вход Вход Регистрация1. Розробка маркетингової стратегії починається з визначення мар­кетингових цілей, підпорядкованих загальнофірмовим цілям.

2. Маркетингові цілі — це конкретні якісні та кількісні зобов'язання фір­ми в показниках обсягу продажу або прибутку, котрі мають бути досягнуті до певного часу.

3. Пріоритетними маркетинговими цілями вважаються: "прибуток", "збільшення ринкової частки", "доход від продажу", "збільшення частки нових продуктів".

4. Основні завдання планування маркетингу: аналіз ситуації, у якій знаходиться фірма; визначення маркетингових цілей і стратегій, орі­єнтованих на досягнення цілей.

5. При розробці маркетингових стратегій використовуються матриця "Бостон консалтинг груп", матриця "товар/ринок"; Програма впливу на прибуток (РІМS); стратегічна модель Портера; метод Мак-Кінсі.

6. Глобальними стратегіями маркетингової діяльності є стратегії ін­тернаціоналізації, диверсифікації та сегментації. Для реалізації мар­кетингових цілей фірма може обирати з двох груп маркетингових стратегій: стратегії щодо продукції та стратегії щодо ринків. Це стратегія диференціації, стратегія низьких витрат, стратегія вузької спеціалізації, стратегія диверсифікації.

7. Інструментарієм для оцінки альтернативних маркетингових стратегій можуть бути сім кількісних методів: платіжна матриця, дерево рішень, гістограми, лінійне програмування, теорія ігор, імітаційне моделю­вання, теорія черг.

Основі поняття розділу

Маркетингові стратегії стратегія вузької спеціалізації стратегія диверсифікації стратегія горизонтальної диверсифікації стратегія концентричної диверсифікації стратегія конгломерантної диверсифікації стратегія інтенсивного проникнення стратегія селективного проникнення стратегія виняткового проникнення Матриця "Бостон консалтинг груп"

Матриця "товар/ринок"

Програма впливу ринкової стратегії на прибуток (РІМS)

Стратегічна модель Портера

Метод Мак-Кінсі

 

Практичні завдання Завдання 1.

Наведіть приклади маркетингових цілей другого, третього та чет­вертого рівнів, які можуть забезпечити реалізацію таких маркетингових цілей першого рівня:

1.1. Збільшити обсяг продажу Росії устаткування з переробки м'яса у ковбаси до 500 шт. на рік (фірма займається проектуванням та;

виготовленням устаткування для харчової промисловості).

1.2. За два роки змінити співвідношення оптового та роздрібного про­дажу з 70:30 до 40:60 (кондитерська фабрика).

1.3. Протягом року скоротити частку товарів, що входять до військово-промислового комплексу, до 20% (машинобудівний завод).

Завдання 2.

Ткацька фабрика відчуває дефіцит фінансів. Які варіанти стратегії Ви б заропонували для виходу зі скрути?

Завдання 3.

Запропонуйте варіанти маркетингових стратегій, які може обрати ваша фірма та фірми-конкуренти для розширення частки ринку. Поясніть їхні суть, зміст.

 

Заглядаючи наперед

У наступних розділах ми побачимо, як реалізуються маркетингові стратегії товарної, цінової, збутової політики, розподілу та просування товару.

• У Розділі 4 "Товарна політика" розглядається послідовність визначення споживчих характеристик товарів як основи товарної диференціації.

• У Розділі 5 "Цінова політика" конкретизується зміст стратегій низьких та високих цін, стратегій дискримінаційних та пільгових цін, стратегій єдиних та гнучких цін.

• У Розділі 6 "Політика розподілу" показані стратегії інтенсивного,

виняткового та селективного розподілу продуктів.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру