вход Вход РегистрацияУдельный полная энергия потока, отнесенная к единице массы примет вид (см. формулу 4.41):Третий член в уравнении (4.41) является кинетической энергией единицы массы потока, при действительном распределения скоростей в сечении потока.

Если бы скорости в сечении были распределены равномерно, и равнялись , Кинетическая энергия единицы массы потока, определенная по средней скорости, равнялась бы:


Отношение действительной кинетической энергии к средней:

Следовательно, коэффициент Кориолиса является отношением кинетической энергии потока, вычисленной по настоящему распределения скоростей в сечении, к кинетической энергии, определенной по значению средней скорости, он называется коэффициентом кинетической энергии.
Рассмотрим поток, состоящий из двух ручьев, скорости которых соответственно равны: . Действительная кинетическая энергия равна сумме кинетических энергий ручьев:Средняя скорость: . Тогда, кинетическая энергия потока, вычисленная по средней скорости:Коэффициент Кориолиса . Как видно, действительная кинетическая энергия больше средней, а коэффициент Кориолиса всегда больше единицы. Чем больше неравномерность распределения скоростей в поперечных сечениях потока, тем коэффициент Кориолиса имеет большее значение. Существует два вида движения жидкости, которые рассмотрим позже, этот ламинарный движение и турбулентный. Для ламинарного потока жидкости в трубах, а для турбулентного -. То есть при турбулентном потоке скорости в сечении распределены более равномерно, чем при ламинарном потоке.


Случайные новости

2. Класифікація ІМС

За принципами будови та технології виготовлення ІМС поділяються на такі основні типи:

O напівпровідникові,

O плівкові,

O гібридні,

O поєднані .

Напівпровідниковою інтегральною мікросхемою називають ІМС, яка має один кристал напівпровідника, в об’ємі і на поверхні якого спеціальними технологічними методами виконані всі елементи, міжелементні з’єднання і контактні площинки мікросхеми.

Кристал напівпровідника являє собою частину напівпровідникової пластини (заготівки із напівпровідникового матеріалу), яка використовується для виготовлення напівпровідникових інтегральних мікросхем.

Плівкова ІМС – це мікросхема, елементи якої виконані за допомогою різного типу плівок на поверхні діелектричної підкладки.

В залежності від способу формування плівок і пов’язаною з цим їх товщиною розрізняють тонкоплівкові ІС (товщина плівок 1-2 мкм ) та товстоплівкові ІС (товщина плівок від 10-20 мкм і більше). Ця технологія не дозволяє одержати активні елементи із задовільними параметрами, а тому плівкові ІС містять в собі тільки пасивні елементи (резистори, конденсатори).

Гібридною інтегральною мікросхемою називають ІМС, яка має діелектричну основу, пасивні елементи (R,C,L) на її поверхні виконують у вигляді одношарових або багатошарових плівкових структур, з’єднаних нерозривними плівковими провідниками, а напівпровідникові прилади (активні елементи), в тому числі ІМС та інші компоненти (мініатюрні конденсатори, резистори і індуктивності великих номіналів) розміщені на основі у вигляді дискретних навісних деталей.

До числа гібридних відносять також мікросхеми, які складаються з кількох кристалів, з’єднаних між собою і змонтованих в одному корпусі (багатокристальні ІМС).

В поєднаних ІМС активні елементи виконані в поверхневому шарі напівпровідникового кристалу (як в напівпровідниковій ІС), а пасивні нанесені за допомогою плівок на попередньо ізольовану поверхню того ж кристалу.

Мікрозбіркою називають мікроелектронні вироби, які складають з елементів, компонентів, ІМС та інших електрорадіоелементів, з’єднаних між собою певним способом для виконання певної функції, і розробляються конструкторами конкретної радіоелектронної апаратури, щоб покращити показники її в мініатюризації.

Із мікрозбірок компонують мікроблоки.

Мікроблок – мікроелектронний виріб, який, крім мікрозбірок, може також мати ІМС та інші компоненти у різних поєднаннях.

За характером функцій, що виконуються, ІМС поділяються на дві категорії:

O аналогові

O та цифрові.

Аналогові ІМС виконують функції перетворення і обробки електричних сигналів, які змінюються за законом неперервної функції. Вони застосовуються як підсилювачі, генератори гармонічних сигналів, детектори, фільтри.

Цифрові ІМС призначені для обробки і перетворення електричних сигналів, які змінюються за законом дискретної функції. Активні елементи в таких ІМС працюють в ключовому режимі і забезпечують два стани схем:

O відкрито

O і закрито (насичення та відсічки).

Окремим випадком цифрових ІМС є логічна мікросхема.

ІМС розробляються і виготовляються у вигляді серій.

Серія ІМС – сукупність типів ІС, які виконують різні функції, але мають єдину конструктивно-технологічну будову і призначені для спільного застосування в радіоелектронній апаратурі. Всі ІМС однієї серії мають, як правило, однаковий корпус (133 серія, 155).

Корпус ІМС – частина конструкції ІМС, яка захищає кристал або основу, а також елементи і компоненти мікросхеми від зовнішнього впливу і забезпечує з’єднання ІМС із зовнішніми електричними колами за допомогою виводів.

Кількісно рівень розвитку інтегральної техніки визначається показником, який називається рівнем інтеграції. Він являє собою сумарне число елементів і компонентів N, які знаходяться в ІМС. Часто також користуються поняттям густота упакування ІМС в одиниці об’єму – відношення числа елементів і компонентів мікросхеми до її об’єму без урахування об’єму виводів.

Ступінь складності ІМС характеризують коефіцієнтом К, який називають ступенем інтеграції і визначають за формулою

К= Lg N.

При цьому ІМС з числом елементів до 10 – це мікросхеми 1-го ступеня інтеграції, з числом від 11 до 100 –2-го ступеня, з числом 101 до 1000, від 1001 до 10000, від 10001 до 10000 належить до ІМС 3-го, 4-го і 5 –го ступенів інтеграції. При обчисленні К його заокруглюють до найближчого більшого цілого числа. ІМС з високим ступенем інтеграції К= 3…5 належать до групи великих інтегральних мікросхем (ВІС) і при К >5 – надвеликих мікросхем (НВІС).

© 2019
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру