вход Вход РегистрацияПотрібно за споживчими характеристиками визначити конкуренто­спроможність швейних машин Husgvarna Еlесtrоnіс 230, Рfаff Ноbbу 301, Pfaff Varimatic 6085, Рfаff Тірmаtіс 6150, Quеllе Рrivileg 5020, Тоуоtа ЕХ 390, Nесkermann Lloyds, Quelle Рrivileg 1510,

На наступній сторінці подано результати дослідження якості швей­них машин, проведеного німецькою дослідницькою групою Штифтунг Варентест (табл.4.4)

Покажемо, для прикладу, як була визначена оцінка якості моделі. Як бачимо з таблиці, вагомість кожної групи показників якості становить:

— швейні якості — 35%;

— зручність користування — 30%;

— технічні випробування — 20%;

— екологічні властивості — 10%;

— випробування на безпеку — 5%.

Кожна група характеристик отримала у спеціалістів конкретний бал: "відмінно", "добре", "задовільно", "з недоліками" — відповідно, "5", "4", "З", "2".

Загальна оцінка якості для моделі Pfaff Тірmatic 6150 становитиме:

0,35 • 4 + 0,30 • 4 + 0,20 • 4 + 0,05 • 5 = 4,05;

для моделі Quеllе Рrіvіlеg 1510:

0,35- 4+0,30 • 3+ 0,20- 3+0,10- 3+0,05- 5=3,45.

Як бачимо, добуті результати відповідають загальній оцінці якості, отриманій під час тестування фірмою Штифтунг Варентест: "добре" для моделі Pfaff Тірmatiс 6150, "задовільно" - для Quеllе privileg 1510.

Водночас конкурентоспроможність, на відміну від якості товару, взначається тільки тими властивостями, які становлять суттєвий інтерес для споживача і, безумовно, гарантують задовлення певних потреб.

Усі параметри виробу, що виходять за цю межу, не розглядаються при оцінюванні конкурентоспроможності як такі, що не мають до неї стосунку у конкретних умовах.

Повернімось до нашого прикладу. Припустімо, що в результаті по­льових досліджень було складено перелік факторів конкурентоспро­можності швейних машин та визначено вагомість кожного фактора:

1. Корисні та декоративні шви — 40% (0,4);

2. Шви на товстих тканинах —10% (0,1);

3. Робота з різними тканинами — 30% (0,3);

4. Обробка петель для ґудзиків — 5% (0,05);

5. Обробка краю виробу — 10% (0,1);

6. Максимальна кількість стібків за хвилину — 5% (0,05).

Визначимо параметричні індекси кожного параметра конкурентоспро­можності. Серед "жорстких" параметрів до переліку увійшов лише один:

"максимальна кількість стібків". Ми вже показували, як він розраховується.

Для машин Husgvarna Electronic 230 він становить 0,97 (970:1000);

для Pfaff Varimatic 6085 — 1,0; для Toyota ЕХ 390 — 0,8 (800:1000).

Інші п'ять параметрів належать до "м'яких". Визначення їхніх пара­метричних індексів проведемо за результатами оцінок, які вони отримали під час тестування. Оцінку "відмінно" (++) отримує параметричний індекс 1,0, "добре" ('+) — 0,75, "задовільно" (0) — 0,6, "з недоліками" (-) — 0,1.

Тоді за формулою груповий параметричний індекс для моделі Pfaff Varimatic 6085 становить:

Аналогічні розрахунки для інших моделей дають змогу визначити кількісні показники конкурентоспроможності для машин за споживчим параметром. Так, групові параметричні індекси дорівнюють:

Нагадаємо, що отримані результати є умовними, оскільки ситуація, що характеризується оцінками вагомості параметрів, є гіпотетичною. Якби вона відповідала реальній картині, найбільш конкурентоспромож­ною слід було б вважати Pfaff Varimatic 6085.

Треба зазначити, що у цьому випадку результати оцінки конку­рентоспроможності збіглися з оцінкою моделі Pfaff Varimatic 6085 спеціалістами Штифтунг Варентест. Машина рекомендується тим, хто цінує швидку роботу. У нашому прикладі цей параметр був виділений як один із факторів конкурентоспроможності.

Якщо ж результати дослідження вказують на пріоритетність інших споживчих характеристик, наприклад, можливість застосування машин при вихідному оснащенні ("Робота з додатковим обладнанням"), то кар­тина конкурентоспроможності може змінитись.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру