію (тренд) певного явища можна визначити методом аналітичного вимірювання.

При цьому розвиток явища, що вивчається, представляють залеж­ним лише від часу. Відхилення конкретних рівнів ряду від рівнів, відповідних загальній тенденції, пояснюють дією факторів, які проявля­ються випадково або циклічно.

У результаті приходять до трендової моделі:

де f(t) — рівень, що визначається тенденцією розвитку;

Є — випадкове або циклічне відхилення від тенденції.

Метою аналітичного вирівнювання динамічного ряду є визначення аналітичної або графічної залежності. На практиці за часовим рядом задають вид та знаходять параметри функції Уї, потім аналізують відхилення від тенденції. Функцію VI обирають таким чином, щоб вона мала чіткий економічний зміст.

На практиці перевага надається таким залежностям:

Перейдемо до нашого прикладу.

У табл.2.10 із "Звіта компанії SUN" занесено дані щомісячного продажу продукції у натуральному вираженні. Це і є реалізований по­пит.

Вирівнювання проведемо за лінійною трендовою моделлю:

де a0, а, — параметри визначення прямої. Вони визначаються за мето­дом найменших квадратів.

Ця система буде простішою, якщо за початок тренду взяти середи­ну ряду. Тоді 11 = 0 і система набуває вигляду:

 

 

 

Параметри останнього рівняння регресії можна інтерпретувати так:

a0 = 500 — базовий показник продажу за останній місяць поперед­нього року (до речі, фактичне його значення - 525 шт.);

а1 = 46,541 — показник тісноти зв'язку, який означає, що продаж щомісяця збільшується на 47 одиниць.

Наступний крок аналітичного вирівнювання — оцінка надійності рівняння регресії за критерієм фішера (F). Спочатку визначаємо q 2 та

Q2факт

Нижче на діаграмі представлена динаміка збуту продукції компанії зим у натуральному вираженні і лінійний тренд (рис.2.9).

Аналогічну процедуру визначення тренду можна провести для кожної з компаній конкурентів. Можна також виявити тенденції зміни попиту у цілому по галузі. Порівняння тенденцій по фірмі та по галузі дає можливість певною мірою визначити конкурентоспроможність фірми Зим на ринку.

Це завдання пропонується виконати самостійно.

 

 

 

 

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру