вход Вход РегистрацияВнедрение автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов на предприятии обеспечивает Следующие рыночные преимущества от использования этих систем:

1) уменьшение расходов на энергоресурсы в среднем на 25-40% за счет:

- Точного соблюдением технологической дисциплины и оптимизации режимов работы оборудования;

- Применение многотарифных систем расчетов за ресурсы;

- Возможности в диспетчерском режиме оперативно выявлять непроизводственные потери энергоресурсов в виде истоков и аварийных режимов работы оборудования;

- Точности расчетов с Организация и субабонентами (арендаторами) - поставщиками энергоресурсов;

- Выявление и ликвидации несанкционированных подключений;

- Уменьшение заявленной мощности и возможности оперативно контролировать и соблюдать режимы энергопотребления.

2) определение фактический затрат на энергоресурсы Раздельное по производственно заказу, структурным подразделам, технологическим линия и оборудованию. В результате - Внедрение бюджетирования, как технологии планирование, поскольку потоки энергоресурсов в конце концов превращаются в финансовые потоки.

3) Улучшение экологических показателей предприятия. Меньшее потребления энергоресурсов содействует снижению уровня загрязнения окружающего среды не только самым предприятие - потребителей(дополнительная экономия на уменьшении экологических платежей), но и позволяет компаниям, которое генерируют энергию, сокращать затраты и, соответственно, сохранять непоправимые естественные ресурсы (нефть, газ, уголь и т.д.) и также улучшать экологическую обстановку в регионе.

4) в связи с наличием всесторонней информации о затрате ресурсов в руководителя появляются предпосылки для проведения энергосберегающих мер благодаря возможности адресного контроля их эффективности.

получение непредубежденной, достоверной, полной и своевременной информации позволяет постановлять качественные управленческие решения.

Случайные новости

3. Система умовних позначень і корпуси ІМС

Інтегральні мікросхеми поділяються за функціональними ознаками на підгрупи і види. Кожна підгрупа і вид мають відповідне буквене позначення. Вони представлені у довідниках по інтегральним схемам. Наприклад, підгрупа формувачів імпульсів має буквене позначення “А”, а окремий вид – друге позначення (для формувачів імпульсів прямокутної форми – “Г” і одержуємо буквене позначення типономіналу “АГ”). Генератори “Г”, гармонічних сигналів (“С”) – ГС, схеми вторинних джерел живлення “Е”, стабілізатори напруги “Н” –ЕН, елементи арифметичних і дискретних пристроїв “І”, регістри “Р” –ІР, логічні елементи “Л”, елемент ”НІ” – ЛН, ”АБО” – ЛЛ, ”І-АБО” – ЛС.

Повне умовне позначення ІМС складається з чотирьох елементів.

Перший елемент (одна цифра) відображає класифікацію ІМС за конструктивно-технологічними ознаками: 1,5,7 – напівпровідникові; 2,4,6,8 – гібридні; 3- інші.

Другий елемент (дві цифри) – це порядковий номер розробки, якого набуває дана серія ІМС, в сукупності перші два елементи у вигляді цифр визначають повний номер серії (155 серія, 710 серія).

Третій елемент складається з двох букв, які відображають підгрупу і вид ІМС (АГ, ЕН,ІР…).

Четвертий елемент- цифра, яка означає порядковий номер розробки конкретної мікросхеми за функціональною ознакою в даній серії.

Наприклад, мікросхема 140УД7 - інтегральний напівпровідниковий операційний підсилювач (УД) з порядковим номером розробки серії 40, серії 140, з порядковим номером розробки даної схеми в серії за функціональною ознакою 7.

Для врахування розкиду електричних параметрів ІМС в межах даного типономіналу в кінці умовного позначення може бути добавлена буква. В умовних позначеннях ІМС широкого застосування на початку позначення ставиться буква К. Після цієї букви може бути також приведене умовне позначення корпуса мікросхеми (пластмасовий –П, керамічний –І). Буква Б відповідає безкорпусному варіанту ІМС.

В умовних позначеннях безкорпусних ІМС вводиться через дефіс цифра, яка характеризує конструктивні особливості мікросхеми : 1 – з гнучкими виводами; 2 – з павуковими; 3 – з жорстким; 4 – нерозділені на пластині; 5 – розділені без втрати орієнтації; 6 – без виводів. Наприклад КБ710УД4-4.

Для захисту елементів і компонентів ІМС від дії зовнішнього середовища – пилу, вологи, механічних і електромагнітних дій – кристал (підкладку) герметизують за допомогою ізоляційних матеріалів, або використовуючи вакуум – щільну герметизацію. Це ускладнює конструкцію ІМС, суттєво підвищуючи, однак її надійність. Виготовляється велика номенклатура корпусів для ІМС. Всі вони стандартизовані і тому наперед визначають правила встановлення і монтажу ІМС на друкованих платах. Отже, крім прямого призначення корпус ІМС повинен мати конструктивні характеристики, особливо за габаритними розмірами і розміщенням виводів.

Промисловість випускає корпуси ІМС круглої та прямокутної форми. Корпус круглої форми являє собою модифікований металоскляний корпус транзисторів із збільшеним числом виводів. Спочатку число виводів було збільшено до 8, а потім до 12.

Прямокутні корпуси поділяються на дві основні групи: з планарними виводами, які розміщені в площі корпусу, і з штирьовими виводами. У поперечному розрізі виводи можуть бути круглої, квадратної або прямокутної форми.

Мікросхеми в круглих і прямокутних корпусах з штирьовими виводами встановлюють на друкованих платах, запаюючи виводи в отворах плат. Корпуси з планарними виводами при встановлені на плати не потребують в ній отворів: планарні виводи зверху припаюються до контактних площинок плат. Тому планарні виводи можуть бути легко відпаяні під час ремонтних робіт. Мікросхеми з такими виводами можна розміщувати з двох сторін друкованої плати.

В залежності від використаних матеріалів розрізняють такі типи корпусів: металоскляні, металокерамічні, керамічні і пластмасові.

Кристали мікросхеми високого ступеню інтеграції з числом елементів понад 103 –104 - ВІС мають велику кількість виводів, що накладає особливості на конструкцію корпусу. Для розміщення великого числа виводів з встановленим кроком металокерамічні та пластмасові корпуси ВІС роблять подовженої форми.

Велика кількість виводів в корпусі ВІС, а також їх недостатня механічна міцність збільшує ймовірність пошкодження виводів при виробництві, транспортуванні і встановленні мікросхеми в радіоелектронну апаратуру. Через це почали виготовляти корпуси для ВІС без штирьових або планарних виводів. Встановлюють такі корпуси на друковану плату з допомогою спеціальної панелі типу “роз’єднувач”, яка затискує контакти.

Графічно ІМС зображують відповідно ГОСТ 2.759-82 для цифрових та аналогових ІМС відповідно (рис. 2). Для цифрових ІМС введені такі па­раметри, як напруга логічної одиниці – ”1”, та логічний ноль – ”0”. Логічна одиниця — це високий потен­ціал, а логічний нуль — низький потен­ціал для позитивної логіки і, навпаки, для зворотної логіки.

 

Рис. 2. Графічне зображення інтегральних мікросхем за ГОСТ 2.743—82 и ГОСТ 2.759—82:

а— елемент І; б — елемент І-НІ; в — елемент АБО, г — RS-тригер; д—набір транзисторів (транзисторна збірка) типу р-п-р; е—набір транзисторів типу п-р-п; ж—набір діодів з прямою полярністю; з — операційний посилювач без зворотного зв’язку

Інтегральні мікросхеми випускають серіями. Серії поєднують в собі мікро­схеми, які мають однакове конструктив­не виконання, але які відносятся до різних підгруп і призначені для спільного використання. Більшість цифрових схем відносяться до потенціаль­них схем, у яких сигнал на вході та виході має два рівня: високий та низький. Високому рівню відповідає логічна одиниця, а низькому — логічний нуль.

Розробка будь-якої серії та цифрових мікросхем зазвичай починається з розробки базового логічного елемента. Цей еле­мент лежить в основі всіх мікросхем серії.

© 2020
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру